Splošno

2. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

 

Velenje, 29. januar 2019 – Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 2. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 1. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje.

 

Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo (imenovan Matej Jenko), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (imenovana Klavdija Šeruga), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja (imenovan Dimitrij Amon), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj (imenovana Suzana Veber) in Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška (imenovan Drago Kolar) je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje, Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje,

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Knjižnica Velenje in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje.

Predlogom Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje so bili kot govorniki v imenu lokalne skupnosti imenovaniRafael Goršek, Marko Jevšnik, Drago Kolar, Samo Kopušar, Rudolf Lemež, Bojan Pustinek, Magda Stvarnik, Franc Vedenik in Vladimir Videmšek.

 

S sprejetim Sklepom o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Knjižnica Velenje je Svet Mestne občine Velenje izdal soglasje k zadolžitvi do višine 10.946,91 evra za nakup službenega vozila.

Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli, so spremembe prvega odstavka 9. člena odloka o ustanovitvi zavoda. Nova opredelitev dejavnosti bo univerzi omogočala izvajanje novih programov s področja socialne vključenosti, vseživljenjske karierne orientacije, informacijskega usposabljanja, raziskav in razvoja ter programov na področju kmetovanja.

Predlog Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018–2021 vsebuje nabor ukrepov, razvrščenih pod sedemnajst ključnih ciljev: osveščanje, zdravstveno varstvo, rehabilitacijski programi, strokovno-podporne storitve in programi, vzgoja in izobraževanje, delo in zaposlitev. S pripravo programa nadaljujemo z uspešno in ustaljeno prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na področju zagotavljanja dostopnosti.

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/4), Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/26), Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/23)Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 442/4), kjer gre zaizvzeme nepremičnin iz javnega dobra in po izvzemu iz javnega dobra nepremičnine postanejo last Mestne občine Velenje, je predstavila vodja Urada za okolje in prostor mag. Branka Gradišnik.

 

Svet Mestne občine Velenje se je na podlagi Predloga Sklepa o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z mejami zemljiških parcel seznanil s predlaganim potekom meje Mestne občine Velenje, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Vinska gora 2, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in sprejeli, je predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora. Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka je podal lastnik parcele št. 527/1 v k. o. 975 Vinska Gora, ki želi na svoji parceli zgraditi tlorisno nekoliko večji stanovanjski objekt kot to dopušča veljavni odlok. Predvidene spremembe in dopolnitve odloka ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.

 

S Predlogom Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječestanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019 je določena višina dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v višini tisoč evrov na obstoječi stanovanjski objekt.

 

Okvirnem programu dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2019 se upošteva program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za razpravo in odločanje v svetu. V okvirnem programu so upoštevani tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta. Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri zjutraj v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

 

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi z različnimi poročili, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 2. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Več o vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.

 

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

30. 1. 2019

Avtor

Administrator