Gospodarstvo

Predstavitev dolgoročnih pogodb za prodajo GLS in razmer na področju sanacije gozdov po vetrolomu

Kočevje, 27. december 2017 – Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je danes dopoldne potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene informacije v zvezi z javnim razpisom SiDG za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS) ter izvajanje ukrepov sanacije državnih gozdov, poškodovanih v decembrskem vetrolomu.

Na novinarski konferenci so sodelovali:

➢ Zlatko FICKO, glavni direktor,

➢ Jože STERLE, vodja Službe prodaje in logistike in

➢ Miha ZUPANČIČ, vodja Službe za gozdarstvo.

Dolgoročne pogodbe: Cilj vzpostavljanja gozdno lesne verige je povečevati dodano vrednost lesu iz slovenskih gozdov. Dodano vrednost mu lahko podamo samo s predelavo, za kar pa potrebujemo dobro stoječo lesno industrijo. Skozi zadnja desetletja se je trend razvoja domače lesne industrije obrnil in večji del le te je propadel. Država je največji lastnik gozdov v Sloveniji in ima stalen možen posek v obsegu preko enega milijona kubičnih metrov, je na razvoj gozdno lesne verige možno vplivati z usmerjanjem prodaje tega lesa po tržnih pogojih. Ravno dolgoročna možnost dobave lesa je prednost, ki jo želimo izkoristiti v naslednjem letu z oblikovanjem dolgoročnih pogodb o prodaji lesa.

V planu za leto 2018 smo predvideli prodajo lesa predelovalcem lesa preko dolgoročnih pogodb v višini 870.000 m3 od tega smo na današnji razpis za dolgoročne pogodbe oddali 670.000 m3 . Glede na predviden obseg sečnje in prodaje gozdno lesnih sortimentov za leto 2018, smo za prodajo lesa preko dolgoročnih pogodb predvideli 72 % vseh količin. Dolgoročne pogodbe bo možno sklepati za dobo do petih let.

Prodaja gozdno lesnih sortimentov preko dolgoročnih pogodb se bo vršila po enotni tržni ceni, ki se bo izračunala na podlagi objavljenih cen s strani referenčnega statističnega urada. Referenčni statistični urad bo določila skupščina družbe SiDG, to je Vlada Republike Slovenije. Količine gozdno lesnih sortimentov, ki so del razpisa za sklepanje dolgoročnih pogodb: Skupina GLS Količina [m3 ] Hlodovina smreke in jelke 249.290 Hlodovina ostalih iglavcev 7.710 Hlodovina bukve 65.700 Hlodovina hrasta 2.920 Hlodovina ostalih listavcev 4.380 Ostala oblovina iglavcev 25.000 Brusni les iglavcev 10.000 Ostala oblovina listavcev 295.000 Les za tanin 10.000 Skupaj 670.000

Dolgoročne pogodbe se lahko sklepa samo s podjetji, ki imajo svoje obrate za obdelavo in predelavo gozdno lesnih sortimentov. Obseg predelave iz leta 2016 je osnova za določanje obsega predelave in obdelave lesa. Kupec bo moral za čas sklenjene dolgoročne pogodbe dokazovati predelavo lesa, ki ga je kupil na podlagi dolgoročne pogodbe. Kupec kupljenih gozdno lesnih sortimentov iz naslova dolgoročnih pogodb ne sme prodati naprej oziroma bomo le to obravnavali kot težjo kršitev, kar ima lahko za posledico prekinitev dolgoročne pogodbe o prodaji lesa. Razpis je bil z današnjim dnem objavljen na spletni strani družbe SiDG: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-objave/za-kupce/prodaja-gls-z-javnimrazpisom-za-sklepanje-dolgorocnih-pogodb. Rok za oddajo ponudb je 15. januarja 2018. Pričakujemo, da bomo do konca januarja že sklenili prve dolgoročne pogodbe. Naslednji razpis za sklepanje dolgoročnih pogodb bo možen v naslednjem letu. Vetrolom v državnih gozdovih: Močan veter, ki je v dneh 11. in 12. decembra 2017 prizadel tudi gozdove, je povzročil veliko škode v državnih gozdovih. Ocena obsega škode je zaradi težke dostopnosti in velike površine zgolj okvirna. Trenutna ocena poškodovanosti državnih gozdov kaže na obseg v višini 830.000 m3 oziroma na območju preko 50 % površine državnih gozdov.

Največ prizadetih gozdov je na področju Kočevja, Postojne in Slovenj Gradca, kjer so tudi predvidene višine poseka poškodovanih dreves največje. Velika površina državnih gozdov je obremenjena z različno intenziteto škode po vetru, bo pa za sanacijo pomenila tudi velik obseg del. Takoj po vetrolomu smo stopili v stik z Zavodom za gozdove Slovenije ter se začeli dogovarjati za prve ukrepe sanacije poškodovanih gozdov.

Vetrolom je na področjih najbolj prizadetih gozdov povzročil tudi zaprtost gozdnih cest, kar je otežilo dostopnost do teh gozdov. Prioritetno smo začeli z odpiranjem gozdnih cest. V izvajanju imamo odpiranje gozdnih cest na dolžini preko 711 km, ki jih bomo odprli do začetka leta 2018. Od Zavoda za gozdove Slovenije smo za sanacijo poškodovanih gozdov že prejeli 224 odločb s skupno količino 136.921 m3 . Od prejetih odločb se je že začela izvajati sečnja in spravilo po 162 odločbah oziroma v skupni ocenjeni količini 93.707 m3 .

Za čim boljšo izvedbo vseh potrebnih ukrepov za sanacijo gozdov smo v družbi SiDG začeli pripravljati izvedbeni načrt. Z izvedbenim načrtom bomo predvideli obseg škode po vetrolomu, potrebne ukrepe za sanacijo in opredelili sam vpliv na poslovanje družbe SiDG. Zaradi poseka poškodovanih dreves pričakujemo nekoliko spremenjeno strukturo gozdno lesnih sortimentov. Povečal se bo delež iglavcev, sama kvaliteta gozdno lesnih sortimentov pa bo zaradi poškodb tehničnega lesa, slabša. Zaradi povečane nevarnosti dela pri izvajanju sečnje in spravila, pričakujemo tudi dvig cene storitev. Sprememba strukture gozdno lesnih sortimentov se bo odrazila v spremembi programa prodaje.

Program prodaje bomo oblikovali s prioritetno prodajo gozdno lesnih sortimentov preko dolgoročnih pogodb predelovalcem lesa ter viške prodali preko javnega zbiranja ponudb in javnih dražb. S sanacijo poškodovanih gozdov bomo intenzivno nadaljevali tudi v začetku leta 2018. Sami izvedbi sanacije bomo prilagodili izvajanje rednih sečenj, ki jih bomo na področju najbolj poškodovanih gozdov, omejili. Prioritetno bomo zvajali sanacijo v poškodovanih iglastih gozdovih, ki predstavljajo nevarnost za širjenje podlubnikov. Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

28. 12. 2017

Avtor

Administrator


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja