Splošno

Potrjen investicijski program za opremljanje cone mestne industrije nov korak k razvoju gospodarstva

Foto: Izola

Izola, 1. februar 2019 – Na včerajšnji 2. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili investicijski program za opremljanje Cone mestne industrije – vzhod (CMI-Vzhod), ki obsega opremljanje oz. izgradnjo komunalne infrastrukture za potrebe industrijske cone. Uresničitev investicije bo na območju Izole povečala ponudbo prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč, ki bodo na razpolago za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. S tem bo Občina pospešila gospodarski razvoj, odpiranje novih delovnih mest in boljše zaposlitvene možnosti. Imenovana so bila tudi delovna telesa občinskega sveta in nadzorni odbor. Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki je pogoj za vodenje postopkov lokacijskih preveritev.

Uvodoma so svetniki potrdili zapisnika 1. konstitutivne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta ter potrdili mandat občinski svetnici Liljani Laganis z liste kandidatov DeSUS, ki je nadomestila novo izvoljenega župana, saj mu je z izvolitvijo in sprejetjem mandata župana prenehal mandat v občinskem svetu. Sledilo je imenovanje delovnih teles občinskega sveta ter imenovanje nadzornega odbora v naslednji sestavi: Venis Bohinec, Romando Frank, Vesna Tavčar, Flory Banovac, Aleksander Krebelj, Mitja Kobal, Lucio Gobbo, Miro Vanič, Zlata Ceglar in Milan Bogatič.

Potrjeni so bili tudi predlogi o imenovanju predstavnikov v Sveta Mestne knjižnice Izola in VVZ Vrtca Mavrica ter predstavnika srednje šole Pietro Coppo in Obalnih lekarn Koper. Svetniki so potrdili predlog sklepa o imenovanju člana Skupščine JP Rižanski vodovod Koper in predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola.

Z uresničitvijo investicijskega programa pospešen gospodarski razvoj

Občinski svet je v nadaljevanju potrdil investicijski program za izvedbo opremljanja oz. izgradnje komunalne infrastrukture za potrebe cone CMI-Vzhod, ki obsega območje zahodno od obalne ceste med Izolo in Valeto na pretežno nepozidanem območju, ki sega do obstoječih objektov Mehanotehnike in nekdanjega Stavbenika. Z uresničitvijo investicije se bo na območju Izole povečala ponudba ugodno prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč, ki bodo na razpolago za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Po izvedbi investicije bodo potencialnim investitorjem na razpolago prometno dostopne in komunalno opremljene površine, privlačne za nadaljnji razvoj gospodarskih subjektov. S tem bo Občina pospešila gospodarski razvoj, odpiranje novih delovnih mest in boljše zaposlitvene možnosti.

Investicija opremljanja cone se bo izvajala predvidoma v dveh fazah. Najprej je načrtovana izvedba komunalnega opremljanja osrednjega dela cone, v drugi fazi pa izvedba ureditve infrastrukture na skrajnem vzhodnem delu cone. V skladu z Dogovorom za razvoj obalno-kraške razvojne regije je za predmetni projekt določena višina sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov, kar znaša 886.747 evrov. Preostanek vrednosti investicijskega projekta zagotovi Občina iz lastnih sredstev.

Na koncu so svetniki po skrajšanem postopku potrdili še predlog odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve, kar je pogoj za vodenje postopkov lokacijskih preveritev, ki imajo tudi pomembne pozitivne finančne posledice ter ponujajo morebitne priložnosti črpanja evropskih sredstev. Do sedaj je Občina prejela 4 vloge za lokacijsko preveritev, ki jih bo lahko na podlagi sprejetega odloka obravnavala.

Župan Danilo Markočič je po zaključeni seji predstavnike svetniških skupin na kratko seznanil z aktualno situacijo v zadevi R Mercuri. Prav tako jim je predstavil predvideno dinamiko izgradnje povezave kanalizacijskega omrežja Izole s Šaredom po pridobljenem gradbenem dovoljenju.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

1. 2. 2019

Avtor

Administrator