Splošno

Potrjen rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019

 

 

Velenje, 14. maj 2019 – Svetnice in svetniki so na današnji seji potrdili rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019. Rebalans proračuna smo pripravili z namenom ponovnega uravnoteženja proračuna. Razporedili smo presežek prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2018, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 429.849 evrov, realiziran pa v višini 5.072.038 evrov, uskladili odhodke za plače in druge izdatke v zvezi z delom na podlagi dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018, uskladili prihodke in odhodke s popravljeno oceno realizacije proračuna za leto 2019 in dinamiko izvajanja investicij. 43 % letošnjega proračuna namenjamo za investicije.

 

Z rebalansom so prihodki in prejemki načrtovani v višini 49.916.556 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 54.860.632 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2019 je načrtovano v višini 127.962 evrov.

 

Za tekoče odhodke in izdatke je načrtovanih 31.325.811 evrov oziroma 57 % proračuna, za investicijske odhodke pa 23.534.821 evrov oziroma 43 % proračuna.

 

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 0,703 milijona evrov več prihodkov in prejemkov. Več je načrtovanih predvsem prihodkov od prodaje zemljišč – 0,63 milijona evrov več, prihodkov za sofinanciranje projekta CTN Stari trg 11 – 0,532 milijona evrov več, dohodnine – 0,477 milijona evrov več, prihodkov za sofinanciranje projekta Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – 0,393 milijona evrov več, prihodkov od prodaje objektov z zemljišči – 0,306 milijona evrov več, prihodkov za sofinanciranje projekta Energetska sanacija Bazena Velenje – 0,282 milijona evrov več, sofinanciranja dejavnosti MIRVO – 0,167 milijona evrov več, prodaje oskrbovanih stanovanj – 0,146 milijona evrov in prodaje poslovnih oz. stanovanjskih prostorov – 0,14 milijona evrov več. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov  od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 1,3 milijona evrov manj, prihodkov za sofinanciranje projekta RRP Regionalni razvojni programi – 1 milijona evrov manj, odškodnine za degradacijo prostora – 0,75 milijona evrov manj in prihodkov za sofinanciranje projekta CTN Prireditveni oder in prostor – 0,292 milijona evrov manj.

 

Z rebalansom proračuna je načrtovanih za 5,435 milijona evrov več odhodkov. Več je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč – 0,968 milijona evrov več, projekt CTN Prireditveni oder in prostor – 0,651 milijona evrov več, projekt Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – 0,62 milijona evrov več, Oskrbovana stanovanja – 0,616 milijona evrov več, projekt CTN Stari trg 11 – 0,614 milijona evrov več, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 0,553 milijona evrov več, projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra – 0,526 milijona evrov več, Garaže Gorica – 0,46 milijona evrov več, projekt Energetska sanacija Bazena Velenje – 0,3 milijona evrov več, Garažno hišo AP – 0,285 milijona evrov več, projekt Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – površine za pešce – 0,276 milijona evrov več, LC 450 060 Gorica – Bevče – 0,255 milijona evrov več, in plače Uprave Mestne občine Velenje – 0,246 milijona evrov več. Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za projekt RRP Regionalni razvojni programi – 1 milijona evrov manj, nakup stanovanj in poslovnih prostorov – 0,455 milijona evrov manj, vzdrževanje objektov KS – 0,258 milijona evrov manj, Adrenalinski park – 0,2 milijona evrov manj.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2019 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 8,967 milijona evrov, ureditev oskrbovanih stanovanj – 1,416 milijona evrov, odkupi zemljišč – 1,168 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo –  1,005 milijona evrov, obnove cest po programu koncesije – 0,943 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,697 milijona evrov, projekt Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – 0,673 milijona evrov, Garaže Gorica – 0,55 milijona evrov,  investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,4 milijona evrov, vzdrževanje objektov OŠ – 0,388 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,375 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,348 milijona evrov, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,304 milijona evrov, vzdrževanje objektov Vrtca Velenje – 0,3 milijona evrov, nakup Garažne hiše AP – 0,285 milijona evrov, energetsko sanacijo Bazena Velenje – 0,282 milijona evrov, projekt Mestno kolesarsko omrežje – vzhod –  trajnostna mobilnost – površine za pešce – 0,276 milijona evrov, ureditev ceste LC 450 060 Gorica – Bevče – 0,255 milijona evrov, projekt RRP Regionalni razvojni programi 0,25 milijona evrov in program varstva naravne in kulturne dediščine – grad Velenje – 0,2 milijona evrov.

 

Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 – investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe

 

Za financiranje projektov v letu 2019 načrtujemo 8,433 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter od donacij.

 

Za financiranje investicij je načrtovano zadolževanje v višini 2,45 milijona evrov. Odplačila dolga so načrtovana v višini 2,1 milijona evrov.

 

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

15. 5. 2019

Avtor

Administrator