Splošno

Danes novinarska konferenca pred začetkom šolskega leta (2016)

Sporočilo za javnost

 

(Velenje, 29. avgust 2016)Danes, v ponedeljek, 29. avgusta, bomo ob 11. uri v Vili Bianci (Stari trg 3, Velenje) pripravili novinarsko konferenco pred začetkom šolskega leta. Seznanili vas bomo s podatki o vpisu, opravljenih in načrtovanih investicijah ter o novostih v prihajajočem šolskem letu.

 

Na novinarski konferenci bodo prisotni ravnatelji velenjskih osnovnih šol, Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, vrtca, glasbene šole, direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, direktor Šolskega centra Velenje in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 

 

Na novinarski konferenci bosta sodelovala tudi župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek.

 

 

Prijazno vabljeni, da se udeležite novinarske konference!

 

 

 

 

VRTEC VELENJE

 

Število otrok in oddelkov v Vrtcu Velenje

Šolsko leto 2009/10 Šolsko leto 2010/11 Šolsko leto 2011/12 Šolsko leto 2012/13 Šolsko leto 2013/14 Šolsko leto 2014/15  Šolsko 

 leto  

 2015/16

 Šolsko 

 leto  

 2016/17*

1171 1251 1338 1337 1339 1381 1359 1394
66 70 75 76 76 79 77 79

*Predviden vpis otrok v Vrtec Velenje 1. septembra 2016

V preteklih letih se je število otrok v Vrtcu Velenje konstantno povečevalo, razen izjeme z rahlim padcem v začetku lanskega šolskega leta. Za šolsko leto 2016/17 je vpisanih 1394 otrok, razporejenih v 79 oddelkov, kar pomeni, da bo število oddelkov s 1. 9. 2016 večje za dva oddelka v primerjavi z začetkom lanskega šolskega leta. V Vrtcu Velenje je zaposlenih 166 oseb vzgojnega kadra, vseh zaposlenih je 214 oseb.

Vrtec Velenje je v šolskem letu 2015/16 na osnovi vpisa otroke razporedil v 77 oddelkov, od tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 76 oddelkov dnevnega programa in 1 oddelek poldnevnega programa v okoliški enoti. V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok povečalo za 4 oddelke. S 1. 2. 2016 se je odprl oddelek v Vrtiljaku, s 1. 3. 2016 je bila urejena igralnica v enoti Tinkara in ponovno po dvanajstih letih odprt razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami v enoti Najdihojca, s 1. 5. 2016 pa je bil odprt še en oddelek za najmlajše v enoti Ciciban na Gorici.

V redne oddelke vrtca je bilo na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, v letu 2015/16 vključenih 22 otrok, ki jim je bila zagotovljena dodatna strokovna pomoč, katero izvajajo mobilna specialna pedagoginja, svetovalna delavka – pedagoginja, ter zunanji sodelavci: dva logopeda in surdopedagoginja. 4 otroci so vključeni v razvojni oddelek, dva otroka skozi vzgojni proces dnevno spremljata spremljevalki, tako kot je zahtevano v odločbi za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Vrtec Velenje je ob koncu šolskega leta (maj, junij 2016) štel kar 1420 otrok in je eden največjih slovenskih vrtcev. Vanj so vključeni otroci od enajstih mesecev do šestega leta starosti. Vrtec Velenje je tako v preteklem letu, kot bo tudi v prihajajočem, deloval na 12 lokacijah z dodatnimi oddelki, ki gostujejo na osnovnih šolah. Za prihodnje šolsko leto ohranjajo vse oddelke vrtca v prostorih osnovnih šol Livada, Gorica, Antona Aškerca, Šalek in Gustava Šiliha. Strokovne delavke vrtca, ki delujejo v oddelkih na OŠ, se dobro povezujejo z učitelji, predvsem se ustvarja pomembna povezava med šolo in vrtcem, kar je vsekakor pomembno za prehod otrok iz predšolskega v šolsko obdobje. Ohranili bodo prostore v Tilnovem domu v Šentilju in mobilno igralnico ob enoti Vrtiljak. V jesenskem času pa bodo lahko otroke preselili tudi v preurejene prostore Vile Mojca.

Tudi letos ohranjajo enoto Cirkovce, kjer ponujajo poldnevni program. Oddelek se nahaja v prostorih podružnične OŠ Livada.

Za šolsko leto 2016/17 so vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje. V oddelkih še ostaja nekaj prostih mest, v katere lahko vključijo otroke vseh starosti, predvsem otroke drugega starostnega obdobja.

Objekti Vrtca Velenje so sicer že relativno stari, vendar se vrtec skupaj z Mestno občino Velenje trudi, da so dobro vzdrževani, prav tako se po posameznih enotah postopoma izvajajo večje sanacije. Tudi prostorski normativ 3 m2 igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje še ni dosežen, zato se postopoma zagotavljajo dodatne prostorske možnosti.

V letošnjem letu je MO Velenje izvedla in še izvaja tudi večja investicijska dela na objektih Vrtca Velenje in sicer:

 • sanacija Vile Mojca za dodatne potrebe vrtca (4 igralnice s pripadajočimi prostori; dokončanje del predvidoma v mesecu oktobru 2016);
 • izdelana je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo in uporabnega dovoljenja za mobilni vrtec z dvema igralnicama s pripadajočimi prostori pri enoti Vrtiljak (izvedba prestavljena v prihodnje leto zaradi prednostne izvedbe sanacije Vile Mojca);
 • izgradnja toplotne podpostaje v Cicibanu;
 • izdelava izvedbenega projekta preureditve večnamenske terase pred enoto Čebelica na Konovem;
 • izdelava idejnega projekta za izgradnjo vrtca v Vinski Gori.

