Splošno

GRADIVO ZA PRAZNIČNO NOVINARSKO KONFERENCO  

 

 

 

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Enota Mlinček Vrtca Velenje v Vinski Gori

VREDNOST PROJEKTA: 2.806.220 evrov

Oktobra lani smo začeli z gradnjo nove samostojne enote Vrtca Velenje v Vinski Gori, s katero bomo zagotovili prostor za šest oddelkov, in sicer za tri oddelke za nižjo starostno skupino (največ 14 otrok na oddelek) in tri oddelke za višjo starostno skupino (največ 24 otrok na oddelek), skupaj torej za 114 otrok. V objektu je dvigalo, zato bo dostop omogočen tudi gibalno oviranim osebam. Projekt izvajamo v obliki javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner, ki je bil izbran na javnem razpisu, je podjetje Esotech, d. d. Koncesijsko obdobje bo trajalo 15 let, in sicer do leta 2033.

 

 

Energetska sanacija Podružnične osnovne šole (POŠ) Plešivec in Bazena Velenje

VREDNOST PROJEKTA: 1.301.033,40 evra; za POŠ Plešivec 230.000 evrov, za Bazen Velenje 1.071.033,40 evra. Vrednost prizidka k Bazenu Velenje: 347.469 evrov.

S sanacijo smo začeli maja letos. Mestna občina Velenje financira 83.883,24 evra, pridobili smo evropska sredstva v višini 373.824 evrov, ostala sredstva zagotovi zasebni partner, saj projekt izvajamo v javno-zasebnem partnerstvu. Zasebni partner, ki je bil izbran na javnem razpisu, je podjetje Resalta, d. o. o., družba za upravljanje energetskih storitev iz Ljubljane. Koncesijsko obdobje bo trajalo 15 let, in sicer do leta 2034. Predmet koncesije je pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov. S projektom se zasleduje cilj učinkovite rabe energije oziroma zmanjšanje stroškov ogrevanja, porabe električne energije in vode. Hkrati gradimo tudi prizidek k Bazenu Velenje, s katerim bomo pridobili nove tribune v pritličju, prostor za ogrevanje pred treningom in prostor za postavitev ležalnikov. Dela na POŠ Plešivec so bila zaključena do 1. septembra 2019, dela na bazenu pa bodo zaključena predvidoma do sredine oktobra 2019.

 

 

Center za krepitev zdravja

VREDNOST PROJEKTA: 95.984,23 evra. Operacijo sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v višini 45.575,61 evra, ŠRZ Rdeča dvorana 50.408,62 evra.

Center za krepitev zdravja se nahaja v prostorih Bazena Velenje, upravljalec centra je Zdravstveni dom Velenje. V centru izvajajo preventivni program v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih. Z vlaganjem v zdravstveno infrastrukturo prispevamo k razvoju na lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu in spodbujanju socialne vključenosti z lažjim dostopom do zdravstvenih storitev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva faza ureditve Športnega parka Kavče

VREDNOST PROJEKTA: 100.000 evrov

Objekt je namenjen prebivalcem Kavč in ostalim občanom za zdravo preživljanje prostega časa in druženje. Uporabniki bodo lahko uporabljali igrišče za nogomet, odbojko, balinanje, otroški kotiček.

V prvi fazi, ki je končana, smo kupili zabojnik, uredili kanalizacijo, delno preplastili nogometno igrišče, postavili oporni zid in zamenjali razsvetljavo. V drugi fazi bo urejeno odbojkarsko igrišče, rusko kegljišče in balinišče (ocenjena vrednost 85.000 evrov). V tretji fazi pa bo izvedena sanacija dveh brežin z opornima zidovoma zaradi plazenja zemljine in zaščite ceste (ocenjena vrednost (160.000 evrov). Vrednost celotne investicije je približno 350.000 evrov. S projektom bomo zagotovili dodatne športne površine in dvignili kakovost življenja v krajevni skupnosti.

 

Prenovljena osrednja ploščad v Sončnem parku

VREDNOST PROJEKTA: 130.000 evrov

Z obnovo tlaka osrednje parkovne ploščadi smo letos spomladi dokončali pred desetimi leti začeto sanacijo pohodnih površin v Sončnem parku. Ohranili smo funkcionalnost ploščadi, ki je namenjena širokemu krogu uporabnikov. V teh dneh načrtujemo postavitev nove prostorske inštalacije – sončne ure na prireditveni ploščadi v Sončnem parku. Tako bo Sončni park dopolnjen z dodatnim učnim pripomočkom. Za številčnico ure bomo uporabili kar ploščad. Oznake ur, žarkasto izhajajoče iz osrednjega dela, bodo tvorile vzorec, ki bo povsem poravnan s ploščadjo in ne bo v ničemer določal njene rabe. S sončno uro bo park še dodatno upravičil svoje ime, naše mesto pa bo ponovno pridobilo obnovljen in nekdaj že zelo priljubljen prireditveni prostor.

