Splošno

Dimnikarji za ureditev področja malih kurilnih naprav – obvestilo medijem

Spoštovani,

v priponki vam pošiljamo sklepe sekcije dimnikarjev pri OZS z včerajšnjega strokovnega posveta v Zrečah. Tema posveta so bile neustrezne kurilne naprave na trdno gorivo, nepravilno kurjenje in onesnaževanje zraka. Dimnikarji med drugim opozarjajo, da področje malih kurilnih naprav, nad katerim že stoletja bdi dimnikarska dejavnost, zahteva resne spremembe.

Več informacij najdete v pripetem dokumentu, ki ga je pripravil predsednik sekcije dimnikarjev Simon Dovrtel (simon@dimnikarstvo.si).

Ali predpise na področju varovanja okolja in zdravja ljudi krojijo prodajalci neustreznih kurilnih naprav?

 

Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je 23. 1. 2019 organizirala strokovni posvet dimnikarjev Slovenije. Tema posveta so bile neustrezne kurilne naprave na trdno gorivo, nepravilno kurjenje in onesnaževanje zraka. Na posvetu so ključne informacije udeležencem ponudili Inštitut Jožef Stefan, Oddelek za geografijo Filozofske Fakultete v Ljubljani, Ministrstvo za okolje in prostor, Tržni inšpektorat, Inšpektorat za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Gozdarski inštitut Slovenije in Slovensko Zavarovalno Združenje.

 

Na podlagi predavanj in okrogle mize, ki je povzela celotno problematiko, so bile sprejete naslednje ključne misli in sklepi, ki jih Sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije posreduje v javnost z opozorilom, da področje malih kurilnih naprav, nad katerim že stoletja bdi dimnikarska dejavnost, zahteva resne spremembe.

 

Ena ključnih ugotovitev, ki v času priprave nove Uredbe o malih kurilnih napravah močno kliče po odgovornosti, je tudi ta, da se z novim predpisom več kot očitno želi za nazaj legalizirat že vgrajene neustrezne kurilne naprave, ki bi jih sicer prodajalci zaradi neizpolnjevanja predpisa iz leta 2013 morali sprejeti nazaj zaradi stvarne napake. Hkrati pa se do uveljavitve Evropske Uredbe, ki bo dokončno uredila trg kurilnih naprav v Evropi, želi kljub neustrezni kakovosti zraka v Sloveniji omogočiti prodajo neskončnih zalog neustreznih kurilnih naprav zastarele tehnologije (tudi iz držav bivše skupne države). Te nove-stare neustrezne kurilne naprave bodo okolje obremenjevale vsaj nadaljnjih 15 let, uporabnikom pa bodo zaradi večje porabe in potrebnih prihodnjih prilagoditev (prigradnja filtrov, popravil, servisov itd.) na dolgi roka povzročale večje stroške, kot pa če bi že sedaj vgradili sodobno kurilno napravo na lesno biomaso preko subvencije Eko Sklada. Na ta račun se pod pretvezo reševanja energetske revščine nekaterim dolgoročno zagotavlja posel na račun slabšanja kakovosti zraka in nevednosti državljanov, namesto da bi se povečala dostopnost subvencij za vgradnjo sodobnih specialnih kotlov na lesno biomaso. Pri tem pa je zlasti treba upoštevati tudi posledice na zdravju ljudi, ko niso le finančne narave.

 

Po sedaj veljavnih predpisih je dopustna samo vgradnja tistih centralnih kurilnih naprava na lesno biomaso, ki se po standardi SIST EN 303-5 uvršajo v razred 5.

 

 

 

Sklepi posveta:

 

 1. Naloga dimnikarskih družb je, da s strokovnimi dimnikarskimi storitvami pri obratovanju kurilnih naprav zagotavljajo varstvo okolja, varstvo zdravja, požarno varnost, učinkovito rabo energije in kakovost zraka. Uporabnik dimnikarskih storitev je v tem delu odgovoren za izbiro strokovne dimnikarske družbe, pravilno vgradnjo naprav, redno izvajanje dimnikarskih storitev in redno vzdrževanje naprav, dimnikar pa za strokovno izvajanje dimnikarskih storitev.