Na področju vzdrževanja objektov so bila v Vrtcu Velenje v letošnjem letu opravljena naslednja dela iz sredstev Vrtca Velenje v višini 63.990,00 EUR:

 • menjava vhodnih vrat, oken, senčil (Najdihojca, Jurček)
 • menjava oken v garderobah, kuhinji, pralnici (Najdihojca);
 • prenova pisarne in zbornice(Lučka, Vrtiljak, Najdihojca, Tinkara);
 • oprema za razvojni oddelek (Najdihojca);
 • kolesarsko parkirišče(Tinkara, Lučka, Najdihojca, Vrtiljak);
 • zamenjava vrat na ograji vrtca (Ciciban);
 • brušenje in lakiranje parketa v petih igralnicah (Vrtiljak),
 • nakup opreme za kuhinje.

 

V vseh enotah so bila opravljena manjša vzdrževalna dela, kot so beljenje prostorov, barvanje rekvizitov, urejanja okolice in igralnih površin.

Poskrbeli so, da enote pripravljene pričakujejo začetek novega šolskega leta.

 

V Vrtcu Velenje skrbijo, omogočajo in spodbujajo, da so otroci kot aktivni, ustvarjalni in kolikor je mogoče tudi samostojni udeleženci procesa, preko igre, raziskovanja, preizkušanja

in izbire med različnimi dejavnostmi, pridobivajo izkušnje in znanja, spretnosti in navade, ki jim pomagajo pri uspešnem vključevanju v družbo, ter ohranjajo in spodbujajo njihovo pozitivno naravnanost do učenja. Z izobraževalnimi vsebinami vplivajo tudi na družine, ki preko otrok spoznavajo vrednote, ki so izrednega pomena za našo družbo.

Prav tako je posebna skrb namenjena izobraževanju zaposlenih, s čimer se nenehno strokovno izpopolnjujejo in ohranjajo, ter hkrati dvigujejo doseženo raven kakovosti dela v vrtcu. Tako se bodo v prihodnjem šolskem letu še posebej posvetili projektom in izobraževanju, ki bodo temeljili na naravoslovnih vsebinah.

Financiranje:

 

Mestna občina Velenje bo za tekoče in investicijsko vzdrževanje Vrtca Velenje, ter za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih namenila v letu 2016 znesek v predvideni višini 274.000 EUR.

Mestna občina Velenje bo v letu 2016 za otroško varstvo predvidoma namenila sredstva za razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev v višini 4.436.505 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za otroško varstvo v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2016 zagotavljamo predvidena sredstva v višini  4.736.883 €.

 

OSNOVNE ŠOLE

Osnovne šole v Mestni občini Velenje bo v šolskem letu 2016/2017 obiskovalo 2.880 učencev  (v šolskem letu 2015/2016 jih je bilo 2.823), od tega 324 prvošolcev  (v šolskem letu 2015/2016 jih je bilo 366).

 

Šola Število vseh učencev

2016/2017

Število  oddelkov

2016/2017

Število prvošolcev na dan 29.8.2016

 

Število vseh učencev

2015/2016

Število oddelkov 2015/2016 Število prvošolcev na dan 1.9.2015
AA – matična 474 21 47 458 20 47
Pesje 64 4 13 73 4 19
OŠ AA 538 25 60 531 24 66
GO – matična 445 18 56 432 19 54
Vinska Gora 65 5 11 65 5 11
OŠ GO 510 23 67 497 24 65
GŠ – matična 431 19 44 414 17 56
Šentilj 53 3 8 58 4 17
OŠ GŠ 484 22 52 472 21 73
LI – matična 417 19 42 405 18 53
Cirkovce 6 1 3 5 1 3
Škale 33 2 11 32 2 6
OŠ LI 456 22 56 442 21 62
MPT – matična 402 18 40 410 18 54
Plešivec 14 2 5 9 1 1
OŠ MPT 416 20 45 419 19 55
OŠ ŠA 372 18 42 362 18 45
CVIU 104 15 2 100 15 0
Vse šole v Mestni občini Velenje 2.880 145 324 2.823 142 366

 

 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA

 

 1. septembra 2016 bo OŠ Antona Aškerca odprla vrata 474 učencem v 21 oddelkih na centralni šoli in 64 učencem v 4 oddelkih na podružnični šoli v Pesju. Skupaj jih bo torej 538. Letos bo na centralni šoli obiskovalo pouk 47 prvošolcev v dveh oddelkih in 13 prvošolcev na podružnici v Pesju.

Učence bo poučevalo 43 pedagoških delavcev.

 

Izvedene investicije in vzdrževanje v tem letu in v času šolskih počitnic:

 • celotna sanacija in obnova učilnice za pouk kemije (električne in plinske instalacije, vodovodna napeljava, centralno ogrevanje, pohištvena oprema, zamenjava talnih oblog in keramike, namestitev sesalne cevi za nevarne snovi);
 • zamenjava pohištva v kabinetu likovne umetnosti;
 • sanacija WC za deklice v kletnih prostorih šole;
 • zamenjava svetil v učilnici likovne umetnosti;
 • beljenje in sanacija sten v kletnih prostorih šole;
 • zamenjava zaves v dveh učilnicah in dveh kabinetih;
 • postavitev odra v avli šole;
 • zamenjava tabel v treh učilnicah;
 • zamenjava garderobnih klopi in stolov v učilnicah za učence 1. razreda;
 • zamenjava omar v učilnici 5. razreda;
 • nakup dveh štedilnikov za potrebe pouka gospodinjstva;
 • nakup vibracijske žage in tračnega brusilnika za pouk tehnike in tehnologije;
 • nakup univerzalnega čistilnega stroja;
 • nakup 2 prenosnikov in LCD projektorja;
 • zamenjava dotrajanih stolov in miz na podružnici;
 • nakup pralnega stroja;
 • asfaltiranje in sanacija šolske poti pred glavnim vhodom podružnice.

