Splošno

Nove možnosti za razvoj občinskega pristanišča v občini Izola

Foto: Jaka Ivančič

Izola, 14. junij 2019 – Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 5. redni seji potrdil rebalans proračuna, sprejel pravilnik s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter spremenjen odlok o občinskem pristanišču, kjer je natančneje razmejena namembnost posameznega dela pristanišča. Slednje bo omogočilo prijavo na različne vire iz evropskih nepovratnih sredstev. Potrdili so tudi predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za podelitev priznanja in občinske nagrade za letošnje leto.

 

Svetniki so uvodoma obravnavali letna poročila, programe dela in finančne načrte javnih zavodov: mestne knjižnice, zdravstvenega doma, obalnih lekarn Koper, centra za kulturo, šport in prireditve ter javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte in sprejeli letno poročilo Komunale Izola za leto 2018.

V nadaljevanju so odločali o pravnih poslih razpolaganja z občinskim premoženjem in potrdili prodajo objektov na naslovu Gregorčičeva 22 in na Smareglijeva 3. Nepremičnini je bolj racionalno prodati, kupnino od prodaje pa vložiti v obnovo drugih nepremičnin oz. novogradnjo. Prav tako so svetniki potrdili prodajo dveh nepozidanih stavbnih zemljišč na Šaredu, namenjenih enodružinski zazidavi, prodajo dveh zidanih garaž v Livadah, zemljišče ob stavbi na Dantejevi ulici 11 ter zemljišče na Kajuhovi ulici ob nekdanjem samskem domu družbe Stavbenik.

Občina Izola se je s podporo Javnega zavoda za podjetništvo Izola aprila letos prijavila na razpis Ministrstva za zdravje in bila uspešna. Prejela je del sredstev za nabavo nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Izola, v višini 38.558 evrov, kar predstavlja tudi podlago za umestitev projekta v načrt razvojnih programov proračuna ter posledično rebalans proračuna. V njem se predvidi sredstva v višini 95.160 evrov, ki predstavljajo prihodek Občine s strani države in Zdravstvenega doma Izola, ki krije plačilo razlike med namenskimi sredstvi in dejansko vrednostjo vozila, kot tudi odhodek Občine za plačilo dobavljenega reševalnega vozila.

V prvi obravnavi in po skrajšanem postopku so svetniki potrdili predloga sprememb in dopolnitev odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Dante Alighieri Izola ter Odloka o občinskem pristanišču Izola, ki je bil spremenjen tako, da je natančneje razmejena namembnost posameznega dela pristanišča, kar bo omogočilo prijavo na različne vire iz evropskih nepovratnih sredstev in pomeni nove možnosti za razvoj občinskega pristanišča v občini Izola.

V drugi obravnavi je občinski svet sprejel spremenjen in dopolnjen Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Izola, z dnevnega reda pa sta bili umaknjeni 13. in 15. točka dnevnega reda. Potrdili so tudi predloga o razporeditvi preteklih presežkov osnovne šole Livade in mestne knjižnice, ki bodo namenjeni za investicijsko vzdrževalno delo, v šoli pa tudi za nakup opreme v letošnjem letu.

V nadaljevanju je občinski svet sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019 – 2020. Slednji predstavlja pravno podlago za shemo državnih pomoči, katero bo po potrditvi pristojnega ministrstva Občina Izola izvajala v navedenem programskem obdobju.

Svetniki so potrdili tudi sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 in predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Soglašali so s sklepom Sveta javnega zavoda Obalne lekarne Koper, s katerim se za direktorico javnega zavoda za mandatno obdobje petih let imenuje mag. Katja Gombač Aver, prav tako so potrdili predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za podelitev priznanja in občinske nagrade za letošnje leto.

Priznanje Občine Izola v obliki plakete z zlatim grbom Občine Izola in ustrezno listino prejme Ottavij Brajko za njegovo življenjsko delo na področju glasbe in izjemen prispevek k promociji občine Izola. Priznanje Občine Izola v obliki plakete z zlatim grbom Občine Izola in ustrezno listino prejme Osnovna šola Vojke Šmuc Izola ob 200. obletnici delovanja prve slovenske šole v Istri – podružnične šole v Kortah. Denarno nagrado v višini 2.100 evrov z ustrezno listino za leto 2019 pa prejme Nadja Gregorovič, za življenjsko delo na področju športa, za delovanje na humanitarnem področju, na področju delovanja društev in drugih nevladnih organizacij.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

14. 6. 2019

Avtor

Administrator