Splošno

Jutri 17. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

Velenje, 28. november 2016 – Jutri, v torek, 29. novembra, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 17. seja Sveta Mestne občine Velenje.

 

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Informacija o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja
 3. Vprašanja in pobude članov sveta
 4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
 5. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Knjižnica Velenje
 6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka (parc. št. 566/10) iz javnega dobra
 7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje (parcela 1309/16 in 1309/17) iz javnega dobra
 8. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
 9. Predlog Sklepa o razglasitvi Mestne občine Velenje za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA
 10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
 11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
 12. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017
 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
 16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Škale
 17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
 18. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2017
 19. Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru javnega naročila »Regijske galerije Velenje« za leto 2015
 20. Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015
 21. Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru delovanje KS Gorica za leto 2015
 22. Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru javnega zavoda KSSENA za leto 2015
 23. Poročilo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mesni občini Velenje
 24. Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 2015/2016
 25. Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza za leto 2015
 26. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2015
 27. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2015
 28. Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne občine Velenje »Čisto moje Velenje 2016«
 29. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2017
 30. Predlogi za odpis terjatev Mestne občine Velenje
 31. Odgovori na pobude in vprašanja

 

Seje sveta se bo ob 8. uri udeležil državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjan Šefic, ki bo svetnicam in svetnikom, medijem in zainteresirani javnosti predstavil podrobnosti povezane z nastanitvijo prosilcev za mednarodno zaščito v Velenju.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

 

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

 

Mestna občina Velenje

28. 11. 2016

Avtor

Administrator