Splošno

Načrt ravnanja z nepremičninami za leto 2019

 

Velenje, 15. maj 2019 – Svetniki so na 4. seji sveta sprejeli tudi Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019, ki se nanaša na načrt razpolaganja oz. prodaje nepremičnin in na načrt pridobivanja nepremičnin.

Pod kategorijo zemljišč, ki so namenjena razpolaganju oz. prodaji, so uvrščeni naslednji večji sklopi zemljišč; nepremičnine na območju Bevč so namenjene za gradnjo poslovnega objekta. Zemljišče vzhodno od Abanke v območju centralnih predelov mesta Velenje je predvideno za namen gradnje dveh stanovanjskih stolpičev. Zemljišče je predvideno za menjavo za namen pridobitve 100 % lastništva na zemljišču, ki se nahaja med pošto in reko Pako, kjer smo sedaj v solastniškem razmerju. S tem bi dobili osnovo za možnost gradnje stanovanjsko-poslovnega kompleksa s centralnimi dejavnostmi na tem območju in možnost konkretnega dogovarjanja s Stanovanjskim skladom RS za gradnjo neprofitnih stanovanj. Potreba po stanovanjih v mestu je zelo velika, saj je trenutno na čakalni listi za dodelitev stanovanj kar 360 prosilcev.

V načrt so uvrščena še zemljišča ob Šaleški cesti znotraj območja mešanih dejavnosti, zemljišča na območju Vinske Gore, namenjena individualni stanovanjski zazidavi, na območju Debrce, zemljišča v PC Stara vas ter nepremičnine na območju deponije pepela in premoga, za katere je predvidena menjava za zemljišča ob Velenjskem jezeru za namen širitve plaže in v območju centralnih predelov mesta za potrebe izvedbe kolesarskih poti.

Za namen prodaje pa so v načrt razpolaganja uvrščena še zemljišča, za katera so za odkup zainteresirani lastniki sosednjih parcel, ki dejansko te nepremičnine že uporabljajo, prav tako pa so v načrt uvrščena zemljišča, na katerih je skladno z državnim prostorskim načrtom predvidena gradnja hitre ceste.

Pod kategorijo stavb in delov stavb so za namen prodaje v večini vključena stanovanja, za katera je predvidena sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bodo najemniki stanovanj izkazali interes za odkup. Pod kategorijo zemljišč s stavbami so vključene nepremičnine, ki jih potrebuje DARS za gradnjo hitre ceste, prav tako pa so v to kategorijo vključene nepremičnine za prodajo zainteresiranim kupcem na podlagi javnega zbiranja ponudb.

V načrt pridobivanja nepremičnin so poleg že prej omenjenih menjav zemljišč vključene še nepremičnine ob Cesti talcev, 114 pokritih parkirnih mest v garaži na Gorici (Goriška 50) in garažna hiša nad avtobusno postajo.

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2019 se s tem letnim načrtom povečajo za 2.521.024,48 evra in sedaj znašajo 4.622.661,51evra. Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2019 se povečajo za 946.862 evrov in sedaj znašajo 1.306.862 evrov. Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2019 se načrtujejo v višini 680.580,55 evra.

Odhodki za nakup zemljišč v letu 2019 se s tem letnim načrtom načrtujejo v višini 1.128.263 evrov, odhodki za nakup zemljišč s stavbami pa v višini 1.999.615,60 evra.

 

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700

16. 5. 2019

Avtor

Administrator