 

 

Obnova Goriške ceste

VREDNOST PROJEKTA: 501.000 evrov

Spomladi letos smo začeli z obnovo Goriške ceste. Dela so potekala od križišča s Šaleško cesto (pri Praprotniku) do novih blokov na Gorici. Šlo je za zelo zahteven poseg, ki je zajemal obnovo vodovoda (521 metrov), rekonstrukcijo obstoječe mešane kanalizacije (152 metrov), izgradnjo nove meteorne kanalizacije (496 metrov), obnovo prečkanj toplovoda čez cesto, obnovo Goriške ceste (Gorica–Bevče, 575 metrov), izgradnjo novega prehoda za pešce v križišču za Cesto na vrtače in izgradnjo kolesarske steze ob Goriški cesti s pločnikom (632 metrov).

 

 

Izgradnja oskrbovanih stanovanj

VREDNOST PROJEKTA: 1.478.065,69 evra, od tega prispeva Mestna občina Velenje 693.199,39 evra (46,90 %), dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 238.396,04 evra (16,13 %), soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 546.470,26 evra (36,97 %). Končna vrednost projekta bo znana takoj po izvedenem končnem obračunu z izvajalcem gradbeno-obrtniških del.

V Velenju, ki se ponaša tudi z nazivom starosti prijazno mesto, smo v prvi polovici leta intenzivno gradili oskrbovana stanovanja, s katerimi bomo starejšim občanom, ki bodo v njih živeli, omogočili kvalitetno in samostojno življenje. Objekt, ki se nahaja v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje, ima 15 najemnih oskrbovanih stanovanj; 7 enosobnih stanovanj je namenjenih bivanju dveh oseb, 8 garsonjer pa je namenjenih bivanju ene osebe. Z deli smo začeli oktobra 2018, gradnjo pa bomo zaključili predvidoma ta mesec. Stanovanja bomo oddali v neprofitni najem na podlagi Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem.

 

 

 

 

 

PROJEKTI V IZVAJANJU

Prireditveni oder in prostor (CTN)

VREDNOST PROJEKTA: 8.862.512,43 evra. Projekt sofinancirajo: 2.861.274,43 evra Mestna občina Velenje, 4.800.990,40 evra EU in 1.200.247,60 evra iz državnega proračuna.

S tem projektom bomo trajnostno sanirali degradirano območje površine več kot 46 tisoč m², s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti. Brez urejenega območja in ureditve prireditvenega prostora, ki bo namenjen rekreativni, zabaviščni in kulturni dejavnosti, si ne moremo zamišljati razvoja celotnega objezerskega območja v prihodnje. Projekt naj bi bil končan decembra 2020.

 

 

Mestno kolesarsko omrežje

VREDNOST PROJEKTA: 4.295.153 evrov; sofinanciranje Mestne občine Velenje v višini 1.716.422 evrov.

Cilj projekta je dograditev in ureditev mestnega kolesarskega omrežja. Sredstva bomo pridobili iz različnih virov, in sicer:

Mestno kolesarsko omrežje – vzhod: 1.102.402 evrov

ukrepi trajnostne mobilnosti, za kar je sofinancerski vir Kohezijski sklad v višini 485.104 evrov

V sklopu projekta bomo uredili 13 odsekov kolesarskih povezav.

Mestno kolesarsko omrežje – zahod: 2.589.957,83 evra

kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESSR v višini 1.698.333 evrov

V sklopu projekta bomo v zahodnem delu mesta uredili sedem odsekov vključno z dvema mostičkoma ter podhodom, 4 parkirišča in postajo za Bicy kolesa.

Mestno kolesarsko omrežje – center: 602.792,85 evra

kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira Kohezijski sklad v višini 485.104 evrov

V sklopu projekta bomo uredili tri odseke v centru mesta in 17 parkirišč za kolesa.

 

Z realizacijo projekta bomo izpolnili ukrep, predviden s celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje. Do leta 2020 bomo uredili varno in povezano kolesarsko omrežje, s pripadajočimi parkirišči za kolesa, saj želimo spodbuditi uporabo koles za kratke mestne razdalje.

 

 

Staro Velenje, Stari trg 11 (CTN)

VREDNOST PROJEKTA: 1.559.397 evrov, od tega sofinanciranje v višini 986.936,13 evra iz Kohezijskega sklada in 246.734,03 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta v višini 325.726,85 evra bo financirana iz proračuna občine.

