Splošno, Turizem

V Izoli spremenjen način obračuna storitev ravnanja z odpadki

Izola

Izola, 12. julij 2019 – Na včerajšnji seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki med drugim potrdili Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča ter Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019, s katerim predlagajo nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.

Svetniki so se najprej seznanili s poročilom Policijske postaje Izola in poročilom o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Izola za leto 2018. Obravnavali so letna poročila dveh izolskih osnovnih šol, podružnične glasbene šole in vrtca Mavrica za leto 2018, njihove letne načrte za šolsko leto 2018/ 2019 ter finančne načrte za letošnje leto. Potrdili so tudi predlog prerazporeditve tekočih presežkov osnovne šole Vojke Šmuc, ki jih bo namenila za nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v letošnjem letu.

Potrjen je bil predlog ukinitve statusa javnega dobra na delu nepremičnine v Kortah. V naravi predstavlja nepremičnina javno dobro oziroma javno pot, ki pa v delu, ki je predviden za prodajo, nima pomena za javno prometno omrežje, saj služi zgolj za dostop do objekta v zasebni lasti.

V nadaljevanju je občinski svet odločal in potrdil 10 pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem. Cilj prodaje navedenih nepremičnin je predvsem zagotavljanje gospodarne rabe nepremičnega premoženja, saj Občina prodaja manjše dele ali solastniške deleže, ki niso zadostni za samostojno rabo, predstavljajo pa veliko vrednost za solastnika ali pa mejaša (na primer: del dvorišča, podstrešje, terasa). Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnine bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Izola.

V prvi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, ki so ga pripravile občinske uprave občin Izole, Pirana in Ankarana ter Mestne občine Koper. Z odlokom se določijo namen, oblika, način, financiranje in postopek za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Priznanje se podeljuje za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njene prepoznavnosti v širšem prostoru.

Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Izola, v katerem je določeno, da se namenska poraba sredstev iz naslova turistične takse lahko nameni dejavnostim in storitvam, ki so v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Občina Izola ima s Turističnim združenjem sklenjeno pogodbo o financiranju, v okviru katere skoraj v celoti financira tako program kot tudi tekoče stroške poslovanja, mora pa imeti nadzor nad tistimi sredstvi, ki jih podeljuje.

Občinski svet je sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v občini Izola. Odlok se je uskladil z veljavno zakonodajo, ki tako omogoča ponovno uvedbo plačila občinske takse za uporabo javnih površin za opravljanje gostinske, trgovske, turistične ali druge dejavnosti na teh površinah, hkrati pa ne predvideva možnosti oddajanja javnih površin v najem. Prav tako se z odlokom spreminja dosedanji temelj oddajanja začasnih prodajnih mest oziroma oddajanja javnih površin za ta namen. Zakonodaja namreč določa, da je na javnih površinah mogoča posebna raba, pogoje za posebno rabo pa predpiše občina z odlokom.

Potrjen je bil predlog o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem. Pravilnik predstavlja podlago za oddajanje javnih površin v najem, predvsem začasna prodajna mesta, kar bo urejeno s spremembo Odloka o občinskih taksah v občini Izola. Glede na vse navedeno in predvsem v luči dejstva, da Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter isto imenovana Uredba natančno in celovito urejata postopke oddajanja v najem, pravilnika ni smiselno spreminjati oz. usklajevati temveč je najbolj racionalno, da se ga razveljavi.

V drugi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od industrijske ceste v Izoli (ZN CMI jug). Vsebina predloga spremembe zazidalnega načrta se nanaša na določila odloka o ZN CMI jug o zagotavljanju zadostnega števila parkirnih mest za gradnjo stavb. Investitor predlaga spremembo določil na način, da bi se določba, ki določa potrebno število parkirnih mest glede na predvideno dejavnost ter način zagotavljanja parkirnih mest posodobila in poenotila z določbo iz Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli, ki ureja sosednje kontaktno območje s podobnimi značilnostmi.

Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli OPPN CMI vzhod, za gradnjo trgovsko-poslovnega objekta.

Sprejet je bil tudi Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Izola ter Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019, s katerim predlagajo nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola. V Izoli se storitve ravnanja z odpadki zaračunavajo na osnovi velikosti stanovanja in ne po številu članov, kot to izvajajo v sosednjih občinah. Zato je bil pripravljen predlog sprememb, s katerim bo v podlago za obračun smetarine vključeno število članov gospodinjstva, upoštevala pa se bo tudi velikost stanovanjske enote. Na višje stroške izvajanja storitev vplivajo višji stroški obdelave in odlaganja odpadkov, saj je ljubljanski RCERO, kamor mešane odpadke odvaža tudi izolsko komunalno podjetje, sredi letošnjega marca podražil svoje storitve za odlaganje in predelavo s 120 evrov na do 160 evrov za tono, kar za izolsko komunalo pomeni 160.000 evrov dodatnih stroškov na letni ravni. Predlog novega obračuna je bil pripravljen na osnovi prizadevanj k uveljavitvi primernejšega sistema obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, pri tem pa so bili upoštevani tudi predlogi uporabnikov storitev.

Občinski svet je Zdravstvenemu domu Izola podal soglasje k zadolževanju oziroma obnovitvi posojila v višini 200.000 evrov za obdobje enega leta in najem dolgoročnega posojila v višini 215.000 evrov za nakup dveh vozil za  potrebe reševalne službe.

Avtor fotografije: Jaka Ivančič

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

12. 7. 2019

Avtor

Uredništvo