Splošno

S 4. seje občinskega sveta

Radovljica, 25. marec 2019 – Radovljiški občinski svet je na današnji seji sprejel proračuna za leti 2019 in 2020. Svetnica Vojka Jesenko je predlagala umik obravnave proračunov, ker gradivu niso priloženi tudi dokumenti identifikacije investicijskih projektov, ki so osnova za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov. Po pojasnilu, da ti dokumenti niso predpisana sestavina proračuna, predlog svetnice ni bil sprejet.

Na oba proračuna je bilo vloženih štirinajst amandmajev, od katerih so bili med obravnavo 3 umaknjeni. Sprejeta sta bila dva amandmaja, ki ju je vložil župan na predlog Odbora za finance. S sprejetima amandmajema se spreminja določba odlokov o proračunih tako, da župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 12 odstotkov namesto do 20 odstotkov.

V proračunu za leto 2019 je planiranih 19,9 milijona evrov prihodkov in 22,6 milijona odhodkov, za leto 2020 pa 19,4 milijona prihodkov in 20,7 milijona evrov odhodkov. V letu 2019 je predvidena namenska zadolžitev za 2,2 milijona, v letu 2020 pa za 1,3 milijona evrov za v proračunu planirane investicije. Predvideni investicijski odhodki v letu 2019 predstavljajo približno 44 odstotkov vseh, v letu 2020 pa 39 odstotkov.

Med večjimi investicijami, ki so vključene v oba proračuna, so:

–          dokončanje prizidka Zdravstvenega doma Radovljica ob sofinanciranju Osnovnega zdravstva Gorenjske,

–          energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, za katero je občina pridobila nepovratna sredstva,

–          fazna rekonstrukcija kopališča Radovljica, če bodo pridobljena nepovratna sredstva in zagotovljeni sofinancerji,

–          izgradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem in gradnja kolesarskih povezav v občini, ki sta vključeni v Dogovor za razvoj regij, kar omogoča pridobitev nepovratnih sredstev,

–          izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo ob obnovi železniške proge Kranj – Jesenice,

–          sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja in

–          ureditev cestnega priključka in komunalne infrastrukture pri uvozu k novemu trgovskemu centru in trgovini Spar v Radovljici.

Po programski klasifikaciji je v obeh letih največji delež proračuna namenjen izobraževanju (v obeh letih približno 20 odstotkov), sledijo področje promet, prometna infrastruktura in komunikacije (v letu 2019 16 in v letu 2020 14 odstotkov), področje kultura, šport in nevladne organizacije (v letu 2019 11, v letu 2020 15 odstotkov), lokalna samouprava (v obeh letih približno 10 odstotkov), področje prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (v letu 2019 10 in v letu 2020 6 odstotkov), zdravstveno varstvo (v letu 2019 8 in v letu 2020 1 odstotek), socialno varstvo (v obeh letih 5 odstotkov), servisiranje javnega dolga (v letu 2019 4 in v letu 2020 6 odstotkov), pridobivanje in distribucija energetskih surovin (v letu 2019 4, v letu 2020 5 odstotkov), gospodarstvo (v letu 2019 3, v letu 2020  4 odstotke) ter varovanje okolja in naravne dediščine (v letu 2019 2 in v letu 2020 8 odstotkov). Nižje deleže imajo področja skupne administrativne službe in splošne javne storitve, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, politični sistem, intervencijski programi in obveznosti, trg dela in delovni pogoji, ekonomska in fiskalna administracija, zunanja politika in mednarodna pomoč ter notranje zadeve in varnost.

