Kultura

Misli, zapisane na mariborskih ulicah

 

 

Talne oznake po centru mesta vas bodo morda spravile v zadrego

 

»Znanje je moč. Informacije osvobajajo. Izobraževanje je predpogoj napredka v vsaki družbi«, zato bodo mladi člani in prostovoljci društva IndiJanez, v četrtek 23.03.2017, v okviru programa Sobivamo! izvedli ulično intervencijo, s katero želijo mimoidoče vzpodbuditi k aktivnemu dojemanju okolice, postavljanju dobrih zgledov in aktivni participaciji v družbi.  Ne nazadnje pa gre za zanimivo popestritev mestnega jedra.

 

Mladi so predhodno zbrali citate, pregovore in misli, ki kažejo na zavedanje nekaterih problemov v družbi, okolici ali mestu. Namen akcije je preko sistema mladi-okolica opozarjati in opominjati na nekatere pereče probleme, ki se jih bodisi zavedajo ali ne.

 

Misli so zapisane na talne oznake, s katerimi bodo opremili različne točke v ožjem mestnem jedru. Akcija daje dodano vrednost mestu Maribor, saj popestri mestne ulice.

 

Primeri (vsi so v nadaljevanju sporočila):

Prenehaj saditi cvetje na dvorišču ljudi, ki ga ne bodo zalivali. (neznan avtor)

Človek, ki ne bere knjig, nima prav nobene prednosti pred nepismenim človekom. (Mark Twain)

Poklicni pisatelj je amater, ki ni odnehal. (Richard Bach)

Ne beri naslednjega stavka.                                         Ti mali upornik. Všeč si mi. (neznan avtor)

 

Napisi so tudi prevedeni v angleški jezik, zato bodo zanimivi tudi tujcem ob ogledu mesta.

 

Z nameščanjem napisov bodo pričeli v četrtek, 23. Marca 2017 ob 10.00 uri na Glavnem trgu, napisi pa bodo na ogled in v razmislek do 14. aprila 2017.

 

Lokacije lepljenj:

 

Glavni trg – Gosposka ulica – Jurčičeva ulica – Vetrinjska ulica – Grajski trg – Slovenska ulica – Ulica 10.oktobra – Slomškov trg – Rotovški trg – Trg generala Maistra – Trg svobode – Ulica Vita Kraigherja – Partizanska ulica – Poštna ulica – Gregorčičeva ulica – Krekova ulica – Razlagova ulica – Smetanova  – Mladinska ulica

 

Kontaktna osebe:

Ramiz Derlić, predsednik društva IndiJanez

pr@indijanez.si

041 642 649

 

 

Seznam uporabljenih napisov:

 

 1. Nationalism has a way of oppressing others. (Noam Chomsky)

Nacionalizem je način zatiranja drugih.

 

 1. Capitalism is a materialistic civilization. (Immanuel Wallerstein)

Kapitalizem je materialistična civilizacija.

 

 1. Man was born free, and he is everywhere in chains. (Jean Jacques Rousseau)

Človek se je rodil svoboden, vendar je povsod v verigah.   •

 

 1. The first sign of corruption in a society that is still alive is that the end justifies the means. (Georges Bernanos)

Prvi znak korupcije v živi družbi je, da cilj opravičuje sredstva.

 

 1. By the time the frackers are done in the other states our water will be worth more than oil. (Farid Khavari)

Ko bo frakiranje v drugih državah končano, bo naša voda vredna več kot nafta.

 

 1. A nation will not survive morally or economically when so few have so much while so many have so little. (Bernie Sanders)

Družba ne bo preživela ne ekonomsko ne moralno, dokler bo majhen del ljudi imel veliko in velik del ljudi premalo.

 

 1. Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed. (Mahatma Gandhi)

Zemlja nudi dovolj za potrebe vsakega človeka – za njegov pohlep pa ne.  •

 

 1. It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.

(Jiddu Krishnamurti)

Ni merilo zdravja, da si dobro prilagojen v skrajno bolno družbo.   •

 

 1. The oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class are to represent and repress them.

(Karl Marx)

Zatiranim je vsakih nekaj let dovoljeno, da se odločijo, kateri predstavniki zatiranih jih bodo predstavljali in jih zatirali v prihodnosti.