 

Novo šolsko leto bo potekalo v znamenju naslednjih uspešnih projektov z naslednjimi novostmi:

 • projekt »Mavrica prijateljstva med generacijami«, bodo nadgradili z uvajanjem projekta Simbioza@simbioza z odraslimi pri skupnem računalniškem opismenjevanju z starejšimi ljudmi ter uvajanjem modularnega sistema interesnih dejavnosti v sodelovanju z Univerzo za III. življenjsko obdobje;
 • sodelovanje v mednarodnih okoljskih projektih;
 • bralni večer na šoli za učence 4. razreda;
 • poučevanje tujih jezikov – TJA, TJN in TJF;
 • spodbujanje in priprava učencev na tekmovanja tudi na državnem nivoju iz znanj, športa in področja umetnosti;
 • organizacija tabora za nadarjene učence;
 • izvedba Male športne »Antonijade« za učence 1. VIO;
 • organizacija zaključne prireditve pod naslovom »Naj talenti« šole;
 • Bralna značka – medgeneracijsko sodelovanje z varovanci Doma za varstvo odraslih;
 • uvajanje ustvarjalnih delavnic s področja računalništva;
 • uvajanje formativnega spremljanja pouka (učenci aktivno sodelujejo pri oblikovanju učnih ciljev);
 • uvajanje NTC učenja v 1. VIO (sodelovanje z vrtcem);
 • razvoj bralne pismenosti pri učencih (medpredmetno povezovanje, vloga bralnih zmožnosti v procesu učenja);
 • postopno uvajanje rekreativnega odmora po malici za učence 1. VIO.

 

Prav zaradi vsega tega si bodo tudi v prihodnje prizadevali, da bo temeljni cilj skupnega  dela celovito doseganje kakovostnega in uporabnega znanja, izobraženosti učencev v vseh razsežnostih ter uresničevanje skupne vizije in poslanstva šole.

 

                

OSNOVNA ŠOLA GORICA

 

Osnovno šolo Gorica bo v novem šolskem letu skupaj obiskovalo 510 učencev. Na matični šoli bodo imeli 445 učencev v 18 oddelkih, v POŠ Vinska Gora pa 65 učencev v 5 oddelkih.

 

Prvi razred bo na matični šoli obiskovalo 56 učencev, v POŠ Vinska Gora pa 11.

 

Na šoli je 45 strokovnih delavcev.

 

Izvedene investicije in vzdrževanja v  tem letu in v času šolskih počitnic:

 • popolna obnova učilnice za fiziko;
 • ureditev garderob in namestitev garderobnih omaric še za učence od 3. – 6. razreda;
 • popravilo ploščadi pred šolo;
 • izgradnja dveh parkirnih prostorov ob telovadnici;
 • zamenjava pomivalnega stroja;
 • zamenjava žarnic v telovadnici;
 • zamenjava radiatorjev v POŠ Vinska Gora;
 • zamenjava oken v WC-jih in kabinetih v POŠ Vinska Gora.

 

Prednostne naloge v novem šolskem letu: 

 • priprava občinske proslave ob dnevu državnosti;
 • priprava spominske slovesnosti ob Dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč;
 • uvajanje novega Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda;
 • priprava božično novoletnega koncerta;
 • uvajanje krožka za razmišljanje po De Bonovih strategijah;
 • skrb za zdravje – pomen prehrane in gibanja;
 • ureditev učilnice na prostem;
 • predstavitev Načrta šolskih poti.

 

Osnovna šola Gorica je skupaj s Podružnično osnovno šolo Vinska Gora dobro pripravljena na novo šolsko leto.

 

 

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA

 

Na Osnovni šoli Gustava Šiliha bodo imeli skupaj v šolskem letu 2016/17 484 učencev.

Na matični šoli bodo skupno 431 učencev, na podružnični šoli v Šentilju bo 53 učencev.

Vpisanih je 52 prvošolcev – 44 na matični šoli in 8 na podružnici.

 

Pouk bo potekal v 19 oddelkih na matični šoli in 3 oddelkih na podružnični šoli, skupaj bo torej 22 oddelkov.

 

Na šoli je 45 pedagoških delavcev.

 

Izvedene investicije in vzdrževanja v  tem letu in v času šolskih počitnic:

 • odprava napak na toplotni napeljavi;
 • sprotna vzdrževalna dela;
 • celotna obnova tehnične učilnice in strojnega parka (tla, pohištvo, beljenje..);
 • obnova tal v drugi avli (novi estrihi, vinas ploščice);
 • obnova pohištva v glasbeni in slovenski učilnici;
 • zamenjava radiatorjev v glasbeni učilnici;
 • namestitev okenskih senčil v tretji in drugi južni etaži šole;
 • kompletna prenova sanitarij na POŠ Šentilj;
 • beljenje učilnic in druga vzdrževalna dela.

 

Prednostne naloge v novem šolskem letu:

 • Linpilcare – mednarodni projekt je prednostna naloga v tekočem šolskem letu v katerega so vključeni na povabilo ZRSZŠ. Projekt podpira strokovnega delavca, da učinkoviteje uči in dviguje kakovost svoje lastne prakse;
 • Zdrava šola – z novim šolskim letom bodo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol in tako bo ena izmed prednostnih nalog odziv na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerjeni bodo k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše;
 • Zdrav življenjski slog –  projekt je financiran s strani EU, Zavoda za šport RS Planica in MIZŠ. Usmerjen je v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence s pomočjo strokovno usposobljenega kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenja.

 

 

V novem šolskem letu bodo nadaljevali s projekti:

 • razredništvo in sodelovanje s starši;
 • veliki brat, velika sestra;
 • projekt Z roko v roki na poti druženja – sodelovanje z  vrtci;
 • interni projekti: Gustavka ima talent, Gusti hodi, sprejem prvošolcev, sprejem pri ravnateljici, prvi šolski dan;
 • EKO šola;
 • Kulturna šola;
 • Most prijateljstva – sodelovanje z mestom Valjevo.

Na novo šolsko leto 2015/16 so na OŠ Gustava Šiliha kadrovsko, vsebinsko in prostorsko zelo dobro pripravljeni.

 

 

OSNOVNA ŠOLA LIVADA

 

Na Osnovni šoli Livada s podružnicama Škale in Cirkovce bo v šolskem letu 2016/2017  456 učencev in učenk od tega 417 na Livadi, 33 na podružnici v Škalah in 6 na podružnici Cirkovce.

 

V prvi razred bo vstopilo 56 prvošolcev in prvošolk. Na Livadi bo šolski prag prestopilo 42 prvošolcev in prvošolk, 11 na podružnici v Škalah in 3 na podružnici v Cirkovcah.

