Splošno

SZJ – 4. redna seja Občinskega sveta Občine Izola, četrtek, 25. april 2019, ob 16. uri v prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10

Spoštovane novinarke in novinarji,
obveščamo vas, da bo 4. redna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, 25. aprila 2019, ob 16. uri, v prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10,

z naslednjim predlogom  d n e v n e g a   r e d a:

 1. Potrditev zapisnikov:
 1. a) redne seje Občinskega sveta z dne 7. 3. 2019,
 2. b) izredne seje Občinskega sveta z dne 28. 3. 2019.

 1. Zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2018;

 1. Potrditev Programa dela in finančnega načrta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Izola za leto 2019;

 1. Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola;

 1. Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola;

 1. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o. za leto 2019;

 1. Predlog podaje soglasja Javnemu podjetju Komunala Izola, d.o.o., k predlogu najema dolgoročnega finančnega leasinga za nakup nove strojne opreme;

 

 1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra:
 1. a)na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 3010/10 ter na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 3009/2,
 2. b)na nepremičnini z ID znakom: parcela 2628 3282/7;

 1. Odločanje o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola:

a)      prodaja nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2626-199-3,

b)      prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 1373/22,

c)      prodaja nepremičnin z ID znakom: del stavbe 2626-817-1, 2626-817-2,2626-817-3, 2626-817-5, 2626-817-6,

d)      prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 1937,

e)      prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 1938,

f)       prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2628 3282/7,

g)      prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2628 5362/4,

h)      prodaja nepremičnin z ID znakom: del stavbe 2626-237-12 (Veliki trg 8), z ID znakom: del stavbe 2626 1889-3 (Koprska ulica 3), z ID znakom: del stavbe 2626-317-3 (Gregorčičeva ulica 62), z ID znakom: del stavbe 2626-776-2 (Smrekarjeva ulica 23), z ID znakom: del stavbe 2626-768-1 (Smrekarjeva ulica 15), z ID znakom: del stavbe 2626-431-6 (Koprska ulica 32),

i)        prodaja nepremičnin na območju CMI-Vzhod,

j)        menjava nepremičnin z ID znakom: parcela 2626 151, z ID znakom: parcela 2626 152, z ID znakom: parcela 2626 153-del, z ID znakom: parcela 2626 155-del, z ID znakom: parcela 2626 149-del, z ID znakom: parcela 2626 150-del za nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 2688/5, z ID znakom: parcela 2626 2688/6, z ID znakom: parcela 2626 2638/10 in z ID znakom: parcela 2626 2608/7;

 

 1. Predlog sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola;

 

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, prva obravnava;

 

 1. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o obveznem čiščenju, vzdrževanju in zaščiti manjših potokov in jarkov na območju občine Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek;

 

 1. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek;

 

 1. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

a)      predlog sklepa o imenovanju predstavnikov občine v Svet lokalnih skupnosti CSD Južna Primorska,

b)      predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Izola v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola,

c)      predlog mnenja lokalne skupnosti k imenovanju ravnatelja vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola,

d)      predlog predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Doma upokojencev Izola,

e)      predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola,

f)       sklep o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2019;

 

 1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov ter odgovori nanje.

Gradivo za obravnavo je dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu:

Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva:

http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Lepe praznike vam želim,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

19. 4. 2019

Avtor

Administrator