Splošno

Sprejet proračun je realen in v letošnjem letu vključuje pomembne investicije

Foto: Jaka Ivančič

 

Izola, 28. marec 2019 – Občinski svetniki občine Izola so soglasno in brez razprave sprejeli proračun za leto 2019. Svetniki so potrdili tudi letni program športa, odločali o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem občine ter potrdili spremembo meje med Občino Izola in Mestno občino Koper.

Izolski občinski svet je na včerajšnji 1. izredni seji  obravnaval predlog letošnjega proračuna. Pri njegovi pripravi so z občinsko upravo sodelovale vse svetniške skupine, kar se je odražalo v temu, da je bil proračun sprejet soglasno in brez razprav (za proračun je glasovalo 22 svetnikov od 22 prisotnih). Proračun  predvideva 24,59 milijona evrov prihodkov ter 24,64 milijona evrov odhodkov in vključuje pomembne naložbe. Svetniki so potrdili tudi letni program športa in odločali o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem ter potrdili spremembo meje med Občino Izola in Mestno občino Koper.

»Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo sledili dvema ključnima ciljema. Prvi je bil, da mora biti tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani realen in uravnotežen, drugi pa, da nam omogoči izvedbo ključnih projektov v občini,« je na seji poudaril župan.

Proračun Občine Izola za leto 2019 predvideva 24,59 milijona evrov prihodkov in 24,64 milijona evrov odhodkov. Investicijam je namenjenih 7,5 milijona evrov, največ sredstev pa bo namenjenih za komunalno opremljanje Cone mestne industrije (CMI vzhod) in izgradnjo kanalizacijskega omrežja med Izolo in Šaredom. V letošnjem letu bo zgrajen tudi prizidek k podružnični šoli Vojke Šmuc v Kortah, investiralo se bo v sanacijo cest ter v obnovo občinskih stanovanj, ki bodo dodeljena preko razpisa.

Že v mesecu aprilu bo tako potencialnim investitorjem na voljo 2,5 hektarja komunalno opremljenih zemljišč v Coni mestne industrije na vzhodu. Investicija komunalnega opremljanja cone bo predvidoma izvedena v dveh fazah. Najprej bo komunalno opremljen osrednji del cone, v drugi fazi pa bo urejena infrastruktura na skrajnem vzhodnem delu cone. Vrednost investicije znaša približno 1,4 milijona evrov, od česar bo 886.474 evrov financiranih v skladu z Dogovorom za razvoj obalno-kraške razvojne regije, preostanek pa bo financirala Občina Izola. »S to investicijo bomo v občini bistveno povečali ponudbo ugodno prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč, ki bodo na razpolago investitorjem za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Nove investicije pomenijo nova delovna mesta in s tem tudi kakovostnejše življenje za naše občanke in občane,« je ilustriral pomen omenjene investicije župan Danilo Markočič.

V letu 2019 se bodo nadaljevala dela za ureditev kanalizacijskega omrežja do Šareda z izgradnjo fekalnega kolektorja v dolžini 1730 metrov. Investicija je vredna skoraj milijon evrov, zaključena pa bo v šestih mesecih po pridobitvi in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. »Izvajalca del smo z javnim razpisom že izbrali, rok za izvedbo projekta pa je šest mesecev po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja,« napoveduje župan. S tem projektom bo zagotovljena povezava kanalizacijskega omrežja med Šaredom in Izolo, sledila bo izgradnja kanalizacijskega omrežja znotraj Šareda.

V tem letu bo predvidoma do meseca oktobra zaključen tudi projekt zapiranja deponije nenevarnih odpadkov. Občina Izola mora v skladu z okoljsko zakonodajo zapreti staro deponijo nenevarnih odpadkov. Javni razpis za izbiro izvajalca bo predvidoma objavljen še v mesecu marcu.

Zaradi številnih investicij, ki so načrtovane v letošnjem letu, lahko označimo proračun Občine Izola za leto 2019 kot investicijsko obarvan proračun in ne le kot tehnični proračun, s čimer so se strinjali tudi občinski svetniki pri samem sprejemanju le tega. Občinski svetniki so bili soglasni tudi v tem, da bo v bodočepotrebno posvečati več pozornosti investicijam v infrastrukturo, namenjeno tako športu kot kulturi, zato so se zavezali, da bodo pripravili nabor načrtovanih investicij tega mandata ter pričeli s pripravo proračuna za leto 2020 že v mesecu septembru 2019.

Polonca Skendžič

Višji svetovalec – Vodja Kabineta župana

Consulente superiore – Capo di Gabinetto del Sindaco

T: +386 5 66 00 109

M: +386 31 630 740

E: polonca.skendzic@izola.si

W: www.izola.si

29. 3. 2019

Avtor

Administrator