Družabno

Odprtje ornitološke opazovalnice ob Ptujskem jezeru

 

Sporočilo za javnost

 

Slavnostno odprtje ornitološke opazovalnice na desnem bregu Ptujskega jezera, 14.10.2016 Evropski LIFE+ projekt »LIVEDRAVA« – Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji

Ornitološka opazovalnica na desnem bregu Ptujskega jezera je bila zgrajena s pomočjo evropskih in slovenskih sredstev v okviru projekta »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji«, z akronimom LIVEDRAVA, LIFE11 NAT/SI/882.

Projekt LIVEDRAVA, katerega glavni cilj je s konkretnim naravovarstvenim delom, raziskovanjem in izobraževanjem ohraniti ogrožene vrste ob Dravi in njihove življenjske prostore, se je začel septembra 2012 in bo trajal do konca leta 2017. Vodilni partner projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), preostali projektni partnerji so Vodnogospodarski biro Maribor (VGB), d. o. o., DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj (VGP), d. d., in Mestna občina Ptuj. Projekt sofinancirajo finančni mehanizem EU program LIFE +, Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., Ministrstvo RS za okolje in prostor, Občina Ormož ter vsi projektni partnerji. Je eden največjih LIFE projektov v Sloveniji doslej, celotna vrednost projekta je 4.098.910 EUR.

Cilji projekta so: (1) z obnovo, naravovarstvenim upravljanjem in vzpostavljanjem zavarovanih območij ohraniti in izboljšati stanje populacij kvalifikacijskih vrst območja Natura 2000 Drava, posebej ptic, hroščev in rib z neugodnim varstvenim statusom; (2) zagotoviti trajnostno upravljanje nižinske Drave na način, ki bo hkrati zagotavljal poplavno varnost in pozitivno vplival na naravovarstvene cilje območja Natura 2000; (3) izboljšati sodelovanje med ključnimi deležniki vzdolž Drave in (4) ozavestiti širšo javnost o pomenu naravne dediščine Drave za trajnostni razvoj regije.

Številne projektne aktivnosti, med katerimi je bila tudi postavitev ornitološke opazovalnice ob Ptujskem jezeru, se izvajajo na območju Drave, med Mariborom in Središčem ob Dravi. Ornitološka opazovalnica, ki leži na desnem bregu Ptujskega jezera, je bila dokončana avgusta 2016 v sodelovanju Mestne občine Ptuj in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Opazovalnico je zasnoval Ravnikar Potokar arhitekturni biro, d. o. o., izvajalec gradbenih del pa je bilo Komunalno podjetje Ptuj, d. d. Opazovalnica omogoča izvrstno spoznavanje in opazovanje ptic, predvsem kolonijo navadnih čiger (Sterna hirundo) in črnoglavih galebov (Larus melanocephalus). V opazovalnici so nameščene tudi določevalne table in preglednice ptic na Ptujskem jezeru.

PROJEKT LIFE+ LIVEDRAVA LIFE11 NAT/SI/882
DOPPS in Mestna občina Ptuj vidita novo ornitološko opazovalnico kot pomemben prispevek k turistični in izobraževalni ponudbi ter splošnem razvoju občine.

Projekt LIVEDRAVA je podrobneje predstavljen na spletni strani: http://livedrava.ptice.si/

Slavnostni dogodek ob odprtju ornitološke opazovalnice ob Ptujskem jezeru sta organizirala Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia) in Mestna občina Ptuj znotraj evropskega projekta LIVEDRAVA.

 


Mestna občina Ptuj

14. 10. 2016

Avtor

Administrator