Splošno

Energetske rešitve v industriji: zanesljivost in inovativnost

Avtor: Polona Štumpfl Erjavec, direktorica Energetskih in okoljskih rešitev v industriji in večstanovanjskih stavbah

V Petrolu prevzemamo vodilno vlogo v odgovornem ravnanju z viri in večanju deleža samooskrbe v regiji. Povezujemo interese v razvoju pametnih mest, tovarn in omrežij ter spodbujamo prehod v krožno gospodarstvo in nizkoogljično družbo.

Naše energetske rešitve za industrijske partnerje zajemajo inovativno nabavo in zanesljivo oskrbo z energijo, razvoj in upravljanje pametnih energetskih omrežij, storitve upravljanja energetskih objektov in vodenje odjema na strani porabnikov za optimizacijo stroškov energije, gradnjo in upravljanje čistilnih naprav za industrijske in komunalne vode, sanacijo okoljskih problemov ter strokovno podporo in vzpostavitev polnilne infrastrukture za prehod na alternativna goriva.

Naročnike oskrbujemo z vsemi vrstami energentov

V Petrolu proizvajamo električno in toplotno energijo iz obnovljivih in fosilnih virov energije. Koristno izrabljamo tudi odvečno energijo iz jeklarskih in drugih tehnoloških procesov. Na ta način povezujemo industrijo in lokalno skupnost v projektih daljinskega ogrevanja mest, primer dobre prakse so Ravne na Koroškem.

Zagotavljamo samooskrbo z električno energijo, toploto in paro. Svoje odjemalce tako oskrbujemo s kakovostno električno energijo, omogočamo zanesljivost delovanja distribucijskega omrežja ter optimizacijo stroškov in nabavnih poti.

Pametna distribucijska omrežja za energijo in vodo

V industriji in zaokroženih gospodarskih območjih razvijamo in upravljamo pametna distribucijska energetska omrežja za zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, električno energijo, toploto, pitno in industrijsko vodo, komprimiran zrak, tehnične pline in paro. Petrolovi strokovnjaki načrtujemo, gradimo, upravljamo in vzdržujemo energetske naprave.

V industriji in mestih prenavljamo energetske naprave in infrastrukturo ter uvajamo obnovljive vire energije. Ponujamo tudi celovite in konkurenčne rešitve načrtovanja, gradnje, obnove in upravljanja sistemov razsvetljave.

Skrbimo za gospodarno rabo pitne, sanitarne in tehnološke vode ter zmanjšujemo okoljski odtis. S sistematičnim pristopom in ukrepi omogočamo sanacijo okoljskih problemov, kot so emisije snovi v zrak, hrup in ravnanje z odpadki. V Petrolu gradimo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih komunalnih in industrijskih voda. Odpadni mulj, ki se med čiščenjem nabira v čistilnih napravah tudi predelamo v sekundarno gorivo.

V Petrolu spodbujamo prehod v krožno gospodarstvo pri poslovnih partnerjih. Leta 2010 smo prevzeli industrijsko čistilno napravo, ki je namenjena čiščenju odpadnih vod iz proizvodnje papirja v Vevčah.

Načrtujemo, gradimo in upravljamo kotlovnice v industriji in večstanovanjskih stavbah

S celovitimi ukrepi učinkovite rabe energije skrbimo za gospodarno rabo energije in vode. Upravljamo in vzdržujemo kotlovnice : integriramo proizvodne vire, vključno z obnovljivimi viri in kogeneracijami, toplotnimi podpostajami in sistemi za distribucijo energije –toplote in pare, komprimiranega zraka ter industrijske vode. Upravljamo z odjemom, rekuperiramo toploto in vgrajujemo učinkovite prezračevalne sisteme.

Z uvajanjem celovitih rešitev učinkovite razsvetljave partnerjem zmanjšamo stroške električne energije ter posledično zmanjšamo okoljske obremenitve. Uvajamo sisteme za nadzor in avtomatizacijo razsvetljave, skladno s predpisi. Izvajamo tudi usmerjene energetske preglede in monitoringe ter optimiramo energetsko oskrbo za intenzivne porabnike ali poslovne cone.

V Petrolu omogočamo tudi izvajanje energetskih projektov po modelu energetskega pogodbeništva, pri katerih lahko večino investicijskih sredstev za izvedbo ukrepov zagotovimo mi, prevzamemo pa tudi tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta ter zagotavljamo prihranke pri porabi energentov.

Spodbujamo in razvijamo alternativna goriva in njihovo rabo

Zavedamo se, da električna energija dobiva vse pomembnejšo vlogo v transportu in razvoju vozil prihodnosti. Na področju elektromobilnosti v Sloveniji in regiji igramo vodilno vlogo. Upravljamo z 39 polnilnicami za električna vozila na avtocestnem križu in v slovenskih občinah, širimo pa tako infrastrukturo kot uporabo električnega pogona.

Omogočamo polnjenje vozil s klasičnimi (motorni bencini, dizel) in alternativnimi pogoni (LPG, elektrika). Petrol je ključni akter pri spodbujanju in razvijanju alternativnih goriv, kot sta avtoplin (LPG) in elektrika. Svojim uporabnikom svetujemo pri prehodu na alternativna goriva: od zagotovitve voznega parka do vzpostavitve infrastrukture. Predelujemo bencinske in dizelske motorje, kar je smiselno predvsem za kamione in avtobuse, ki imajo višjo porabo in na leto prevozijo večje število kilometrov.

V Petrolu želimo postati vodilni partner industrije na področju razvoja energetskih sistemov in rešitev ter celostne oskrbe z energijo ter vodilni ponudnik energetskih rešitev za etažne lastnike in upravnike v Sloveniji, za kar razvijamo nove poslovne modele. Trenutno segmentiramo industrijske odjemalce in industrijska območja ter etažne lastnike in upravnike v Sloveniji. Prisotni smo že v jeklarski industriji, v družbi SIJ – Ravne na Koroškem in Štore, ter v papirni industriji, v družbi Paloma – Sladki vrh. Naš cilj je prenos poslovnega modela na trge JVE do leta 2020.

6. 5. 2019

Avtor

Administrator