Splošno

Zimska služba v Mestni občini Celje v sezoni 2016/2017

 

Izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javnih cest obsega tudi izvajanje zimske službe, ki je v sklopu rednega vzdrževanja cest zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih, najtežja in tudi najbolj zahtevna dejavnost.

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe, v katerem so zajeti vsi podatki in vsa potrebna navodila delavcem, vključenim v izvajanje le-te. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah. Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.

Zimsko službo na območju Mestne občine Celje izvajamo na lokalnih cestah v dolžini 132,590 km, na javnih poteh v dolžini 205,493 km in javnih poteh za kolesarje v dolžini 2,022 km. Poleg navedenega zimsko službo izvajamo tudi na pločnikih, javnih pešpoteh, javnih površinah ožjega mestnega jedra, parkirnih prostorih, avtobusnih postajališčih in drugih javnih površinah. Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest je podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o., zanj pa izvaja zimsko službo družba VOC Celje d.d. V izvajanje zimske službe je vključeno prav tako ročno čiščenje pločnikov, stopnišč, pešpoti, podhodov, ploščadi ipd., ki ga opravlja Režijski obrat Mestne občine Celje.

Zimske razmere na cestah, površinah za pešce in drugih javnih površinah terjajo od nas prilagajanje razmeram. Pravočasna oprema vozil, prava obutev, predčasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti razmeram in še veliko drugih dejavnikov nam v zimskih razmerah lahko zagrenijo ali polepšajo zimsko idilo na prometnih površinah. Vrednost opravljenih del zimske službe za leto 2015 je znašalo 475.500 EUR.

 

Mestna občina Celje

7. 12. 2016

Avtor

Administrator