Splošno

S 5. seje občinskega sveta

 

 

Radovljica, 24. april 2019 – Radovljiški občinski svet je na današnji seji sprejel spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu, ki vsebuje spremembo določil za oblikovanje enega od obeh načrtovanih objektov za potrebe oskrbovanih stanovanj, in odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju tega občinskega lokacijskega načrta. Sprejel je tudi nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica, ki je bil pripravljen predvsem zaradi uskladitve z novim zakonom o izobraževanju odraslih.

Občinski svet je zavrnil nadaljevanje postopka sprejema Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce, katerega osnutek je bil sprejet v prejšnjem mandatu. V razpravi so svetniki izrazili predvsem nezadovoljstvo z dograditvijo objekta igralnega salona, deloma namenjeni tudi širitvi igralniške dejavnosti. Prav tako občinski svet ni sprejel osnutka odloka o ureditvi prometa v občini Radovljica. Svetniki so ocenili, da akt premalo celovito določa ureditev prometa, da bi morali biti seznanjeni s tarifnimi conami, katere od con in katera od javnih parkirišč so plačljiva,  z višino parkirnine, časovnim omejevanjem v plačljivih conah idr., nekateri pa so se zavzemali za ohranitev brezplačnega parkiranja.

Z novim operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica so, upoštevajoč že izvedene naložbe po letu 2002, ko je bil sprejet prvi operativni program, in državna izhodišča, določena območja naselij ali delov naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov javne kanalizacije. Iz operativnega programa izhajajo ključne naloge:

  • dograditev obstoječe kanalizacije na Lancovem in drugih naseljih v občini,
  • izgradnja kanalizacije v naselju Kamna Gorica,
  • nadgradnja čistilne naprave Radovljica in
  • izgradnja kanalizacijskega sistema Dvorska vas – Brezje – Posavec – Podnart z zalednimi naselji.

Zakonski rok za izvedbo investicij je 31.12.2023, njihova skupna vrednost pa presega 20 milijonov evrov. Občina Radovljica investicij v predpisanem roku ne bo mogla v celoti izvesti z lastnimi sredstvi, zato bo potrebovala dodatne vire financiranja.

Na podlagi sprejetega sklepa o načinu financiranja političnih strank za leto 2019 bo sedem političnih strank, od katerih jih je pet zastopanih v občinskem svetu, v tem letu iz občinskega proračuna prejelo skupaj 9.700 evrov. Višina sredstev je sorazmerna številu glasov, ki so jih politične stranke prejele na lokalnih volitvah.

Občinski svet je sprejel sklep, da najvišja skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2019 in 2020, vsako leto lahko znaša do 110 tisoč evrov. Sklep je potreben v primerih spremenjenih prostorskih in drugih potreb, ki jih ni mogoče določiti ob pripravi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.

Svetniki so sprejeli še letno poročilo o delu Policijske postaje Radovljica, letno poročilo o delu zaščite in reševanja ter program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018.

Pri točki volitve in imenovanja je občinski svet sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice občinskega sveta Nevenke Osterc zaradi njene smrti. Z mesta predstavnice občine v Svetu Srednje gostinske in turistične šole Radovljica je zaradi njenega odstopa razrešil Petro Koblar in na to mesto imenoval Daliborja Šolarja. Predstavnik občine v Svetu zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske pa bo tudi v novem mandatnem obdobju Andrej Golčman.

 

 

 

Manca Šetina Miklič, T: 04 537 23 23, M: 041 695 041, E:manca.setina-miklic@radovljica.si

26. 4. 2019

Avtor

Administrator