Splošno

SZJ – 2. redna seja Občinskega sveta Občine Izola, četrtek, 31. januarja, ob 16. uri v prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10

Spoštovane novinarke in novinarji,
obveščamo vas, da bo 2. redna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, 31. januarja, ob 16. uri v prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10.

z naslednjim predlogom     d n e v n e g a   r e d a:

 1. Potrditev zapisnikov:
 1. a) konstitutivne seje Občinskega sveta,
 2. b) dopisne seje Občinskega sveta;

 1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta;

 1. Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta:
 1. a)Odbora za gospodarstvo in finance,
 2. b)Odbora za gospodarske javne službe in promet,
 3. c)Odbora za družbene dejavnosti,
 4. d)Odbora za okolje in prostor,
 5. e)Statutarno-pravne komisije,
 6. f)Komisije za kmetijstvo in ribištvo,
 7. g)Komisije za vprašanja italijanske narodnosti,
 8. h)Komisije za regionalno in mednarodno sodelovanje,
 9. i)Komisije za razvoj podeželja,
 10. j)podaja Soglasja k imenovanju Pododbora za krajevno samoupravo in toponomastiko;

 1. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Izola;

 1. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 1. a)predlog sklepa o imenovanju predstavnikov v Svet Mestne knjižnice Izola,
 2. b)predlog sklepa o imenovanju predstavnikov v Svet VVZ Vrtec Mavrica,
 3. c)predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet srednje šole Pietro Coppo Izola – Scuola media Pietro Coppo Isola,
 4. d)predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnika Občine v Svet Obalnih lekarn Koper;

 1. Predloga Župana:
 1. a)predlog sklepa o imenovanju člana in namestnika člana Skupščine JP Rižanski vodovod Koper d.o.o.
 2. b)predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (JZP Izola);

 1. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za investicijo »Opremljanje cone Mestne industrije – vzhod«;

 1. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek;

 1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov.

Gradivo za obravnavo je priloženo in naloženo ter dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva: http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Lep pozdrav,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

25. 1. 2019

Avtor

Administrator