Splošno

V Petrolu smo razvili paleto rešitev na področju upravljanja vodnega kroga

Avtor: Tatjana Zajc, vodja produktne skupine Čiščenje odpadnih voda

Skrbno gospodarjenje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta, saj je v določenih delih sveta pomanjkanje pitne vode precej pereče. Voda kot eden od najpomembnejših naravnih virov ima bistven pomen za naše zdravje in kakovost življenja. Izmenjava znanj, inovacije, okoljska varnost in dostopna ponudba storitev upravljanja z vodnimi viri postajajo strateška prednost v naboru energetskih storitev skupine Petrol, s katero se ukvarjamo v okviru Energetskih in okoljskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju (skrajšano: EiOR za JKS).

Področje, kjer sodelujemo, prispevamo, razvijamo in uresničujemo skupno vizijo odgovornosti do okolja, je čiščenje odpadnih komunalnih in industrijskih voda. Naši partnerji so lokalne skupnosti in industrija. Upravljamo pa tudi vse male čistilne naprave, ki so vgrajene na Petrolovih prodajnih mestih  ter čistijo vode iz bencinskega servisa, avtopralnic in skladišč.

Odpadne vode imajo lahko velik vpliv na kakovost vodnih virov, zato je učinkovito čiščenje odpadnih vod, ki nastanejo v vsakodnevnem življenju ter pri proizvodnji izdelkov in storitev, izjemnega pomena. V Petrolu mestom, industriji in regijam omogočamo, da optimirajo   investicijska vlaganja, samo delovanje čistilnih naprav ter obratovalnih stroškov. Proces  čiščenja odpadne vode mora biti ustrezno voden, tehnične napake čimprej odpravljene, saj se lahko le tako zagotavlja takšne parametre na izpustu, da ne presegajo zakonsko določenih meja. Delovanje čistilne naprave optimiziramo z nadgradnjo, izbiro pravilnih tehnoloških procesov ter vodenja le-teh. V Petrolu poskrbimo, da so izbrane tehnologije tehnološko, investicijsko in stroškovno najbolj optimalne.

V sklopu tehnoloških rešitev se analizirajo parametri in meritve znotraj procesov čiščenja odpadnih vod, kar vključuje nastavitev senzorjev, spremljanje in ukrepanje. Optimizacija tako prinaša večjo kontrolo in predvidljivost procesov ter zmanjšuje nepredvidene dogodke.

Stopnje čiščenja komunalne odpadne vode:

V Petrolu skrbimo za gospodarno rabo komunalne vode in našim partnerjem nudimo celovite rešitve čiščenja odpadnih voda. Mestom omogočamo izvedbo investicije v čistilno napravo komunalnih odpadnih voda po modelu javno-zasebnega partnerstva. S tovrstnim sodelovanjem lahko mesta prihranijo svoja alokacijska sredstva, ki jih lahko porabijo za druge investicije. Zasebni partner namreč zagotovi načrtovanje, projektiranje projekta ter financiranje izvedbe, kasneje pa s čistilno napravo tudi upravlja po pogodbenem modelu koncesije. Zasebni partner za celoten čas trajanja koncesije zagotavlja, da čistilna naprava deluje skladno z zakonodajo, tehničnimi smernicami, dobro tehnično prakso ter dosega zakonsko dovoljene izpuste. Zasebni partner poskrbi za celotno investicijo, kar vključuje tako  izbiro najoptimalnejšega tehnološkega procesa čiščenja odpadnih voda, kot učinkovito izgradnjo ter dolgoročno upravljanje.

Kot zasebni partner upravljamo s 4 koncesijami za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda: V Mežici in Murski Soboti smo izvedli novogradnjo na osnovi BOT (model koncesije: build, operate, transfer) koncesijskih pogodb. Na osnovi koncesijskih pogodb pa upravljamo še čistilni napravi na Igu in v Sežani.

Čiščenje industrijskih odpadnih vod
Trajnostno upravljanje z viri v industriji zmanjšuje rabo surovin, podaljšuje njihovo uporabo in življenjski cikel ter s tem prispeva h krožnemu gospodarstvu. V Petrolu verjamemo, da gospodarna raba industrijske odpadne vode oziroma njihovo čiščenje ter vračanje v ponovno uporabo, poleg ugodnih vplivov na okolje, ustvarja tudi konkurenčen prednosti. Skupaj z naročniki v Petrolu izvedemo potrebne investicije, od pogodbenega načrtovanja rešitev, gradnje in upravljanja, do izvedbe novogradnje in sanacij. S takim sodelovanjem stranke pridobijo zagotovljeno optimalno delovanje tehnoloških procesov z zagotavljanjem učinkov. Prenos upravljanja je lahko prenesen na zunanjega pogodbenega partnerja, ki prevzema vsa tveganja in garancijo za pogodbeno dogovorjene parametre. Industrijske odpadne vode so specifične, ker pogosto vsebujejo snovi, katerim se v tehnološkem procesu čiščenja namenja posebno pozornost zaradi zaščite površinskih in talnih voda.

V Petrolu izvajamo redno vzdrževanje in različne storitve v Papirnici Vevče in v Palomi. Na zaokroženih gospodarskih območjih železarne Štore in železarne Ravne izvajamo upravljanje odprtih in zaprtih industrijskih vodnih krogov.

Naše storitve v tujini
Dobra praksa na domačem trgu ter možnosti, ki se odpirajo na tujih trgi so nas vzpodbudili, da usmerjamo aktivnosti za čiščenje odpadnih voda tudi na trge Hrvaške, kasneje pa tudi Srbije in Bosne in Hercegovine. Modele poslovanja, ki smo jih razvili v Sloveniji, prilagajamo posameznim trgom, seveda pa je ključno poznavanje zakonodaje. Dobro poznavanje tehnologij in prilagodljiv razvoj posameznih tehnoloških rešitev sta naša kvalitativna prednost.

Več o celovitih rešitvah s področja Vodnega kroga si lahko preberete tukaj.

7. 3. 2019

Avtor

Administrator