 

Pouk bodo izvajali v 22 oddelkih: 19 oddelkov bo na Livadi, 2 oddelka v Škalah in 1 oddelek v Cirkovcah. V Škalah bodo imeli kombinacijo prvi in drugi razred ter kombinacijo tretji in četrti razred. V Cirkovcah bo v  novem šolskem letu kombinacija prvi in drugi razred.

 

Na šoli je 38 pedagoških delavcev.

 

Izvedene investicije in vzdrževanja v  tem letu in v času šolskih počitnic:

 • namestitev zunanjih žaluzij na okna na južni strani šole;
 • zamenjava razsvetljave v treh učilnicah in pisarnah;
 • ureditev kabineta 1. VIO;
 • menjava večine notranjih vrat;
 • pleskanje učilnic in telovadnice;
 • manjša vzdrževalna dela na POŠ Škale in POŠ Cirkovce.

 

Prednostne naloge v novem šolskem letu:

 

V novem šolskem letu bodo nadaljevali z že utečenimi šolskimi projekti in nalogami, posebno skrb bodo namenili uvajanju in izvajanju prvega tujega jezika v drugem  in tretjem razredu ter izvajanju neobveznih izbirnih predmetov v 2. VIO. Nadaljevali bodo s preventivnim programom »To sem jaz«, namenjen mladostnikovemu samovrednotenju in drugim gradnikom pozitivnega duševnega zdravja ter spodbujali in krepili medgeneracijsko sodelovanje. Še naprej bodo izvajali dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti, izvajali že dobro vpeljano prostovoljno delo predvsem na področju medvrstniške učne pomoči in več časa namenili učenju učenja. Pristopili bodo k uvajanju formativnega spremljanja in šolske mediacije, aktivnosti med letom pa bodo usmerjene tudi k pripravam na praznovanje 40. letnice šole, ki jo bodo obeležili v oktobru 2017.

S skrbnim  načrtovanjem bodo učenci v smeri zdrave, športne in kulturne šole lahko oblikovali svojo osebno in šolsko identiteto.

 

OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA

 

Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda bo v šolskem letu 2016/17 obiskovalo 416 učencev, od tega 402 učenca na matični šoli in 14 učencev na POŠ Plešivec.

 

Število vpisanih prvošolcev je 40 na centralni šoli ter 5 učencev na POŠ Plešivec.

 

Na centralni šoli bo 18 oddelkov ter 2 kombinirana oddelka (1.,2. in 3.,4. razred) na POŠ Plešivec.

 

Na OŠ Mihe Pintarja Toleda bo v tem šolskem letu 37 pedagoških delavcev.

 

Izvedene investicije in vzdrževanja v  tem letu in v času šolskih počitnic:

 • sanacija in prenova tal v 2 učilnicah;
 • sanacija električne napeljave v kuhinji, predelu učilnic tehnike in fizike;
 • celovita prenova učilnice na POŠ Plešivec (okna, tla);
 • nakup in montaža stavbnega pohištva (notranjih vrat s podboji s celovitim sistemom zaklepanja) v administrativnem delu ter delu razredne stopnje;
 • posodobitev IKT opreme (projektorji);
 • notranja oprema razreda na POŠ Plešivec in pleskanje razreda ter hodnika;
 • prenova tal v učilnici.

 

Med prednostne naloge za novo šolsko leto uvrščajo:

 • zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih in obšolskih dejavnosti. Z zagotavljanjem pestre ponudbe interesnih dejavnosti in popoldanskih aktivnosti, ki se bodo odvijale na šoli, spodbujajo celoviti razvoj učenčeve osebnosti z zavedanjem svojih odgovornosti, spoštovanjem do soljudi in narave ter razvijanjem metod dela;
 • začetek mednarodnega sodelovanja in izmenjave učencev z OŠ Safvet-beg Bašagić iz Sarajeva;
 • nadaljevanje in dvig kvalitete dela z nadarjenimi učenci;
 • »Shema šolskega sklada« – še naprej bodo intenzivno delali na področju varovanja in skrbi za okolje ter učence ozaveščali o pravilnem ravnanju in življenju v okolju;
 • priprava in uprizoritev lutkovne predstave;
 • nadaljevanje III. faze projekta »Ura za zemljo«, ki bo zajemala ureditev atrijev med šolo in Domom za varstvo odraslih Velenje.

 

        

OSNOVNA ŠOLA ŠALEK

 

V šolskem letu 2016/2017 bo Osnovno šolo Šalek obiskovalo 372 učencev, ki bodo razporejeni v 18 oddelkov.

 

Prvič bo v šolske klopi sedlo 42 učencev.

 

Na OŠ Šalek je 31 pedagoških delavcev, vseh zaposlenih je 46.

 

Izvedene investicije in vzdrževanja v  tem letu in v času šolskih počitnic:

 • sanacija šolske kuhinje – zamenjava vodovodne instalacije sanitarne vode in keramike;
 • ureditev kolesarnice;
 • nakup stolov v tehnični učilnici;
 • nakup didaktičnih pripomočkov;
 • redna vzdrževalna dela, beljenje hodnikov, garderob, nekaterih učilnic.

 

 

Prednostne naloge v tem šolskem letu:

 • izvajanje koncepta dela na vzgojnem področju ter spodbujanje pozitivnega vedenja v šoli;
 • kultura vožnje s kolesom in varnost v prometu;
 • razvijanje bralne pismenosti;
 • delo z nadarjenimi učenci;
 • okoljsko osveščanje in osveščanje o zdravem načinu življenja;
 • prireditve v Čutnem vrtu;
 • povezovanje šole z okoljem.

 

Projekti:

 • Ekošola kot način življenja;
 • Pasavček;
 • Rastem s knjigo;
 • Ekologija odnosov;
 • Shema šolsko sadje in zelenjava;
 • Simbioza giba;
 • »Povej mi v faco«;
 • Kolesarska kultura;
 • Evropa v šoli.

 

 

CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLANJE VELENJE

 

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje bodo v šolskem letu 2016/2017 obiskovali 104 učenci, 62 v programu nižjega izobrazbenega standarda ter 42 v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Prvo leto bosta Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje pričela obiskovati 2 učenca.

