Splošno

OBVESTILO O ODLOČENIH ZADEVAH

Številka: Su-I-2/19-16

Datum: 27. 5. 2019

 

 

NOVINARJEM,

AKREDITIRANIM PRI

USTAVNEM SODIŠČU

REPUBLIKE SLOVENIJE

 

 

 

OBVESTILO O ODLOČENIH ZADEVAH

 

 

Obveščamo vas, da je Ustavno sodišče odločilo v zadevah:

  1. Nedim Redžić – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in tretjega ter četrtega odstavka 13. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15)(U-I-160/17)

Nedim Redžić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 47/2017 z dne 5. 7. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1512/2016 z dne25. 11. 2016 in zoper informativni izračun neizplačane stare devizne vloge Sklada Republike Slovenije za nasledstvo št. 004-3779/2015/3 z dne 25. 4. 2016 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog) (Up-911/17)

 

  1. Center za starejše občane Lucija d.o.o., Portorož/Portorose – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti43., 44., 46. in 47. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/2012)(U-I-187/17)

Center za starejše občane Lucija d.o.o., Portorož/Portorose – Ustavna pritožba sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 297/2016 z dne 13. 9. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 54/2016 z dne 22. 6. 2016 in odločbo Ministrstva za finance št. DT-499-130/2015 z dne 3. 12. 2015 (Davki, davek na nepremično premoženje večje vrednosti, molk organa, odprava posamičnega akta po ZUstS) (Up-1075/17)

Center za starejše občane Lucija d.o.o., Portorož/Portorose – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 43., 44., 46. in 47. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/2012) (U-I-188/17)

Center za starejše občane Lucija d.o.o., Portorož/Portorose – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 156/2016 z dne 13. 9. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1551/2015 z dne 24. 3. 2016, odločbo Ministrstva za finance št. DT-499-10-86/2015 z dne 25. 9. 2015 in sklepom Finančne uprave Republike Slovenije št. 42270-340/2013-16 z dne 10. 6. 2015 (Davki, davek na nepremično premoženje večje vrednosti, obnova postopka) (Up-1076/17)

 

U-I-160-17, Up-911-17Up-1075-17, U-I-187-17, Up-1076-17, U-I-188-17

Mateja Martinc

Ustavnosodna evidenca

Služba za dokumentacijo in informatiko

Beethovnova 10, SI – Ljubljana, p.p. 1713

t: +386 (0)1 477 64 12

e: mateja.martinc@us-rs.si

w: www.us-rs.si

28. 5. 2019

Avtor

Administrator