Splošno

Okrajno sodiąče v Piranu je v zadevi »R Mercuri« ugodilo predlogu Občine Izola glede odloga izvrąbe

 

Izola, 27. februar 2019 – Okrajno sodiąče v Piranu je v zadevi upnika R Mercuri izdalo sklep, v katerem je sledilo predlogu upnika, naj se izvrąba zaradi plačila 1,9 milijona eurov odloľi do odločitve Vrhovnega sodiąča RS o vloľeni reviziji Občine Izola zoper sodbo, ki predstavlja izvrąilni naslov oziroma v primeru, da revizija ne bo dopuąčena, do pravnomočne odločitve o nedopustitvi revizije.

 

Občina Izola je 15. januarja prejela sklep o izvrąbi Okrajnega sodiąča v Piranu v zadevi upnika, podjetja R Mercuri, zaradi plačila odąkodnine v viąini skoraj 1,9 milijona evrov, obenem pa je sledila tudi blokada občinskega bančnega računa. Takoj naslednjega dne, tj. 16. januarja, je občina vloľila ugovor zoper sklep o izvrąbi, v katerem je predlagala drugačno izvrąilno sredstvo in ugovarjala zoper rubeľ na denarna sredstva občine. Poleg tega je občina vloľila tudi predlog za odlog izvrąbe, ker je zoper sodbo Viąjega sodiąča v Mariboru vloľila izredno pravno sredstvo. Okrajno sodiąče v Piranu je 18. januarja izdalo sklep, s katerim je zavzelo staliąče, da obstajajo posebno upravičeni razlogi za odlog izvrąbe in izvrąbo odloľilo za obdobje 40 dni, saj je ocenilo, da je 40 dnevni rok zadosten, da bodo izpolnjeni pogoji za odločanje o predlogu Občine Izola glede odloga izvrąbe zaradi vloľenega izrednega pravnega sredstva. Temu je sledila tudi deblokada občinskega bančnega računa in nemoteno poslovanje občine.

Okrajno sodiąče v Piranu je znotraj 40 dnevnega roka odločilo v izvrąilni zadevi ter izdalo sklep, s katerim je ugodilo predlogu Občine Izola in dovolilo odlog izvrąbe z vsemi dovoljenimi izvrąilnimi sredstvi do odločitve Vrhovnega sodiąča RS o vloľeni reviziji Občine Izola zoper sodbo, ki predstavlja izvrąilni naslov oziroma v primeru, da revizija ne bo dopuąčena, do pravnomočne odločitve o nedopustitvi revizije oziroma do pravnomočne odločitve o ugovoru Občine Izola zoper sklep o izvrąbi, v primeru, da katera izmed do sedaj navedenih situacij nastopi pred pravnomočnostjo sklepa o ugovoru.

Sklep, ki omogoča odlog izvrąbe ąe ni pravnomočen, saj ima upnik R Mercuri moľnost pritoľbe, omogoča pa Občini Izola, da zneska v viąini 1,9 milijona evrov ąe ne plača, saj se 40 dnevni rok izteče na dan 27. februar 2019. Odločitev sodiąča o odlogu izvrąbe pove tudi, da se v občinske parcele, ki bi se jih prodajalo za namen poplačila dolga, ne bo posegalo.

Polonca Skendľič

Viąji svetovalec – Vodja Kabineta ľupana

Consulente superiore – Capo di Gabinetto del Sindaco

T: +386 5 66 00 109

M: +386 31 630 740

E: polonca.skendzic@izola.si

W: www.izola.si

27. 2. 2019

Avtor

Administrator