Splošno

Za spodbujanje podjetništva letos 136 tisoč evrov za 14 novih delovnih mest

Velenje, 9. november 2018 – Mestna občina Velenje je na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2018 za spodbujanje zagona podjetij in zmanjšanje brezposelnosti na našem območju 25. podjetjem s prispevkom v višini 136.246 evrov sofinancirala naložbe v višini 1,6 mio evrov, ki so jih izvedli od 1. januarja do 15. novembra letos. Pozitivno ocenjenih je bilo 25 vlog, ki so izpolnjevale razpisne pogoje, in z zagotovitvijo dodatnih sredstev so bile rešene vse vloge. Skupna vrednost celotnih projektov vseh ustreznih vlog je bila 1.620.790 evrov. Na osnovi izvedenih naložb so se upravičenci zavezali, da bodo v dveh letih ustvarili 14 novih delovnih mest.

Sredstva smo dodelili kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije EU. Upravičenci do razpisanih sredstev so bili samostojni podjetniki posamezniki, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju mestne občine Velenje in so izvajali naložbo ali projekt na območju mestne občine Velenje. Prav tako so bili upravičenci tudi subjekti, ki nimajo sedeža v mestni občini Velenje, vendar so izvajali naložbo na tem območju. Sredstva smo odobrili za stroške projekta, nastale od 1. 1. do 15. 11. 2018. Vse vloge, ki so bile skladne s pogoji javnega razpisa in so jih podali upravičeni vlagatelji so bile pregledane in izveden je bil postopek ocenjevanja vlog na osnovi meril, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi upravičenci do subvencije morajo zaključiti projekt in poslati končno poročilo z opisom izvedbe projekta z zahtevanimi dokazili najkasneje do 20. 11. 2018.

Spomnimo: Mestna občina Velenje je na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje, Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 in Mnenja o shemi de minimis pomoči pridobljenega na Ministrstvu za finance Republike Slovenije maja letos objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2018. Namen razpisa je bil spodbuditi zagon podjetij in zmanjšanje brezposelnosti na našem območju. Razpisana so bila sredstva za sofinanciranje naložb v gospodarstvo (50 tisoč evrov), sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij (45 tisoč evrov) in sofinanciranje obrestne mere za bančne kredite v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (5 tisoč evrov). S spremembo javnega razpisa, ki je bila objavljena julija v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/2018, so bila razpisana višja sredstva, in sicer v skupnem znesku 136.400 evrov (prvotno je bilo za razpis namenjenih 100 tisoč evrov).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

9. 11. 2018

Avtor

Uredništvo