Sprejeti zaključni račun proračuna za leto 2018 izkazuje 86 odstotno realizacijo načrtovanih odhodkov in 88 odstotno realizacijo prihodkov. Prihodki so znašali približno 18,1 milijona evrov, odhodki pa 18,8 milijonov evrov. Občina je svoje obveznosti poravnavala tekoče in v zakonskih rokih. Med večjimi naložbami občine v lanskem letu so dokončanje izgradnje Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, energetska sanacija Vrtca Radovljica, začetek gradnje prizidka Zdravstvenega doma Radovljica, obnova ceste in komunalne infrastrukture na Šercerjevi in Langusovi ulici, obnova Gradnikove ulice ter izgradnja pločnika ob Cesti na Jezerca v Radovljici, iztok kanalizacije v Ljubnem, investicije v obnovo osnovnih šol in ureditev dodatne igralnice v Vrtcu Radovljica. Tekoča poraba je predstavljala 62 odstotkov, investicijska pa 38 odstotkov proračuna. Občina se je v letu 2018 zadolžila za 800.000 evrov, kar predstavlja 56 odstotkov načrtovane zadolžitve.

Svetniki so sprejeli štiri predloge odlokov, katerih osnutki so bili obravnavani v prejšnjem mandatu:

–          prve spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) obsegajo spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev med drugim za predvideno gradnjo nove upravne stavbe Komunale Radovljica,

–          prve spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo »Za Merkurjem« v Lescah so bile pripravljene zaradi načrtovane rekonstrukcije Begunjske ceste in Letališke ulice ter predvsem potrebe po širšem koridorju za pešce in kolesarje, saj v tem delu poteka predvidena daljinska kolesarska povezava oziroma kolesarska povezava med osnovnima šolama F. S. Finžgarja Lesce in A. T. Linharta Radovljica,

–          odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne.

Javni zavod Gorenjske lekarne je v letu 2013 z odlokom ustanovilo 18 gorenjskih občin za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti. V letu 2016 je bil sprejet nov zakon o lekarniški dejavnosti, ki prinaša spremembe v organizaciji izvajanja lekarniške dejavnosti, določa nov obseg lekarniške dejavnosti, pogoje za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, obveznosti ustanoviteljic, vsebino akta o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, pristojnosti in naloge njegovih organov ter pogoje za imenovanje direktorja in strokovnega vodje ter člane sveta zavoda. Ustanovitelji morajo akte o ustanovitvi, organiziranosti in delovanju obstoječih javnih zavodov z zakonom ustrezno uskladiti.

Z novo enoto radovljiškega vrtca Čebelica, odprto na Gorenjski cesti 25, je bil dopolnjen odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica.

Sprejeti osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu vsebuje spremembo določil za oblikovanje enega od obeh načrtovanih objektov za potrebe oskrbovanih stanovanj; javna razgrnitev je že zaključena. Osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug pa načrtuje umestitev novega turističnega kampa s spremljajočim programom, z večnamensko dvorano za potrebe športnih in kulturnih dejavnosti. Nahaja se zahodno od Lesc pred mostom čez reko Savo proti Bledu, tako da je prometno napajanje predvideno preko obstoječega krožišča na državni cesti, ki ga bo v ta namen treba rekonstruirati. Osnutek bo v javni razgrnitvi še do vključno 5. aprila 2019.

Svetniki niso sprejeli predlaganih novih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okoljaPredlagano je bilo povišanje cen komunalnih storitev, ki so vezane na dobavljeno količino pitne vode ter zbiranje komunalnih in bioloških odpadkov. Cene omrežnine oziroma najema javne infrastrukture naj bi ostale nespremenjene ali na podobni ravni, višina omrežnine za čiščenje odpadne vode znižana, v približno enaki višini pa povišana omrežnina za oskrbo s pitno vodo. Tako bi se za povprečno gospodinjstvo z mesečno porabo vode 12 min priključkom na kanalizacijo ter uporabo 120-litrskega zabojnika za mešane komunalne odpadke znesek računa na mesečni ravni povišal za 4,26 odstotka, kar znaša 1,71 evra z DDV. Povišanje cene komunalnih storitev je bilo sicer predlagano zaradi višjih stroškov storitev, materiala in dela.

Cene programov vrtcev se v povprečju zvišujejo za tri odstotke, predvsem zaradi višjih stroškov dela ter energentov. Tako bo od 1. aprila 2019 cena programa znašala:

–          za prvo starostno obdobje 512,56 evra (doslej 495,48),

–          za drugo starostno obdobje 389,79 evra (doslej 380,07),

–          za kombinirane oddelke in oddelke za otroke od treh do štirih let starosti pa 422,77 evra (doslej 412,39).

