Splošno

Objavljen razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

Velenje, 7. maj 2019 – Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi) smo objavili Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem. Vloge bomo v vložišču Mestne občine Velenje (številka 10, klet) sprejemali do vključno 7. junija 2019.

 

Predmet razpisa so oskrbovana stanovanja v lasti Mestne občine Velenje v gradnji – objekt št. 38, locirana v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje med Kidričevo in Jenkovo ulico, ki bodo predvidoma vseljiva do konca leta 2019 in stanovanja v istem objektu v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je občini s pogodbo prenesel pravico in razpolaganje s temi stanovanji.

Za oddajo v najem bo na razpolago 15 stanovanj, od tega 8 enosobnih (50 m²) in 7 garsonjer (34 m²). Vsa stanovanja, ki jim pripada tudi klet, bodo opremljena s kuhinjo in vgradno omaro do stropa. Objekt ima skupni prostor za druženje, dvigalo, toplotno podpostajo, kolesarnico, skupno parkirišče s 14 parkirnimi mesti, od tega so tri predvidena za invalide.

Do najema oskrbovanih stanovanj je upravičen prosilec, ki je starejši od 65 let; ima na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju občine; mu preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranja zadovoljivo duševno, telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših; je glede na svoje ekonomsko stanje, sposoben plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem in bivanje v oskrbovanem stanovanju (dohodkovni cenzus) in ni v osebnem stečaju; je državljan Republike Slovenije ali držav EU »z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS«, če je državljan drugih držav pa je upravičen do najema samo ob izpolnitvi pogoja recipročnosti; mu ni bila odpovedana najemna pogodba za neprofitno stanovanje oziroma za namensko najemno stanovanje za upokojence in druge starejše ali za oskrbovano stanovanje iz razlogov, navedenih v stanovanjskem zakonu in tudi ni v teku postopek za odpoved takšne pogodbe in ima do prejšnjega lastnika stanovanja poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine ter drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.

Prosilci lahko obrazec dvignejo vsak delovni dan v času trajanja razpisa v avli Mestne občine Velenje.

Vse informacije lahko prosilci dobijo osebno na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1) ali na telefonskih številkah 03 8961 674, 03 8961 540 in 03 8961 673.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

7. 5. 2019

Avtor

Administrator