Splošno

Izboljšanje življenja invalidov

 

Velenje, 30. januar 2019 – Svetniki so na včerajšnji seji sprejeli Predlog Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018–2021, s katerim nadaljujemo z uspešno in ustaljeno prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na področju zagotavljanja dostopnosti.

Mestna občina Velenje je že od leta 2004 ponosna prejemnica listine Občina po meri invalidov, ki ji jo je podelila Zveza delovnih invalidov Slovenije. Leta 2005 smo ustanovili Svet za invalide Mestne občine Velenje, ki povezuje in vzdržuje podporne mreže za invalide ter omogoča prenose dobrih praks in inovativnih programov v lokalno okolje.

Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018–2021 vsebuje nabor ukrepov, razvrščenih pod sedemnajst ključnih ciljev – osveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki, zdravstveno varstvo, rehabilitacijski programi, strokovno-podporne storitve in programi, dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov, vzgoja in izobraževanje, delo in zaposlitev, materialna in socialna varnost, družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete, kultura, rekreacija in šport, vera in duhovna oskrba, vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva, podpora delovanju invalidskih organizacij, usposabljanje strokovnega kadra za komuniciranje in neposredno delo z osebami s posebnimi potrebami ter mednarodno sodelovanje.

Ena izmed naših prioritetnih nalog je stalen pretok informacij in vsebin s področja zagotavljanja enakih možnosti in krepitve socialne vključenosti invalidnih oseb v življenje lokalne skupnosti. Zagotoviti želimo tudi kontinuirano izvajanje programov in storitev s področij športa in rekreacije, kulture, vzgoje in izobraževanja ter zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja za aktivno vključevanje invalidnih oseb.

Nosilci ukrepov so organi Mestne občine Velenje ter posamezni javni zavodi, javna podjetja, društva in druge institucije. Ukrepi so oblikovani bodisi kot njihove redne naloge (izvajajo jih kot zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega poslanstva oziroma dejavnosti), bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna izvedba). V prihodnjih štirih letih si bomo še naprej prizadevali za ohranitev vseh državnih javnih institucij, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko, saj želimo občanom še naprej zagotavljati vse storitve. Drugačna organizacija institucij bi lahko zmanjšala pristojnosti na območju mestne občine Velenje in tako oddaljila izvajalce in uporabnike storitev.

 

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700

31. 1. 2019

Avtor

Administrator