Gospodarstvo

Družba Hit z obsežnim ciklom razvojnih investicij  

Uprava družbe Hit je na današnji novinarski konferenci  predstavila rezultate poslovanje družbe v letu 2016, ocene poslovanja v prvi tretjini letošnjega leta ter ključne korake razvoja družbe Hit v prihodnje, s poudarkom na vlaganjih v razvoj kadrov ter dvigu kakovosti slovenske turistične ponudbe.

 

Družba in skupina Hit sta poslovno leto 2016, drugo leto zaporedoma, zaključili v pozitivnih številkah in s ključnimi poslovnimi kazalniki v znamenju rasti. Trend uspešnega poslovanja se nadaljuje tudi v letošnjem letu, kar omogoča zagon razvojno usmerjenih investicij z lastnimi sredstvi. Po lanskih 11,2 milijona evrov, od katerih je bilo 5 mio evrov namenjenih izgradnji hotela Mond, so v družbi Hit v letošnjem letu za investicije namenili 17 milijonov evrov. Ob odkupu hotela Špik v Gozd Martuljku, ki sledi načrtom nove strategije združevanja igralništva z dobrim počutjem (»gaming & well being«), je v Hitovi destinaciji Kranjska Gora tik pred začetkom tudi celovita prenova igralniško zabaviščnega centra Korona, ki se bo zaključila v sredini leta 2018. V Novi Gorici so letos že prenovili del namestitvenih kapacitet v hotelu Park, v igralniško-zabaviščnem centru Perla pa se obeta prenova in povečanje gostinskih kapacitet. Ob tem redno posodabljajo igralniško opremo, informacijske sisteme ter vzdržujejo obstoječe objekte in opremo.

 

V vodstvu družbe Hit kot ključni vzvod zagotavljanja konkurenčnosti ponudbe in kakovostnih storitev izpostavljajo investicije v znanje in strokovnost zaposlenih. »Usmeritev v zaposlene in goste, kot dve ključni izhodišči, neločljivo združujemo v temeljih strategije razvoja družbe Hit v prihodnje. Hitova poslovna uspešnost je v domeni vseh zaposlenih. Prav zato smo v letošnjem letu za 20 odstotkov povečali obseg sredstev, ki jih namenjamo za izobraževanje zaposlenih,« poudarja predsednik uprave družbe Hit, Janez Mlakar.

 

Zaposlenim v družbi Hit pripada del dobička za poslovno leto 2016, izplačana pa je bila že tretjina bruto plače iz uspešnosti poslovanja v letu 2016. S preseganjem planiranih rezultatov poslovanja v letošnjem letu so zaposleni prejeli regres v višini 1.100 evrov bruto, izpeljan pa je bil že del izrednih napredovanj. Skupščina bo na prihodnji seji odločala tudi o predlogu udeležbe delavcev pri dobičku za poslovna leta 2018–2020. »Enega največjih izzivov te uprave nedvomno predstavlja usklajevanje ustreznega plačnega sistema, h kateremu smo v sodelovanju s socialnimi partnerji pristopili takoj ob pričetku mandata,« dodaja Janez Mlakar.

 

Glede tržnih usmeritev se v družbi Hit zavedajo pomena obstoječih igralniških gostov iz bližnjih italijanskih in avstrijskih pokrajin. Medtem ko je avstrijski trg v rasti, pa na omejeni italijanski trg vse intenzivneje ciljajo tudi konkurenčne italijanske igralnice. V sodelovanju s predstavništvom STO v Italiji zato načrtujejo aktivnosti na oddaljenih italijanskih pokrajinah, ker po presenetljivih odzivih Slovenije sploh ne poznajo oz. je uvrščajo med privlačne turistične destinacije. Pri tem v Hitu poudarjajo, da so v takih primerih stroški vlaganj v razvoj gostov izredno visoki. Rešitve vidijo v dodatni nadgradnji kakovosti storitev, gostoljubja in v oblikovanju personaliziranih rešitev za posamezne segmente gostov: od zahtevnejših kitajskih gostov do tistih, ki igrajo na spletu. To so izhodišča za vzpostavitev t. i. »pametne igralnice«, ki bo v prihodnosti z ustrezno napovedno analitiko sposobna ob pravem času zagotoviti pravo ponudbo, ki bo gostu zadovoljila pričakovanja. »Namen koncepta pametne igralnice je združiti vsa znanja in informacije o gostih, trendih in dogajanjih na trgu, zato, da gostom ponudimo in omogočimo personaliziran splet storitev za prosti čas, od igre do povsem ekskluzivnih doživetij v lokalnih okoljih Hitovih destinacij,« razlaga Tevž Korent, član uprave družbe Hit. Pomemben vzvod za rast ob-igralniške realizacije predstavljajo tudi programi namenjeni razvoju poslovnega, športnega in eno-gastronomskega turizma, ki so osnovani na še večji povezanosti Hitove in lokalne turistične ponudbe po posameznih destinacijah (Nova Gorica, Kranjska Gora, Štajerska). Tržne aktivnosti pa v Hitu načrtujejo premišljeno širiti na trge arabskih dežel, Izraela in Kitajske, tudi s pomočjo lastne »incoming agencije«, kot nadgradnje obstoječega produkta Hit tours.

