Splošno

Sredstva od prodaje starih stanovanj v Izoli namenjena za izgradnjo sodobnejših

Foto: Občina Izola

 

 

Izola, 26.april 2019– Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 4. redni seji potrdil zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2018. Potrjenih je bilo več pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem, med drugim so se strinjali s prodajo starih in po večini praznih stanovanj v starem mestnem jedru, katerih kupnine bodo namenjene v obnovo drugih nepremičnin in novogradnjo. Svetniki so potrdili tudi prodajo nezazidanih zemljišč na območju industrijske cone – vzhod,med kompleksom Mehano in lokalno cesto do krožišča pri Petrolu, primarno namenjeno razvoju mikro, malih in srednjih podjetij. V prvi obravnavi so sprejeli spremenjeni odlok o ustanovitvi JZ ZD Izola, ki bi po novem združevali dve vodstveni funkciji: direktorja in poslovnega vodjo v enem. Svetniki so potrdili tudi sklep o pričetku postopka razpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2019.

Potrjen zaključni račun proračuna za leto 2018

Uvodoma so svetniki soglasno potrdili zaključni račun proračuna Občine Izola, iz katerega je med drugim razvidno, da dejanski prihodki proračuna Občine Izola v letu 2018 znašajo 18,1 milijona evrov, dejanski odhodki pa 18,8 evrov. Investicijski odhodki so bili izvršeni v višini 4,8 milijona evrov. Dolgoročne finančne obveznosti v višini 10,3 milijona evrov se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov Občine in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 2018 je Občina odplačala glavnico dolgoročnih posojil v višini 1 milijona evrov, hkrati pa je najela nov dolgoročni kredit v višini 1,5 milijona evrov. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2,9 milijona evrov in so za 63 % višje v primerjavi z letom 2017 zaradi prejete sodbe Višjega sodišča v Mariboru glede gospodarskega spora stožečo stranko – podjetjem R Mercuri. Zapadlih obveznosti pa je bilo konec lanskega leta za skoraj polovico manj kot leto prej.

Potrjen je bil tudiprogram dela in finančnega načrtaSveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine za leto 2019. V njem so predvidene štiri večje preventivne akcije, kot na primerVarno na kolo, ki se v sodelovanju z občinskimi redarji in policijsko postajo vsako leto maja izvede na nekdanji obalni cesti, in delavnice, s katerimi se mlade ozavešča o posledicah neodgovorne vožnje.

Občinski svet je v nadaljevanju potrdil predlog razporeditve preteklih presežkov osnovne šole Vojke Šmuc in vrtca Mavrica, ki bodo namenjeni investicijsko vzdrževalnemu delu in nakupu opreme v letošnjem letu.

Potrjen je bil tudi poslovni načrt izolskega komunalnega podjetja in podano je bilo soglasje javnemu podjetju k predlogunajema dolgoročnega finančnega leasinga za nakup novega pometalnega stroja,s katerim bi nadomestili dotrajanega. Ob predstavitvi poslovnega načrta je direktor komunalnega podjetja Denis Bele napovedal predlog sprememb obračuna storitev zbiranja in odvoza odpadkov v občini Izola, o čemer bo občinski svet odločal na eni izmed prihodnjih sej.

Sredstva od prodaje starih stanovanj namenjena za izgradnjo sodobnejših

V nadaljevanju so svetniki potrdili dva predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in odločali o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola, med drugim so se strinjali s prodajo delov večstanovanjskega objekta na Spinčičevi ulici 3. Strinjali so se tudi s prodajo šestih stanovanj v starem mestnem jedru. Kupnine od prodaj bodo namensko porabljene za obnovo drugih nepremičnin in novogradnjo. Na tak način bi Občina pridobila nova stanovanja, zgrajena po sodobnih standardih in v lastniško zaokroženih celotah, kar omogoča učinkovitejše upravljanje. Obenem se občinski stanovanjski fond ne zmanjša, saj bodo sredstva pridobljena s prodajo stanovanj investirana v obnovo objekta na Smrekarjevi ulici 52 (pridobljena bodo 3 stanovanja in 1 poslovni prostor) in v urejanje stanovanj na severni strani kletne etaže objekta Južna cesta 20 (pridobljenih bopetstanovanj).

