Splošno

5. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

 

Velenje, 18. junij 2019 – Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 5. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodil podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Predsedujoči je svetnice in svetnike seznanil, da se je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič odločil, da bo svojo funkcijo od 3. septembra 2019 dalje opravljal nepoklicno.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 4. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Darinka Mravljak je predstavila Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje (imenovan Branko Balič).

 

Predsednica Komisije za priznanja Aleksandra Vasiljević je predstavila Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019. Člani komisije so svetu predlagali, da grb Mestne občine Velenje prejmejo Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Turistično društvo Velenje in Pihalni orkester premogovnika Velenje, plaketo Mestne občine Velenje pa Smučarski klub Velenje, Karate klub Velenje in Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje.

Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2018 je predstavila vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrić.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020, Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020, Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje in Osnutek Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje.

 

Sklepom o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020 so svetnice in svetniki potrdili, da se za vse oddelke Vrtca Velenje v šolskem letu 2019/2020, zaradi upoštevanja potreb staršev po vpisu in zaradi racionalizacije poslovanja, uporabi možnost povečanja normativa za dva otroka.

Sklepom o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020 so svetnice in svetniki potrdili, da se tudi v šolskem letu 2019/2020, glede na potrebe in razmere v Krajevni skupnosti Cirkovce, uporabi zakonska možnost določitve nižjega normativa števila otrok v oddelku.

 

Svetnice in svetniki so tudi potrdili Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021. V šolskem letu 2019/2020 je v Vrtcu Velenje dejanska povprečna igralna površina na otroka 3,4 m², v skladu z zakonom bi morali vrtci zagotoviti najmanj 3 m² notranje igralne površine na otroka. V Mestni občini Velenje želimo, da lahko starši v Vrtec Velenje vključijo vse otroke, ki jih je skupaj kar 1440, nikakor pa ne moremo hkrati zagotoviti še prostorskega normativa, saj v tem primeru ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok.

V Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje so predlagane spremembe in dopolnitve odloka, ki so potrebne zaradi novogradnje vrtca v Vinski Gori, ki bo pričel s svojim delovanjem v začetku šolskega leta 2019/2020, ter zaradi dopolnitve pravega naslova pri že obstoječi enoti Cirkovce Vrtca Velenje.

V Osnutku Odloka o zagotavljanju socialnovarstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje so zajete vse socialnovarstvene dejavnosti, ki jih v Mestni občini Velenje (so)financiramo, in jih nameravamo (so)financirati tudi v prihodnje. V odloku sta dodani socialnovarstveni storitvi, socialni servis in pomoč družini za dom, ki sta zakonska obveza. Dodani so novi razvojni in dopolnilni programi, ki so pomembni za občino, in sicer Center za družine, Večgeneracijski center, Kamerat, Humanitarni prevozi itd. Prav tako je v osnutku odloka natančnejša opredelitev postopkov izvajanja programa in nova višina prispevka uporabnikov Centra za brezdomne osebe.

 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje in Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje je predstavil Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti.

 

Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje se kot obvezna gospodarska javna služba doda dejavnosti  upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, ki je bila do sedaj opredeljena kot izbirna gospodarska javna služba, ter doda nova dejavnost 24-urna dežurna služba.

Razlog za sprejem Osnutka Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje je sprememba področnega zakona, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost. Poleg dodajanja 24-urne dežurne službe se opredeli, da so ostale pogrebne storitve tržna dejavnost. Uveljavitev Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje nima neposrednih finančnih posledic.

Vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja Glažer je predstavila Osnutek Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije. S sprejemom novele Zakona o financiranju občin so se z namenom krepitve medobčinskega sodelovanja spremenili pogoji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, povečalo se je tudi število delovnih področij (spet na skupno enajst). Občine Savinjske in Šaleške regije so izrazile interes za ustanovitev organa skupne občinske uprave, ki bi izvajale nekatere naloge delovnih področij iz razloga boljše organizacije in izvedbe skupnih občinskih nalog ter pridobitve večjega odstotka sofinanciranja teh nalog s strani države. S sprejetjem tega odloka bo prišlo do združitve dveh organov skupne občinske uprave, MIRVO in UOP SAŠA, ki že sedaj delujeta na območju občin Savinjske in Šaleške regije.

 

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup. Osnutek odloka so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ga sprejeli. Spremembe in dopolnitve odloka nimajo bistvenih finančnih posledic za občinski proračun, razen v delu, kjer je predlagan dvig najnižje letne pogodbe vrednosti v najemni pogodbi z 20 na 50 evrov. Po ocenah je takšnih pogodb z najnižjimi letnimi najemninami največ deset, zaradi česar ocenjujemo, da se bo prihodek z naslova najemnin zvišal za 300 evrov na letni ravni. Ostale spremembe in dopolnitve odloka so pripravljene z uskladitvijo določb Odloka z zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti in se s spremembami in dopolnitvami ne zvišuje najemnin in odškodnin za podeljene služnostne pravice.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi z različnimi poročili, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 5. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Več o vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.

 

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

19. 6. 2019

Avtor

Administrator