Splošno

Ključni izolski projekti v polnem zagonu kljub zagatam z izvršbo

 

 

Izola, 13.marec 2019–Na današnji novinarski konferenci so župan Občine Izola Danilo Markočič skupaj s podžupanjo in podžupanom, vodstvom občinske uprave ter predstavniki svetniških skupin in list predstavili strateške projekte, ki potekajo v tem času v Izoli. Obenem je župan napovedal, da bo aprilska seja občinskega sveta že potekala v občinskih prostorih, saj bodo do takrat uspeli zaključiti urejanje sejne sobe občinskega sveta za dostop gibalno oviranih oseb.

Izolski občinski svet bo na seji 28. marca obravnaval predlog letošnjega proračuna. Pri njegovi pripravi so z občinsko upravo sodelovale vse svetniške skupine. Proračun predvideva24,59 milijona evrovprihodkov ter24,64 milijona evrovodhodkov. “Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo sledili dvema ključnima ciljema. Prvi je bil, da mora biti tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani realen in uravnotežen, drugi pa, da nam omogoči izvedbo ključnih projektov v občini,” je v uvodu poudaril župan in v nadaljevanju aktualne projekte v tem letu predstavil.

Proračun Občine Izola za leto 2019 predvideva 24,59 milijona evrov prihodkov in 24,64 milijona evrov odhodkov. Investicijam je namenjenih 7,5 milijona evrov, največ sredstev pa bo namenjenih za komunalno opremljanje Cone mestne industrije (CMI) in izgradnjo kanalizacijskega omrežja med Izolo in Šaredom.

Že v mesecu aprilu bo tako potencialnim investitorjem na voljo 2,5 hektarja komunalno opremljenih zemljišč vConi mestne industrije. Investicija komunalnega opremljanja cone bo predvidoma izvedena v dveh fazah. Najprej bo komunalno opremljen osrednji del cone, v drugi fazi pa bo urejena infrastruktura na skrajnem vzhodnem delu cone. Vrednost investicije znaša približno1,4 milijonaevrov, od česar bo886.474evrov financiranih v skladu z Dogovorom za razvoj obalno-kraške razvojne regije, preostanek pa bo financirala Občina Izola. “Stoinvesticijo bomo v občini bistveno povečali ponudbo ugodno prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč, ki bodo na razpolago investitorjem za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Nove investicije pomenijo nova delovna mesta in s tem tudi kakovostnejše življenje za naše občanke in občane,” je ilustriral pomen omenjene investicije županDanilo Markočič.

V letu 2019 se bodo nadaljevala dela zaureditev kanalizacijskega omrežja do Šaredaz izgradnjo fekalnega kolektorja v dolžini 1730 metrov. Investicija je vredna skoraj milijon evrov, zaključena pa bo v šestih mesecih po pridobitvi in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. “Izvajalca del smo z javnim razpisom že izbrali, rok za izvedbo projekta pa je šest mesecev po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja,” napoveduje župan. S tem projektom bo zagotovljena povezava kanalizacijskega omrežja med Šaredom in Izolo, sledila bo izgradnja kanalizacijskega omrežja znotraj Šareda.

V tem letu bo predvidoma do meseca oktobra zaključen tudi projektzapiranja deponije nenevarnih odpadkov.Občina Izola mora v skladu z okoljsko zakonodajo zapreti staro deponijo nenevarnih odpadkov. Javni razpis za izbiro izvajalca bo predvidoma objavljen še v mesecu marcu.

Predvidoma še v tem mesecu bo občina Izola pripravila javno razgrnitev predlogaObčinskega prostorskega načrta (OPN),ki je najpomembnejši dokument strateškega razvoja in upravljanja prostora v občini. Javna obravnava dokumenta bo potekala 60 dni. V vodstvu Občine Izola načrtujejo, da bi občinski svet OPN lahko sprejel do konca letošnjega leta.

Občina Izola jeuspela zagotoviti in deponirati sredstva v višini 1,9 milijona evrov za poplačilo izvršbe, ki je postala pravnomočna konec leta 2018, tik pred prevzemom županovanja Markočiča. Okrajno sodišče v Piranu je izdalo sklep, v katerem je sledilo predlogu Občine, naj se izvršba zaradi plačila 1,9 milijona eurov odloži do odločitve Vrhovnega sodišča RS o vloženi reviziji Občine Izola zoper omenjeno sodbo. Do izvršbe lahko torej pride šele po pravnomočni odločitve o nedopustitvi revizije. “Veliko energije smo v teh prvih mesecih morali vložiti vto, da preprečimo blokado občinskih računov, ki bi lahko ogrozila ne samo občinske investicije, ampak tudi redno delovanje občine. Seveda pa se deponiranemu 1,9 milijona evrov niti približno ne nameravamo kar tako odpovedati in bomo nadaljevali z uporabo vseh pravnih sredstev, da dosežemo razveljavitev sodbe sodišča.Sodba, kot je bila izrečena v primeru Občine Izola namreč prinaša v sodno prakso zelo nevaren presedan. Po tem vzorcu bi lahko prav vsak investitor občinam preprečil skoraj vse strateške odločitve glede razvoja prostora. Verjamemo, da bo revizija sodbo odpravila, če bo potrebno, pa bo moralo o tej temi odločati tudi Ustavno sodišče RS, saj ta sodba po mojem mnenju neposredno posega v ustavne pravice in pristojnosti lokalnih skupnosti,” je ob zaključku novinarske konference poudarilžupan Danilo Markočič.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

13. 3. 2019

Avtor

Administrator