Prodaja zemljišč na območju CMI Vzhod

Občinski svet je potrdil tudi prodajo nezazidanih zemljišč na območju industrijske cone-vzhod, med kompleksom Mehano in lokalno cesto do krožišča pri Petrolu. Območje je v fazi komunalnega urejanja, za katerega smo pridobili evropska sredstva in je prednostno namenjeno razvoju mikro, malih in srednjih podjetij, kar bo predstavljalo vstopni pogoj za javno dražbo oz. javno zbiranje ponudb.

Občinski svet je zavrnil predlog menjave zemljišč med KZ Agrario Koper in Občino

Na predlog KZ Agrarie Koper je bila predlagana menjava zemljišč med Občino in Agrario. Gre za kompleks nepremičnin med mestnim stadionom in pokopališčem v lasti Občine Izola, ki je oddan Agrarii za potrebe vrtnarije oz. cvetličarne. Na tem območju bi Agraria širila svojo dejavnost in programe, ki so skladni s prostorskim aktom, v zameno pa bi Občini prodala nepremičnine, ki se nahajajo v območju industrijske cone jug in so namenjene trgovsko poslovnim dejavnostim. Z navedeno menjavo bi Občina lastniško zaokrožila določeno območje, ki bi ga v drugi fazi lahko uspešno prodala na trgu, saj je povpraševanje po tovrstnih nepremičninah, ki so primerne za gradnjo trgovsko-poslovnih objektov zelo veliko. Svetniki predlog niso podprli, med utemeljitvami je bilo tudi dejstvo, da gre za območje, ki je na vhodu v mesto in ga ni smiselno prodajati.

Občinski svet se je soglasno strinjal s predlogom sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine. Gre za novelacijo vrednosti zemljišč iz leta 2016, ki bodo kot do sedaj služila za sklepanje pravnih poslov, za prodaje zemljišč v lasti Občine, za menjave, odkupe in za ustanavljanje služnosti. Določitev vrednosti zemljišč pomeni racionalizacijo postopkov, ki bodo tako hitrejši in cenejši, saj ne bo treba za vsak postopek izdelovati posebno cenitev.

V ZD Izola združitev dveh vodstvenih funkcij v eno

Svetniki so v 1. obravnavi sprejeli predlog spremenjenega Odloka o ustanovitvi JZ ZD Izola. Občina Izola s predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka zgolj izvršuje svoje ustanoviteljske pravice, ki temeljijo in so v skladu z veljavno zakonodajo in izhodiščem Vlade RS, usmerjenim v racionalizacijo delovanja javnih zavodov. V konkretnem primeru gre za predlog združitve dveh vodstvenih funkcij v eno: funkcijo poslovodnega organa zavoda – direktorja, katerega osnovna naloga je, da organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda, ter funkcijo strokovnega vodje, ki vodi strokovno delo zavoda in je zanj odgovoren. V skladu z Odlokom ima Zavod direktorja in strokovnega vodjo, funkciji pa sta lahko tudi združeni, vendar mora imeti v tem primeru v skladu z zakonom direktor visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, kar je določeno v Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

Na koncu seje so bili potrjeni še predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Za člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Južna Primorska je bila kot predstavnica Občine Izola imenovana Nina Markovič, v Svet JZ ZD Izola pa je bilo imenovanihpetpredstavnikov Občine Izola: Manca Vadnjal, Majda Vrtovec, Flory Banovac, Danijel Bešič Loredan in Aleš Bohinec. Potrjen je bil predlog k imenovanjuSuzane Božičza ravnateljico vrtca Mavrica. Občinski svet je podal pozitivno predhodno mnenje k imenovanjuVasje Medveščkaza direktorja Doma upokojencev Izola za mandatno dobo petih let in ni podal soglasja k imenovanjuEvgenija Komljancaza direktorja ZD Izola. Svetniki so potrdili sklep o pričetku postopkarazpisa za občinsko nagrado in priznanja za leto 2019.

Lepe praznike,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

26. 4. 2019

Avtor

Administrator