Splošno

Bele bo še naprej vodil izolsko komunalno podjetje

Foto: Občina Izola

Izola, 8. marec 2019 – Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 3. redni seji na predlog župana Danila Markočiča imenoval Denisa Beleta za direktorja JP Komunale Izola. Bele bo vodstveno funkcijo v javnem podjetju opravljal še naslednja štiri leta. Svetniki so v prvi obravnavi potrdili tudi osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer (ZN KHM) za zahodno območje, ki bo skupaj z okoljskim poročilom javno razgrnjen za 30 dni. Občina želi optimalno urediti omenjeno območje z dodatnimi zemljišči za gradnjo v obrtni coni in obenem zagotoviti, da se zelene površine ne bi zmanjšale.

 

Uvodoma so svetniki potrdili zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta ter obravnavali in sprejeli dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer za zahodno območje, v prvi obravnavi, ki bo javno razgrnjen za 30 dni. Sočasno z dopolnjenim osnutkom akta se razgrne tudi okoljsko poročilo. Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev omenjenega odloka je prilagoditev slednjega današnjim potrebam in razmeram v prostoru. Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na zahodni del območja ZN KHM, kjer se nahaja predvsem stanovanjska gradnja in delno na del, ki je namenjen proizvodni in drugi poslovni dejavnosti. Občina želi optimalno urediti omenjeno območje z dodatnimi zemljišči za gradnjo v obrtni coni in obenem zagotoviti, da se zelene površine ne bi zmanjšale. Ohrani se nekoliko preoblikovan pas zelenih površin, ki ločuje stanovanjsko in obrtno območje. Na osrednjem delu zelenih površin se uredi mestne vrtove, ki bi bili umeščeni v bližini mestnega jedra, na dobro dostopnem območju. Občinski svet je spremembe odloka za vzhodno območje ZN KHM že sprejel leta 2017, s sprejetjem odloka za zahodni del omenjenega območja pa se bo zaokrožila celota.

  1. Črtomir Tavzes, namestnik direktorice zavodaCentra odličnosti InnoRenew Coeje svetnikom predstavil zavod in ključne projekte, ki so v teku. Seznanili so se tudi z gradnjo inovativnega objekta v Izoli in raziskovanjem, ki bi v njem potekalo. Objekt, ki naj bi bil v Livadah zgrajen še letos, bo tudi sam živi laboratorij oziroma eksperimentalni poligon, les pa bo glavni strukturni element objekta. Tavzes je izpostavil, da si pri nadaljnjem delu želijo še naprej sodelovati tako z Občino Izola kot z drugimi institucijami v občini. Tako strokovnjaki zavoda že delajo na zasnovi inovativnega igrišča ob osnovni šoli Livade, skupaj z Domom upokojencev Izola pa so se lani prijavili na razpis za pridobitev evropskih sredstev, s katerimi bi izboljšali življenje oskrbovancem doma.

V nadaljevanju so svetniki potrdili predlog sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo v Medoših, na kateri si bo domačin kot del kmetije zgradil oljarno s pripadajočo zunanjo ureditvijo, kar je v celoti skladno s prostorskim razvojem podeželja. Gre za prvi tovrstni predlog, ki ga je občinski svet obravnaval na podlagi spremenjene zakonodaje sredi lanskega leta.

Prav tako so potrdili letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola v lanskem letu s planom dejavnosti za leto 2019. Med ukrepi v lanskem letu sta med drugim omenjena energetska sanacija telovadnice osnovne šole Vojke Šmuc in postavitev petih polnilnic za električne avtomobile, v načrtu za letošnje leto pa je ena izmed aktivnosti navedena prenova javne razsvetljave. V teku je tudi razpis za prenovo javne razsvetljave in izvajanje gospodarske javne službe v občini.

Občinski svetniki so potrdili sklepe o prenehanju statusa javnega dobra na petih parcelah oziroma delih parcel, v prvi obravnavi so potrdili spremenjen in zakonsko usklajen Odlok o plakatiranju in oglaševanju ter ga posredovali v 30 dnevno javno obravnavo. Potrdili so tudi predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predlog sklepa o imenovanju Stanovanjske komisije, soglašali pa so k imenovanju Pododbora za krajevno samoupravo in toponomastiko. Prav tako so potrdili tudi tri predloge o razveljavitvi odlokov, ki niso več v uporabi.

Naslednja štiri leta bo izolsko komunalno podjetje vodil dosedanji direktor Denis Bele, ki ga je izbral župan, imenoval pa občinski svet. Bele je bil eden izmed štirih kandidatov, ki so se prijavili na razpis in je na podlagi razgovora in programa dela javnega podjetja za naslednja štiri leta najbolj prepričal župana. Na seji je predstavil rezultate dela v zadnjih osmih letih in načrte komunalnega podjetja v prihodnje.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

9. 3. 2019

Avtor

Administrator