 

 1. Who dares to strike today, when having the security of a permanent job is itself becoming a privilege? (Slavoj Žižek)

Kdo si upa stavkati danes, ko je varnost službe za nedoločen čas sama postala privilegij?

 

 1. Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society. (Kofi Annan)

Znanje je moč. Informacije osvobajajo. Izobraževanje je predpogoj napredka v vsaki družbi.

 

 1. The most violent element in society is ignorance. (Emma Goldman)

Najbolj nasilni element v družbi je nevednost.

 

 1. All animals are equal, but some animals are more equal than others. (George Orwell)

Vse živali so enakopravne, toda nekatere so bolj enakopravne od drugih.   •

 1. Water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage cans. (Jacques Yves Cousteau)

Voda in zrak, ki sta bistveni snovi, od katerih  je odvisno vse življenje, postajajo globalni smetnjaki.

 

 1. To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.

Ko potujemo, odkrivamo, da se vsak moti o drugih državah. (Aldous Huxley)

 

 1. Advertising is legalized lying. (H.G. Wells)

Oglaševanje je legalizirano laganje.

 

 1. I think we risk becoming the best informed society that has ever died of ignorance. (Ruben Blades)

Mislim, da obstaja nevarnost, da postanemo najbolje obveščena družba, ki bo umrla zaradi nevednosti.

 

 1. The man who does not read books has no advantage over the man that can not read them. (Mark Twain)

Človek, ki ne bere knjig, nima prav nobene prednosti pred nepismenim človekom.   •

 

 1. The highest form of ignorance is when you reject something you don’t know anything about. (Wayne Dyer)

Najvišja oblika nevednosti je zavrniti nekaj, o čemer ničesar ne veš.

 

 1. Generosity lies less in giving much than in giving at the right moment.

(Jean de la Bruyère)

Smisel velikodušnosti je, da dajati veliko pomeni manj kot dajati v pravem trenutku.

 

 1. Don’t complain about things you’re not willing to change.

Ne pritožuj se nad stvarmi, ki jih nisi pripravljen spremeniti.     •

 

 1. Never love anybody who treats you like you’re ordinary. (Oscar Wild)

Nikoli ne ljubi nekoga, ki s tabo ravna kot da zanj nisi poseben.

 

 1. The only source of knowleage is experience. (Albert Einstein)

Edini vir znanja so izkušnje.   •

 

 1. Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen (Winston Churchill)

Pogum je tisto, kar je potrebno, da vstaneš in spregovoriš. Pogum je tudi tisto, kar je potrebno, da se vsedeš in poslušaš.

 

 1. Do not read the next sentance. You little rebel. I like you.

Ne beri naslednjega stavka.                                         Ti mali upornik. Všeč si mi.

 

 1. When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. (Dalai Lama)

Ko govorimo, le ponovljamo, kar že vemo. Ampak, če poslušamo,  lahko izvemo kaj novega.

 

 1. Change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. (Robin Sharma)

Sprememba je težka na začetku, neurejena na sredini in krasna na koncu.

 

 1. When was the last time you did something for the first time? (John C. Maxwell)

Kdaj ste nazadnje nekaj naredili prvič?    •

 1. If you obey all the rules, you miss all the fun. (Kathrien Hepburn)

Če upoštevaš vsa pravila, zamudiš vso zabavo. •

 

 1. Do what is right, not what is easy. (Roy T. Bennett)

Stori, kar je prav, ne tisto, kar je enostavno.

 

 1. I opened two gifts this morning. They were my eyes. (unknown)

Zjutraj sem odprl dve darili. Bili so moje oči.

 

 1. Stop planting flowers in peoples yards who aren’t going to water them. (unknown)

Prenehaj saditi cvetje na dvorišču ljudi, ki ga ne bodo zalivali.

 

 1. Life is a series of commas, not periods. (Matthew McConaughey)

Življenje je niz vejic, ne pik.

 

 1. A professional writer is an amateur who didn’t quit. (Richard Bach)

Poklicni pisatelj je amater, ki ni odnehal.

 

 1. Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments. (Michael Vance)

Življenje se ne meri s številom vdihov, ki jih naredimo, temveč s trenutki, ki nam dih vzamejo.   •

 

 1. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. (Pablo Picasso)

Smisel življenja je, da bi našli svoj dar. Namen življenja je, da ga podarimo.