Letos bodo imeli 15 oddelkov in sicer 8 v programu nižjega izobrazbenega standarda ter 7 v posebnem programu.

V šolskem letu 2016/2017 bodo imeli na Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 40 pedagoških delavcev in 2 zunanja sodelavca (dopolnjevanje z OŠ MPT).

Izvedene investicije in vzdrževanja v  tem letu in v času šolskih počitnic:

 • prebelili so šolsko kuhinjo, jedilnico in zbornico;
 • uredili kuhinjo (odstranili zid, položili keramične ploščice, odstranili odvečno opremo in dokupili novo);
 • s pomočjo dijakov so generalno počistili zbornico, hodnik in 4 učilnice;
 • kupili so 10 šolskih miz in stolov, 5 mobilnih omar za učilnice, 3 klimatske naprave za prostore na zahodni strani stavbe in 1 bolniško negovalno posteljo;
 • servis dvigala;
 • ureditev malega atrija (dela bodo dokončana predvidoma drugi teden v mesecu septembru);
 • sanacija 13 kupol, ki jih je 18. julija uničila toča.

 

Prednostne naloge v novem šolskem letu so oblikovane v skladu z razvojnim načrtom šole:

 • uresničevati vzgojni načrt šole v vseh njegovih elementih in dopolnjevanje le-tega;
 • kandidirati za Strokovni center v okviru novonastajajoče mreže strokovnih centrov po Sloveniji (bilo naj bi jih 10), ki naj bi bili večstranska podpora večinskim šolam (zgodnja obravnava, dodatna strokovna pomoč, svetovalne storitve, predavanja, didaktični pripomočki…). Prizadevali si bodo, da vključijo tudi koroško regijo, ki najbrž ne bo imela samostojnega centra. Razpis se predvideva v mesecu septembru;
 • aktivno sodelovati v izbranih in priložnostnih projektih (npr. Uživajmo v zdravju – Norveški strukturni skladi);
 • posebno skrb nameniti učencem tujcem/priseljencem;
 • spodbuditi učence 6. in 9. razreda k udeležbi na NPZ in izvedba le-tega;
 • uresničevati postopke in dejavnosti ob sprejetju morebitne nove zakonodaje;
 • dosledno ločevati odpadke znotraj šole.

 

 

Financiranje:

 

Za vse osnovne šole v Mestni občini Velenje je za investicijsko in redno vzdrževanje v proračunu Mestne občine Velenje za to leto zagotovljenih 215.000 €. Osnovne šole so iz lastnih sredstev zagotovile 252.600 €. Skupaj s sredstvi osnovnih šol, bo v objekte tako namenjenih 467.600 €.   

Za šolske prevoze v letošnjem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjamo 590.000 €.

Za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah je v tem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjenih 168.150 €.

Za tekoče materialne stroške osnovnih šol v Mestni občini Velenje iz proračuna namenjamo v tem letu 328.700 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za osnovno šolstvo v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2016 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 1.458.150 €.

 

 

GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE

 

Do 24.8.2016 je vpisanih 920 učencev. Individualni pouk bo obiskovalo 707 učencev,  PGV in GP bo obiskovalo 82 učencev, k baletu se je vpisalo 111 učencev, v baletni vrtec pa 26 učencev.

Pouk bo potekal tudi v dislociranem oddelku v Šoštanju in v Šmartnem ob Paki.

Srednješolski glasbeni program bo obiskovalo 28 dijakov v vzporednem programu in 38 dijakov v umetniški gimnaziji, skupaj 66 dijakov.

Nadstandardni program v GŠ predstavljajo pevski zbor, pouk sintetizatorja in baletni vrtec.

Število zaposlenih: 94 zaposlenih, od tega je 83 redno zaposlenih delavcev, 7 zaposlenih po 147. členu zakona, 2 delavca sta v pogodbenem razmerju na osnovi podjemne pogodbe,  2 delavca dopolnjujeta delovno obvezo.

Izvedene investicije in vzdrževanja iz lastnih sredstev šole v  tem letu in v času šolskih počitnic:

 • obnova parketa v orgelski dvorani in v učilnicah;
 • obnova PVC tal v kletnih prostorih;
 • sanacija poškodovane strehe v julijskem neurju s točo;
 • nujna vzdrževalna dela;
 • ureditev šolske okolice.

 

Večji projekti, dejavnost:

Osnovna dejavnost je glasbeno izobraževanje in vključevanje učencev v orkestre, zbore in komorne skupine. Zaradi tega poslanstva je šola prisotna na kulturnem področju v državi. Tudi v prihodnje bodo organizirali mednarodne in mojstrske seminarje in sodelovali pri organizaciji glasbenih abonmajev. V šoli bo potekalo regijsko tekmovanje, nadaljevali bodo z lastno produkcijo koncertov. Za osnovne šole in vrtce bodo pripravili glasbene abonmaje in kvize. Glede na zmožnosti bodo oddajali v najem prostore GŠ.

Na šoli poteka že 22. mednarodna poletna violinska šola prof. Igorja Ozima, ki jo v Velenju gostijo že od leta 1986. Udeležujejo se je domači in tuji izjemno nadarjeni violinisti.

Glasbena šola bo letos soorganizirala dve veliki tekmovanji: 3. mednarodno klavirsko tekmovanje posvečeno Aciju Bertonclju in 4. mednarodno harfistično tekmovanje.

V mesecu septembru bodo izdali novo zgoščenko z naslovom Po črnih in belih tipkah z glasbo za klavir, v izvedbi učencev in dijakov Glasbene šole Velenje ter Umetniške gimnazije Velenje.

Sodelovali bodo pri dogodkih povezanih z 200 letnico javnega glasbenega šolstva na Slovenskem.

GŠ Velenje je uspešna in dejavna v prostoru ob prijazni podpori in sodelovanju z OŠ, ŠCV, VVZ in ob spremljanju in podpori staršev otrok.

Financiranje:

Za dodatni program v glasbeni šoli iz proračuna Mestne občine Velenje v tem letu namenjamo 19.394 €, za tekoče materialne stroške pa 61.845 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za glasbeno šolstvo v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2016 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 179.009 €.