 

 1. O kurilnih napravah, ki že na podlagi dokumentacije ne dosegajo predpisanih emisij, dimnikar skladno s predpisi seznani Inšpektorat RS za okolje in prostor. O kurilnih napravah, za katere ni informacije o emisijah ali niso preskušene, pa dimnikar seznani Tržni inšpektorat RS. Omenjeni predpisani določili, ki sta predpogoj za doseganje ciljev na področju emisij, dimnikarji ne morejo izvajati brez sodelovanja in podpore pristojnih državnih institucij (IRSOP, MOP, TIRS), kar je za zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi obratovanja kurilnih naprav treba vidno izboljšati.

 

 1. Pri razumevanju predpisov za izvajanje dimnikarskih storitev, v povezavi s predpisom, ki določa dovoljene emisije iz malih kurilnih naprav, so med pristojnimi državnimi institucijami zaznana različna stališča. Navedeno onemogoča učinkovito izvajanje dimnikarskih storitev na terenu, povzroča zmedo pri prodaji in vgradnji kurilnih naprav, vodi v neenakopravno obravnavo državljanov RS in povzroča zmedo v širši javnosti. V ta namen se pristojnim državnim institucijam (IRSOP, MOP, TIRS) predlaga nujno poenotenje, da bodo dimnikarske družbe, uporabniki, trgovci in izvajalci del vedeli kako ravnati.

 

 1. Potrošniki s strani državnih institucij o ključnih zahtevah za male kurilne naprave niso ustrezno in pravočasno seznanjeni. Potrošniki so zato žrtve nevednosti ali nepoštenih praks trgovcev in izvajalcev del, navedeno pa ima ob strokovni izvedbi prvega pregleda za posledico negativni zapisnik po vgradnji kurilne naprave, kateremu sledijo možni nadaljnji zapleti, potencialni inšpekcijski postopki in nepotrebna nejevolja uporabnikov, ki je pogosto neutemeljeno usmerjena proti tistim dimnikarjem in dimnikarskim družbam, ki upoštevajo pravila stroke. Za vgradnjo ustreznih kurilnih naprav ter redno izvajanje preventivnih dimnikarskih storitev se zato predlaga aktivno osveščanje javnosti s strani državnih institucij, prav tako pa naj se informiranje nadaljuje v sodelovanju s Sekcijo dimnikarjev pri OZS ter Slovenskim Zavarovalnim Združenjem.

 

 1. Osnutek novega predpisa, ki določa dovoljene emisije iz malih kurilnih naprav, neposredno vpliva na državljane Republike Slovenije in kakovost zraka, posledično pa tudi na ravnanje izvajalcev del, projektantov, serviserjev, trgovcev in dimnikarskih družb. Kljub širokemu vplivu je osnutek predpisa zapisan nerazumljivo, zaznane pa so tudi večje zahteve po dopolnitvah. Že uveljavljenih predpisanih emisij, ki so bile za centralne kurilne naprave na trdno gorivo sprejete že leta 2013 in veljajo za vgradnjo kurilnih naprav od 31.12.2015, nov osnutek predpisa ne nadaljuje. Osnutek celo za nazaj (retroaktivno) predlaga višje emisije, s čimer se dimnikarjem otežuje izvajanje tega predpisa, prav tako pa se dopušča vgradnjo emisijsko manj ustreznih malih kurilnih naprav. Dodatno osnutek predpisa v nasprotju z Evropskim pravnim redom uvaja vzporeden način dokazovanja ustreznosti kurilnih naprav samo za Slovenijo, kar vodi v nelojalen, neenoten in nenadzorovan trg, prav tako pa dodatno zapleta delo dimnikarjem in razumevanje potrošnikov. Večjim kurilnim napravam na tekoče in plinasto gorivo, nad 1 MW nazivne moči, osnutek predpisa brez vsakršne utemeljene razlage ukinja neodvisne dimnikarske storitve. Tako imajo večje kurilne naprave manj zahtev po redni preventivi kot t.i. hišne kurilne naprave do 50 kW. Zato se predlaga, da predpis za centralne kurilne naprave na trdno gorivo nadaljuje že sprejete emisijske vrednosti iz 31.12.2015, za enosobne kurilne naprave zapisati sklic na evropske standarde, za večje centralne kurilne naprave (do 5 MW – tekoče gorivo, do 10 MW – plinasto gorivo) je tako kot za hišne kurilne naprave treba ohraniti neodvisne dimnikarske storitve, dovoljevati samo vgradnjo takih kurilnih naprav, ki so skladne z Evropskimi predpisi, predvsem pa zagotoviti razumljiv predpis.

