Gospodarstvo

Jutri 19. seja Sveta Mestne občine Velenje

Sporočilo za javnost

Jutri 19. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

Velenje, 27. februar 2017 – Jutri, v torek, 28. februarja, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 19. seja Sveta Mestne občine Velenje.

 

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja in pobude članov sveta
 3. Osnutek Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
 4. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
 5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
 6. Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje
 7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/

projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

 1. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
 2. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka  za območje mestne občine Velenje – uradno prečiščeno besedilo
 3. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2016
 4. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnostih v Mestni občini Velenje za leto 2016
 5. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2016
 6. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz proračuna MO Velenje za leto 2016
 7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2016
 8. Poročilo o delu odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2016
 9. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2016
 10. Poročilo Turistično–informacijskega centra Velenje za leto 2016
 11. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2016
 12. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2016
 13. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2016
 14. Odgovori na pobude in vprašanja

 

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

 

 

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra Forštner, univ.dipl.politolog
Služba za odnose z javnostmi

 

T: 03/8961 736

www.velenje.si

27. 2. 2017

Avtor

Administrator