 

 

ŠOLSKI CENTER VELENJE

 

Na Šolskem centru Velenje bo v šolskem in študijskem letu 2016/2017 približno 1800 dijakov in 400 študentov. V Mladinskem hotelu, kjer imajo poseben del, namenjen za bivanje, bo nameščeno 40 dijakov.

 

Na ŠCV bo naslednje šolsko leto 442 novincev, dijakov, ki bodo nadaljevali izobraževanje po triletni poklicni šoli pa bo 83.

 

Podobno kot v iztekajočem šolskem letu, bo tudi v naslednjem 98 oddelkov in skupin.

 

Na ŠCV je redno zaposlenih 221 delavcev in blizu 100 zunanjih.

 

ŠCV, ki ima 27000 m2 uporabnih šolskih površin na dveh lokacijah, vsako leto zahteva tudi vrsto investicijsko vzdrževalnih del, letos pa jim je vmes zagodla še toča in izliv vode. Tako bodo za investicijsko vzdrževalna dela porabili blizu 100.000 EUR. Posebna zgodba je oprema, kjer letos prednostno opremljajo in posodabljajo šole z novo informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Tudi za ta del namenjajo 35.000 EUR.

 

V naslednjem šolskem in študijskem letu bo še naprej njihova prednostna naloga vsestranska skrb za vse udeležence izobraževanja, da bodo uspešni in da bo njihovo znanje uporabno in to bodisi za delo ali za nadaljnje izobraževanje.

 

 • Vrhunska oprema in učitelji;
 • prijazno in učinkovito okolje za delo;
 • ugodni prevozi;
 • dijakom kolesarjem prijazna šola (Velenje pa kolesarjem prijazno mesto);
 • aktivno sodelovanje pri ponovnem uvajanju vajeništva v Sloveniji;

 

vse našteto je le nekaj njihovih poudarkov za delo tudi v prihodnje.

 

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

 

Visoka šola za varstvo okolja deluje v Velenju od leta 2007. Izvajajo študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije na dodiplomski in podiplomski stopnji, diplomanti so diplomirani ekotehnologi oz. magistri ekotehnologije, do danes jih je diplomiralo 134, med njimi prvi trije magistri.

Na rednem in izrednem študiju je še pred drugim prijavnim rokom 200 študentov. Tudi letos so se za študij na Visoki šoli za varstvo okolja odločili maturanti iz različnih krajev Slovenije, ki potem večinoma bivajo v študentskem domu. Prednosti njihove šole so, poleg kakovostnega in zanimivega študijskega programa, zagotovo tudi lepi prostori in študijski laboratorij v stavbi Gaudeamus, kar vsako leto navduši kandidate na informativnih dnevih. Visoka šola za varstvo okolja je zelo povezana z gospodarstvom in drugimi inštitucijami v našem okolju, to se posebej izkazuje pri izvedbi praktičnih usposabljanj študentov in sodelovanju pri projektih. Prizadevajo si za večjo prepoznavnost v mednarodnem okolju in sicer prek njihove živahne mednarodne dejavnosti. V tem študijskem letu je bilo na mednarodni izmenjavi v tujini 7 študentov VŠVO in 6 profesorjev, v Velenju pa so gostili 3 študente in 5 predavateljev iz tujine.

 

Z različnimi obštudijskimi dejavnostmi se povezujejo z občani, vabijo jih na razstave, predavanja in prireditve vseživljenjskega učenja.

 

Seveda je pomembna tudi raziskovalna dejavnost šole, ki se najbolj izkazuje v prijavljenih projektih:

 

 • uspešni so bili pri prijavi treh projektov na razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, namenjenega pospeševanju vključevanja študentov v delovni proces v gospodarskih družbah;
 • uspešno so zaključili projekt Upravljanje s populacijo sive vrane v urbanem okolju, ki ga v sklopu ciljnega raziskovalnega programa Zagotovimo.si hrano za jutri izvaja konzorcij večjega števila raziskovalnih institucij pod vodstvom inštituta ERICo Velenje.

 

 

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

 

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FE UM) je ena izmed najmlajših članic Univerze v Mariboru, ki je z izvajanjem  študijskih programov pričela v študijskem letu 2008/2009. Pobuda za ustanovitev fakultete je izhajala iz potreb gospodarstva in velike podpore lokalnih skupnosti, v katerih se izvajajo študijski programi. FE UM ima sedež v Krškem ter stalno dislocirano enoto v Velenju. Študij se torej izvaja v okoljih, za katere je značilna prisotnost velikih energetskih sistemov. Študijski programi so prilagojeni potrebam gospodarstva, zato imajo študenti velike možnosti izbire učnih enot s področja hidroenergetike, termoenergetike, elektroenergetike, jedrske energetike, alternativne ter splošne energetike. FE UM trenutno izvaja štiri študijske programe:

 • visokošolski strokovni študijski program 1. bolonjske stopnje Energetika (VS);
 • univerzitetni študijski program 1. bolonjske stopnje Energetika ter (UN);
 • magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje Energetika (MAG);
 • doktorski študijski program 3. bolonjske stopnje Energetika (DR).

 

V študijskem letu 2015/16 je na Fakulteto za energetiko vpisanih  178 rednih študentov (VS 106, UN 32, MAG 40) in 18 izrednih študentov (VS 5, MAG 5, DR 8),  skupaj 196 študentov. Študij na fakulteti je uspešno zaključilo 253 študentov in sicer:

 • 106 študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Energetika (VS),
 • 68 študentov univerzitetnega študijskega programa Energetika (UN) in
 • 79 študentov magistrskega študijskega programa Energetika (MAG).

 

Iztekajoče študijsko leto je za fakulteto izjemno pomembno tudi zaradi prvega doktoranda, ki je v februarju 2016 uspešno zagovarjal prvo doktorsko disertacijo na Fakulteti za energetiko z naslovom »Termodinamična minimizacija generiranja entropije odjemne parne kondenzacijske turbine v toplarnah in predlogi izboljšav v procesu«. Tako so študij na Fakulteti za energetiko zaključili študenti na celotni izobraževalni vertikali bolonjskega študija: od diplomiranih inženirjev (VS) in (UN), do magistrov in sedaj tudi doktorja znanosti.