 

 1. Ob sprejemanju predpisa o emisijah iz malih kurilnih naprav naj se upošteva, da neustrezne kurilne naprave, ki so pogosto cenejše in tudi brez subvencije, vodijo v večjo porabo goriva in večje onesnaženje, na dolgi rok pa posledično povzročajo večjo finančno in nefinančno škodo. Zato se predlaga, da se za reševanje energijske revščine zagotovi bolj dostopne in/ali višje subvencije ter se tega vprašanja ne rešuje parcialno, z dopuščanjem vgradnje kurilnih naprav zastarele tehnologije – kot bi to bilo lahko razumeti tudi iz trenutnega osnutka predpisa.

 

 1. Subvencijo Eko Sklada vezati tudi na zapisnik o prvem pregledu dimnikarske družbe ter s tem preprečiti subvencioniranje nepravilne vgradnje kurilnih naprav.

 

 1. V izobraževalne namene naj se zagotovijo programi in sredstva (lahko tudi preko Eko Sklada), ki bodo na voljo zainteresiranim organizacijam (NVO, stanovske organizacije) za izobraževanje javnosti o pravilni rabi biomase ter o ozaveščanju problemov, ki jih nepravilna raba lahko povzroča.

 

 1. Razprava je potrdila, da je emisije iz kurilnih naprav je mogoče dosegati ob sočasnem upoštevanju naslednjih zahtev: vgradnja preskušenih in certificiranih kurilnih naprav, neoporečna vgradnja kurilnih naprav, uporaba kurilnih naprav skladno z navodili proizvajalca, kurjenje tiste vrste lesnega goriva (drva, peleti, sekanci itd.), za katerega je kurilna naprava dejansko preskušena, kurjenje ustrezno suhega lesnega goriva, redno opravljanje strokovnih dimnikarskih storitev ter sprotna odprava pomanjkljivosti iz zapisnikov dimnikarja.

 

 1. Varno, učinkovito in neoporečno obratovanje kurilnih naprav je odvisno od učinkovitosti delovanja dimnikarske panoge. Ker trenutna zakonodaja tega ne zagotavlja, je treba Zakon o dimnikarskih storitvah s podzakonskimi akti izboljšati na način, da se uporabnikom prepreči povzročanje škode zaradi izogibanja izvajanja storitev in se po drugi strani prepreči nestrokovno opravljanje dimnikarskih storitev ter nelojalno konkurenco. V predpisih je nadalje treba bolj določno opredeliti postopek izbire in menjave dimnikarske družbe za obdobje 3 – 5 let. V sodelovanju s Sekcijo dimnikarjev pri OZS zagotoviti strokovni nadzor nad dimnikarji in dimnikarskimi družbami. Za zahtevnejše dimnikarske storitve (prvi/izredni pregledi, prve meritve, meritve na trdno gorivo ipd.) zagotoviti ustrezno usposobljenost dimnikarjev, zagotoviti finančno vzdržnost za strokovno delovanje dimnikarskih družb ter pričeti postopke za predpisano dopolnilno usposabljanje dimnikarjev.

 

 1. Ministrstvo za okolje in prostor naj z Agencijo RS za okolje in drugimi deležniki, vključujoč raziskovalno sfero, izvede meritve na terenu, s katerimi bi kvantitativno pokazali pozitivne spremembe – znižanje izpustov iz malih kurilnih naprav na les/biomaso in nižje onesnaženje zraka z delci, ki ga povzročajo ti viri.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo.

Mira Črešnar
Vodja odnosov z javnostmi

 

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 823, 580 30 501
M: +386 (0)41 936 844

E: mira.cresnar@ozs.si | www.ozs.si

25. 1. 2019

Avtor

Administrator