Splošno

Jutri 4. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 13. maj 2019 – Jutri, v torek, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 4. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika nadaljevanja 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Sklepa o imenovanju direktorja/direktorice JZ Muzeja Velenje
 5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
 6. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
 7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
 8. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let
 9. Predlog Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje
 10. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
 12. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
 13. Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje
 14. Predlog Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
 15. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
 16. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
 17. Predlog Pravilnika o oddajanju parkirnih mest v najem
 18. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2018
 19. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019
 20. Poročilo o izvajanju  lokalne gospodarske javne službe zbiranja  in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra  za ravnanje z odpadki  v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018
 21. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
 22. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2018
 23. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2018
 24. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
 25. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOV za leto 2018
 26. Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2018”
 27. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2018
 28. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2018
 29. Poročilo o uresničevanju zastavljenih ukrepov projekta Slovenia Green Velenje
 30. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2018
 31. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2018
 32. Letni plan dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje v letu 2019

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

13. 5. 2019

Avtor

Administrator