 

 1. You never khow how strong you are until being strong is the only choice you have. (Bob Marley)

Ne veš, kako si dejansko močan, dokler ni moč edina možnost, ki jo imaš.    •

 

 1. Some people feel the rain. Others just get wet. (Bob Marley)

Nekateri ljudje čutijo dež. Drugi se le zmočijo.      •

 

 1. To play a wrong note is insignificant; to play whithout passion is inexcusable. (Beethoven)

Če zaigraš napačno noto je nepomembno; neopravičljivo je igrati brez strasti.    •

 

 1. Educating the mind without educating the heart is no education at all. (Aristotel)

Izobraževati um brez izobraževanja srca ni nikakršna izobrazba.

 

 1. The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts and the stupid ones are full of confidence. (Charles Bukowski)

Težava naše družbe je v tem, da inteligentni ljudje polni dvomov, neumni pa polni samozavesti.   •

 

 1. You begin saving the world by saving one man at a time; all else is grandiose romanticism or politics. (Charles Bukowski)

Svet pričneš reševati z reševanjem enega človeka naenkrat; vse ostalo je le veličasten romanticizem ali politika.     •

 

 1. Better to be crazy and happy than normal and bitter. (Paulo Coelho)

Bolje biti nor in vesel kot normalen in zagrenjen.

 

 1. One day you will wake up and there will be no more time to do the things you always wanted. Do it now! (Paulo Coelho)

Nekega dne se boš zbudil in ne boš imel več časa za stvari, ki si jih vedno želel. Stori jih zdaj!

 1. The ship is safest when it is in port, but that’s not what ships were built for. (Grace Murray Hoppe)

Ladja je najbolj varna v pristanišču, a ni bila ustvarjena za to.    •

 

 1. If you found out you were dying would you be nicer? Love more? Try something new? Well you are. We all are. (Lisa Starr)

Če bi ugotovil, da boš umrl, bi bil prijaznejši? Bi ljubil več? Poskusil nekaj novega? No, saj boš. Vsi bomo.

 

 1. Those who judge will never understand, and those who understand will never judge. (Wilson Kanadi)

Tisti, ki sodijo, ne bodo nikoli razumeli, in tisti, ki razumejo, nikoli ne bodo sodili.

 

 1. I am not what you think I am. You are what you think I am. (unknown)

Nisem, kar misliš, da sem. Vi ste tisto, kar mislite, da sem.

 

 1. It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences. (Audre Lorde)

Ne ločujejo nas razlike. Ločuje nas naša nezmožnost, da prepoznamo, sprejmemo in se veselimo teh razlik.

 

 1. No society can surely be flourishing and happy of which by far the greater part of the numbers are poor and miserable. (Adam Smith)

Nobena družba ne more biti uspešna in zadovoljna, če je v njej večina ljudi revnih in nesrečnih.

 

 1. It isn’t what you have or who you are or where you are or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about it. (Dale Carnegie)

Ni tisto, kar imaš ali kdo si in kje si in kaj počneš, kar te naredi srečnega ali nesrečnega. To je tisto, kar misliš o tem.

 

 1. Nothing in the world is ever completely wrong. Even a stopped clock is right twice a day. (P. Coelho)

Nič na svetu ni vedno popolnoma narobe. Tudi ura, ki ne dela, je točna dvakrat na dan.

 

 1. If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.(Dalai Lama XIV)

Če mislite, da ste premajhni, da bi karkoli spremenili, poskusite spati v sobi s komarjem.

 

 1. Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have twenty-four hour days. (Zig Ziglar)

Problem je pomanjkanje smeri, ne pa pomanjkanje časa. Vsi imamo na razpolago štiriindvajset ur na dan.

 

 1. The question is not what you look at, but what you see. (Henry David Thoreau)

Vprašanje ni, kaj gledate, ampak tisto, kar vidite.

 

 1. Courage isn’t having the strength to go on – it is going on when you don’t have strength. (Napoléon Bonaparte)

Pogum ni nadaljevati, ko imaš moč, – pogum je nadaljevati, ko nimaš več moči.

 

Kontaktna oseba:
Ramiz Derlić, predsednik društva IndiJanez
041 642 649

 

 

23. 3. 2017

Avtor

Administrator