Splošno

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Spoštovane novinarke in novinarji, obveščamo vas, da bo 3. redna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, 7. marca 2019, ob 16. uri v prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10,

z naslednjim predlogom

d n e v n e g a r e d a:

Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta z dne 31. 1. 2019; Informacija o izvajanju projekta Centra odličnosti InnoRenew Coe v Izoli (Univerzitetni kampus Livade); Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer, zahodno območje – dopolnjen osnutek, prva obravnava za javno razgrnitev; Potrditev predloga sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 2287/13 k. o. Dvori nad Izolo; Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2019; Ukinitve javnega dobra:

a) sklep o prenehanju statusa javnega dobra na delu parc. št. 3013, k. o. 2628 – Malija, ki bo s pravnomočnostjo odločbe o parcelaciji pridobila parc. št. 3013/2, k. o. 2628 – Malija,

b) sklep o prenehanju statusa javnega dobra na parc. št. 1949/7 k. o. 2628 – Malija,

c) sklep o prenehanju statusa javnega dobra na parc št. 2997/28 in 2997/29, obe k. o. 2715 – Cetore,

d) sklep prenehanju statusa javnega dobra na delu parc. št. 1641/14 k. o. 2626-Izola, ki bo s pravnomočnostjo odločbe o parcelaciji pridobila parc. št. 1641/19 k. o. 2626-Izola,

e) sklep o prenehanju statusa javnega dobra na parc št.2799/2 k. o. 2629-Dvori,

f) sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 576/2;

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek; Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o plinifikaciji (Uradne objave, št. 10/99), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek; Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o pogojih dobave plina v občini Izola (Uradne objave, št. 7/91), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek; Predlog Odloka o razveljavitvi Odlok o ravnanju s plodno zemljo (Uradne objave, št. 41/90), prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek; Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o.; Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

a) podaja soglasja k imenovanju Pododbora za krajevno samoupravo in toponomastiko,

b) predlog sklepa imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

c) predlog sklepa o imenovanju Stanovanjske komisije;

Vprašanja in pobude občinskih svetnikov ter odgovori nanje.

Na seji bodo sodelovali:

pri obravnavi 2. točke dnevnega reda: izr. prof.dr. Andreja Kutnar, direktorica zavoda Centra odličnosti InnoRenew Coe, pri obravnavi 4. točke dnevnega reda: Manuela Varljen, IB studio, d. o. o. Koper.

Gradivo za obravnavo jedostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva: http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Kabinet župana – Gabinetto del Sindaco

Martina Miklavčič Šumanski

tel: +386 5 66 00 138

gsm: +386 41 288 703

e-mail: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

4. 3. 2019

Avtor

Administrator