Povprečno plačilo staršev znaša 35 odstotkov cene programa, tako da bodo mesečno plačevali od 3,4 do približno 6 evrov več.

Radovljiške vrtce bo v novem šolskem letu lahko obiskovalo predvidoma do 767 otrok v 44 oddelkih. Svetniki so soglašali, da lahko število otrok v oddelku glede na potrebe predšolske vzgoje presega veljavne normative za največ dva otroka. Sprejeli so tudi sklep, da bo lahko v prihodnjih dveh šolskih letih notranja igralna površina vrtcev manjša od predpisanih treh kvadratnih metrov na otroka. Pred uveljavitvijo sklepa mora soglasje izdati še pristojni minister. Sprejeta odločitev omogoča sprejem 70 otrok več v vrtce.

Občinski svet je soglašal tudi z uskladitvijo poteka meje med občinami. Geodetska uprava Republike Slovenije je namreč pripravila predlog uskladitve poteka mej občin glede na meje parcel v zemljiškem katastru, ker je v daljšem časovnem obdobju z urejanjem zemljiškega katastra prišlo do večjih zamikov v primerjavi z dejanskim potekom občinskih meja. Geodetska uprava te anomalije odpravlja v enovitem postopku za vse občine, v katerem se lahko meja občin ureja v 200-metrskem pasu osno od sedanje občinske meje. V primeru občine Radovljica bosta usklajeni meji z občinama Bled in Naklo. Meja z občino Bled bo določena po sredini današnje stabilne struge Save Dolinke, ki se je z leti spreminjala. Za mejo z občino Naklo pa bo Občina Radovljica predlagala, da se trenutno veljavna meja spremeni tako, da bo sosednji občini pripadla parcela 1657/3, k.o. Podbrezje, ki meri 2,60 ha. S tem bo celotna katastrska občina Podbrezje v občini Naklo. Na navedeni parceli, ki je v naravi gozd – nekdanja struga reke Save in potoka Lešnica (na območju izliva Lešnice v reko Savo), svoje pristojnosti v praksi že zdaj izvaja Občina Naklo, zato predlog pomeni, da se meja uredi skladno z dejanskim izvajanjem pristojnosti. Na račun predlaganih sprememb bo celotno območje občine Radovljica manjše za 4,16 ha oz. 0,04 odstotka.

Svetniki so v nadaljevanju soglašali s programom dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019, sprejeli Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2018 in soglašali z osnutkom besedila prodajne pogodbe za prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben. Občina za vzpostavitev lesno predelovalnega centra Radovljica na tem območju na razpisu v letu 2017 ni uspela pridobiti zasebnega partnerja, prav tako za to dejavnost ni uspela prodati zemljišč na dveh javnih dražbah v letu 2018. To je vodilo k odločitvi, da se začne s postopki prodaje zemljišča, ki potencialnemu investitorju ne bi pogojevali vzpostavitve lesno predelovalnega centra, temveč omogočili drugačne oblike dejavnosti. Brez lesno predelovalnega centra tudi sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki je bil načrtovan neposredno ob lesno predelovalnem centru, ne bi dosegel pričakovanih učinkov, zato je predvidena prodaja celotne površine zemljišč. S pravnimi posli občine, pri katerih vrednost presega 500.000 evrov, mora predhodno pisno soglašati občinski svet. Za zemljišča na območju gramoznice Graben, ki bodo predmet prodaje, znaša tržna vrednost približno 1,466 milijona evrov oziroma 25,50 evra na kvadratni meter.

Novoimenovani predstavniki občine v Svetu Vrtca Radovljica so Špela Udir, Ana Marković Bach in Peter Podlesnik, v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Gorenjska pa Teodora Beton.

Manca Šetina Miklič, T: 04 537 23 23, M: 041 695 041, E:manca.setina-miklic@radovljica.si

26. 3. 2019

Avtor

Administrator