Zaposljivost diplomantov je na visoki ravni in je v povprečju višja od 90%. Podatek o zaposlitvenih možnostih po koncu študija je eden izmed pomembnejših kriterijev, na podlagi katerega se mladi odločajo za vrsto študija.

Fakulteta je konec lanskega leta bistveno izboljšala pogoje za celovito znanstveno raziskovalno delo na področju energetike. Z zaključeno drugo fazo projekta izgradnje

 

Inštituta za energetiko v Vrbini v višini 5 milijonov €, je fakulteta pridobila dodatnih 127,23 m2 laboratorijskih površin in raziskovalno opremo v vrednosti 4 milijone €.

 

V preteklem letu je Fakulteta za energetiko pripravila tudi vlogo za uvrstitev projekta »Center za energetske raziskave« v seznam projektov na področju visokega šolstva Republike Slovenije. V okviru projekta v skupni vrednosti 2,5 mio € je v letu 2018 v sklopu MIC Velenje na skupni površini 1.500 m2 predvidena ureditev infrastrukture za izboljšanje pogojev za izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti fakultete.

Kvalitetna raziskovalna in razvojna dejavnost se kaže v številnih aktualnih nacionalnih, mednarodnih in gospodarskih projektih:

 • Projekt Clean Hydrogen Production with Water Splitting Technologies, v okviru katerega se proučuje pridobivanje vodika s pomočjo kombiniranega termokemičnega procesa in odpadne toplote iz jedrske elektrarne ter sončne energije;
 • Projekt TREND je regionalna pobuda za podporo razvoja potencialnih obnovljivih virov energije na reki Dravi v hrvaško-madžarsko-slovenski čezmejni regiji z idejo usposabljati lokalna mala in srednje velika podjetja, nevladne organizacije, vodje občin in študente;
 • Projekt E-RESPLAN je strateško partnerstvo za visoko šolstvo, katerega cilj je krepitev interdisciplinarnih znanj mladih strokovnjakov na področju energetskega in prostorskega načrtovanja ter razvoja obnovljivih virov energije;
 • Projekt TOGETHER temelji na povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javnih stavbah. V projektu se bodo razvila določena orodja in pristopi za povečanje energetske učinkovitosti in na podlagi primerov dobre prakse se bo razvilo izobraževalno gradivo;
 • Projekt BACK TO THE NATURE temelji na izzivih okolja, na podlagi katerih si z novimi učnimi metodah prizadevamo krepiti okoljsko ozaveščenost že pri otrocih v osnovnih šolah;
 • Projekt sofinanciranja izdajanja domače znanstvene periodične publikacije, v okviru katerega fakulteta izdaja znanstveno revijo JET in v njej objavlja znanstvene in strokovne prispevke s področja energetike in  energetskih tehnologij;
 • poleg nacionalnih in mednarodnih projektov so bili v tekočem študijskem letu izvedeni 4 projekti za slovenske gospodarske družbe.

 

V prihodnosti bo Fakulteta za energetiko še naprej velik poudarek namenjala izvajanju raziskovalnih projektov in  hkrati okrepila sodelovanje z gospodarstvom. Zelo pomembno  je poudariti, da se sodobni trendi na področju energetike razvijajo prav v raziskovalnih projektih in se tako pridobljena znanstvenoraziskovalna znanja v okviru raziskovalne dejavnosti integrirajo znotraj vsebin učnih enot v pedagoški proces.

 

 

ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE

 

V Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje so zadovoljni z rezultati preteklega šolskega leta. Preko 4000 občanov Mestne občine Velenje in širše okolice je bilo vključenih v 250 različnih projektov in izobraževanj. Ugotavljajo predvsem, da se ljudje lažje odločajo za krajše izobraževalne programe, ki jim omogočajo hitrejšo pridobitev konkurenčnih prednosti

 

na trgu. Prav tako opažajo povečan obisk na brezplačnih izobraževanjih, na voljo jih je preko 160. Ljudska univerza Veleje je v tem šolskem letu gostila tudi nacionalno odprtje Tedna vseživljenjskega učenja.

 

Pomembni mednarodni projekti v šolskem letu 2015/2016:

 1. PROJEKT iFLIP

Projekt iFLIP – Flipping the classroom in adult education temelji na metodi obrnjenega učenja. S partnerji bodo testirali uporabnost metode v izobraževanju odraslih, razvili izobraževalni model za predavatelje ter metodo uporabili v praksi. Obrnjeno učenje je način učenja, pri katerem učenci snov in predavanja poslušajo doma, dragoceni čas v predavalnici pa porabijo za reševanje problemov, delo v skupinah, raziskovanje, sodelovanje in ustvarjanje. Projekt bo trajal 30 mesecev, koordinator projekta je Ljudska univerza Velenje, v njem pa sodeluje šest partnerjev iz šestih evropskih držav.  Vrednost iFLIP je 219.370,00 €.

 

 1. PROJEKT PARASKILLS

Projekt Paraskills ustvarja podporna omrežja, infrastrukturo in model za nacionalna in mednarodna tekmovanja v spretnostih za invalide. V sodelovanju s Skills Netherlands in drugimi evropskimi partnerji bodo v Sloveniji izvedli tekmovanja v poklicnih spretnostih, najboljša ekipa pa se bo udeležila tekmovanja na mednarodni ravni. Tekmovanja se bodo ravnala po že uveljavljenjem modelu Skills Competitions, načrtovan pa je dvoletni tekmovalni cikel. Vrednost PARASKILLS je 357.961,00 €.

 

 1. PROJEKT DME – DIVERSITY MANAGEMENT EXTENDED

Triletni projekt DME se osredotoča na brezposelne in težje zaposljive mlajše osebe. S partnerji so preučili različne prakse in pristope, ki jih uporabljajo v Evropi kot spodbude za zaposlovanje mladih. Z že razvitim orodjem želijo povezati delodajalce in brezposelne ter vzpostaviti model za iskanje ustreznega delovnega mesta za posameznega kandidata. Vrednost DME je 354.426,00 €.