 

 

 

* * *

 

 

Poslovni rezultati družbe Hit v letu 2016

 

Družba Hit je v letu 2016 ustvarila 162,5 mio EUR bruto realizacije (+2 % na 2015), od tega 139,9 mio EUR z dejavnostjo igralništva (+6 % na 2015) ter 18,8 mio EUR z dejavnostjo hotelirstva in gostinstva (+5 % na 2015). Hitove igralnice so beležile 1.395 tisoč obiskov, kar je za 2 % več kot leto pred tem. V letu 2016 je v Hitovih hotelih bivalo 91 tisoč gostov (na ravni leta 2015), ki so ustvarili 172 tisoč nočitev (+4 % na 2015). Družba je v poslovnem letu 2016 ustvarila 123,8 mio EUR poslovnih prihodkov, beležila 117,1 mio EUR poslovnih stroškov in ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 6,7 mio EUR. Družba Hit je v letu 2016 poslovala s 3,8 mio EUR čistega dobička. V lanskem letu je bilo plačanih 42,3 mio EUR skupnih igralniških dajatev (davka od iger na srečo in koncesijskih dajatev), kreditna zadolženost pa se je v primerjavi s koncem leta 2015 zmanjšala za 2,1 mio EUR. Ta je na dan 31. 12. 2016 znašala 57,1 mio EUR.

 

Poslovni rezultati skupine Hit v letu 2016

 

Skupina Hit je v letu 2016 beležila 151 mio EUR poslovnih prihodkov, k čemur je 123,4 mio EUR prispevala igralniška dejavnost ter 24 mio EUR hotelirstvo in druge turistične dejavnosti. Igralnice skupine Hit so v letu 2016 zabeležile 1.602 tisoč obiskov, gostje pa so ustvarili 425 tisoč nočitev. Stroški in poslovni odhodki so znašali 144,3 mio EUR in tako je skupina v letu 2016 ustvarila 6,7 mio EUR dobička iz poslovanja. Poslovno leto je skupina Hit zaključila s 3,5 mio EUR konsolidiranega čistega dobička. V letu 2016 je skupina skupno plačala 45,9 mio EUR igralniških dajatev (davka od iger na srečo in koncesijskih dajatev).

 

Poslovanje družbe Hit v prvih štirih mesecih leta 2017

 

Družbi Hit je v prvih štirih mesecih letošnjega leta uspelo doseči 49,4 mio EUR bruto realizacije iger na srečo, kar je za 9 % več glede na enako obdobje preteklega leta. Hitove igralnice so zabeležile 453 tisoč obiskov (4 % manj kot lani), 59 tisoč nočitev pa je bilo ustvarjenih v Hitovih hotelih (+ 13 % glede na enako obdobje lani). V primerjavi z neposredno konkurenco, ki posluje na italijanskem trgu, se je družba Hit v tem obdobju izkazala za tržno prodornejšo ter učinkovitejšo pri zagotavljanju rasti bruto realizacije. Italijanskim igralnicam je namreč realizacija v prvih štirih mesecih v primerjavi z lani padla za dobre 3 odstotke (Hitove igralnice +  9%).

 

Plan poslovanja 2017

 

V družbi Hit v letu 2017 načrtujejo bruto realizacijo od iger na srečo povečati za dobre 3 odstotke v primerjavi z letom 2016, prav tako pa stavijo na rast obiska igralnic in števila nočitev, slednjih kar za 20 odstotkov več, tudi z novimi namestitvenimi kapacitetami hotelov Mond in Špik. Cilj poslovnega leta 2017 je EBIT višini 6,5 mio evrov in čisti dobiček 4,4 mio evrov.

 

 

 

____________________

Lavra Peršolja Jakončič, Kabinet uprave, Hit, d. d., lavra.persolja.jakoncic@hit.si, m 031 336 814

14. 6. 2017

Avtor

Administrator