 

Č. PROJEKT MANAGING MONEY

Projekt naslavlja potrebo po boljši finančni pismenosti odraslih, predvsem tistih z nižjo stopnjo izobrazbe. Premostiti želijo vrzel med znanjem o vodenju osebnih financ, ki ga pridobijo v šoli in med dejansko potrebo po znanju, ki se pojavi v vsakdanjem življenju. S projektom bodo preučili in nadgradili obstoječa gradiva in vire, razvili inovativen izobraževalni model ter razvili tudi mobilno aplikacijo. Pripravljena gradiva bodo namenjena izobraževalcem. Vrednost Managing Money je 359.162,00 €.

 

 

 1. PROJEKT MAPLE

Projekt MAPLE (Measuring Attainment and Progress of Learners in Europe) je Erasmus+ projekt na področju šolstva. Namen projekta je merjenje napredka učencev na področju računalništva v enem šolskem letu. S pomočjo angleškega podjetja TLM se ob pričetku šolskega leta izvede izhodiščna meritev, proti koncu leta pa še končna meritev. Rezultat je povratna informacija za učence in učitelje o njihovem napredku v preteklem šolskem letu. Rezultate bodo primerjali med razredi, šolami in državami, ki so vključene v projekt. V pilotno izvedbo bodo vključili 20 šol. Vrednost MAPLE je 236.414,00 €.

 

 1. SIMILAR

Cilj projekta je izboljšati integracijske ukrepe za migrante in begunce v partnerskih državah. V okviru projekta bodo preučili obstoječe ukrepe in orodja ter na podlagi analize izdelali priročnik in orodja za učinkovito integracijo. V projekt bodo vključili tako tujce kot osebe, ki delajo z njimi. Vrednost SIMILAR je 209 542,00 €.

 

Na Ljudski univerzi Velenje bodo tudi v novem šolskem letu ohranjali vse pomembne brezplačne dejavnosti: središče za samostojno učenje Velenje, Center za samostojno učenje Nazarje in Center za samostojno učenje Šoštanj, učno pomoč za vpisane v javno veljavne programe ter Svetovalno središče Velenje.

 

Med prednostne naloge uvrščajo kakovostno in pestro ponudbo izobraževalnih programov, izobraževalne programe po meri podjetij, dostopnost izobraževanja občanom (cene, plačilni pogoji…), širjenje ponudbe brezplačnih izobraževalnih možnosti ter vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte.

 

Podatki o izvedenih investicijah v  tem letu in v času šolskih počitnic:

 • menjava vhodnih vrat v stavbo;
 • sanacija sanitarij v celoti, dodali so tudi sanitarije za invalide.

 

Pomembno v 2016/2017:

 

Rezultati jim dajejo moč, da se bodo še naprej trudili za someščane. Zato pripravljajo v novem šolskem letu precej novosti, danes želijo izpostaviti le najpomembnejšo: na dveh razpisih Ministrstva za izobraževanje so prejeli preko 1.000.000 € sredstev za izobraževanje zaposlenih starejših od 45 let, ki so manj izobraženi. Izobraževanja bodo za občane brezplačna. Prijazno vabljeni, da poiščete več informacij na www.lu-velenje.si.

 

 

Financiranje:

           

Za dejavnost Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje je v proračunu Mestne občine Velenje v tem letu namenjenih 13.300 €, za tekoče materialne stroške 5.700 tisoč evrov, za letni program izobraževanja odraslih pa 7.875 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za andragoško izobraževanje v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2016 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 31.410 €.

 

 

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

VARNOST OTROK V CESTNEM PROMETU

VARNOSTI OTROK NA ŠOLSKIH POTEH

 

Osnova za delovanje sveta je v aktualni zakonodaji, smernicah Agencije za varnost v prometu, ki so medresorsko usklajene ter primerih dobrih lokalnih v lokalnih skupnostih in lastnih izkušenj.

 

Za učinkovit sistem zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh vse leto izvajamo številne preventivno vzgojne aktivnosti za vse generacije. Začetku pouka, torej prvim šolskim dnem pa namenjamo še posebne dodatne aktivnosti in ukrepe.

 

Tako smo se že v mesecu juniju 2016 dogovorili za dodatne naloge in aktivnosti, ki morajo biti izpeljane- realizirane, do začetka šolskega pouka.

 

Poseben poudarek je na:

 • pregledu varnosti šolskih poti ter njihovo urejanje in osveževanje prometne

signalizacije:

 • oceni stanja šolskih poti, ki jih načrtujejo šole;
 • osveževanju načrtov šolskih poti;
 • poseben poudarek je na koordinaciji in sodelovanju s policijo, Medobčinskim redarstvom in dodatno pomočjo ZŠAM-a, katerega načrt dodatnega varovanja otrok izdela policija, na bolj izpostavljenih mestih v okolici šol in šolskih poteh;
 • pomemben je dogovor o sodelovanju s policijo in redarstvom  glede  IZVAJANJA NADZORA NAD HITROSTJO in drugimi zakonskimi določbami (pripetost otrok med vožnjo, odstopanje prednosti pešcem, pri prečkanju, ustavljanje in parkiranje vozil na neustreznih površinah);
 • rumene rutice za vse prvošolce;
 • pregled in nadzor nad organiziranem šolskim prevozom (ustreznost vozil, trase, postajališč) ter dosledno pripetostjo otrok v sodelovanju s šolami, policijo in redarji;
 • vključitev prometne vzgoje in aktivnosti v letne delovne načrte vzgojno izobraževalnih ustanov (vrtci, šole, srednje šole);
 • PREVENTIVNA GRADIVA – knjižice Prvi koraki v svet prometa (za vse prvošolce) trikotne plakate ter letake » Šolska pot« ter nove plakate za vsako šolo po 5 plakatov na posamezno šolo.

 

 

 

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Aleksandra Forštner, univ.dipl.politolog
Služba za odnose z javnostmi

 

T: 03/8961 736, F: 03/8961 654

www.velenje.si

29. 8. 2016

Avtor

Administrator