Stanovanjsko-poslovni objekt na naslovu Stari trg 11 je že več let popolnoma dotrajan in v slabem gradbenem stanju. Zato se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Vsebinski namen obravnavane investicije je pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost v okviru programa zagotavljanja podpornih storitev za obstoječa startup podjetja, ki jih na obravnavanem območju še ni, in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine SAŠA inkubatorja v Podjetniškem centru Standard. Objekt je v lasti Mestne občine Velenje in je umeščen v območje krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je že stoletja središče dejavnosti drobnih obrti. Po obnovi bo objekt namenjen za spodbujanje starih obrti in kreativnih industrij.

Operacija se bo izvajala  v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

 

Staro Velenje, revitalizacija starotrškega jedra (CTN) 

VREDNOST PROJEKTA: 2.927.992,61 evra, od tega sofinanciranje v višini 1.220.390,40 evra iz Kohezijskega sklada in 305.097,60 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta v višini 1.402.504,61 evra bo financirana iz proračuna občine.

Namen projekta je urbana revitalizacija dela mesta, ki je spregledano in opuščeno ter predstavlja neizkoriščen potencial. Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za umetnike in kreativce. Splošen cilj projekta je učinkovita raba prostora v urbanem območju.

V novozgrajenem objektu je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, co-working prostori za kreativce, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji. Celostna sanacija bo območje preuredila v lep trg s pogledom na Velenjski grad, s čimer bo obujeno starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta. Izboljšani bodo pogoji za izvedbo dogodkov. Prav tako bo pridobljen nov javni prostor, ki bo z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike, obiskovalce in s tem pripomogel k celostni sanaciji tega degradiranega območja.

Operacija se bo izvajala  v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Nadgradnja sistema izposoje koles Bicy

VREDNOST PROJEKTA za MOV: 83.844,50 evra (85 % EU, 15 % MOV)

Sistem izposoje koles Bicy bomo oktobra nadgradili z električnimi kolesi. Nadgradnjo smo sofinancirali iz 3 evropskih projektov:

  • Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, ki je v višini 85 % sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – postavili smo dve novi postaji (pri OŠ Šalek in pri Konjeniškem klubu Velenje);
  • Smart Commuting, ki je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa – nadgradili smo postaji pred občino in na Gorici, na teh postajah dodali nova terminala za izposojo električnih koles, uredili 2 nova stebrička ter kupili 4 nova električna kolesa;
  • Chestnut, ki je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Podonavje – postavili bomo novo postajo pri OŠ Antona Aškerca, kupili 5 novih električnih koles in razvili aplikacijo za pametne telefone, ki omogoča spremljanje števila koles na postajah.

Na postajah pri občini in na Gorici si bo mogoče izposoditi tako električna kolesa, ki smo jih obarvali zeleno, kot tudi klasična, ki ostajajo rdeča. V Šaleku in pri konjeniškem klubu si bo možno izposojati le električna (zelena) kolesa. Na vseh ostalih postajah ostajajo klasična, rdeča kolesa. Število postaj se bo tako povečalo na 14 (prej 12), 57 klasičnim kolesom pa se bo pridružilo še 9 električnih.

Zaradi nadaljnjega zagotavljanja brezhibnega delovanja sistema, koles in posledično večje varnosti za uporabnike ter zaradi vedno višjih stroškov vzdrževanja koles in postaj bomo z mesecem oktobrom pričeli za uporabo Bicy sistema zaračunavati letno članarino. Članarina bo znašala 10 evrov na leto.

 

Avtobusi s pogonom na vodik

VREDNOST PROJEKTA: cca. 3.000.000,00 evrov

Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj sta na razpisu Eko sklada za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud pridobili sofinanciranje v višini treh milijonov evrov za nakup šestih vozil kategorije M3 s pogonom na vodik brez emisij CO2. Mestna občina Velenje je pridobila dva milijona evrov za nakup štirih vozil, občina Šoštanj pa milijon evrov za nakup dveh vozil. Vozila bodo namenjena prevozu potnikov v projektu vzpostavitve novega javnega potniškega prometa na vodikove tehnologije.

Javni potniški promet Lokalc se v Mestni občini Velenje izvaja od leta 2008 na štirih linijah, v Občini Šoštanj pa so ga uvedli konec leta 2018. V času delovanja se je v občinah izkazala potreba po vzpostavitvi medkrajevne povezave, saj med Velenjem in Šoštanjem poteka dnevno največ delovnih migracij, prav tako pa prebivalci obeh občin migrirajo med naselji tudi zaradi drugih dejavnosti. Načrtujemo razširitev in optimizacijo obstoječih prog, kar pomeni vključitev dodatnih postajališč oziroma povečanje frekvence voženj skladno s potrebami lokalnih skupnosti. Predvidena je tudi vzpostavitev nove linije, ki bi povezovala obe občini. Projekt bo zaključen predvidoma konec leta 2020.

 

 

Revitalizacija parka na Velenjskem gradu – HICAPS (HIstorical CAstle ParkS)

VREDNOST PROJEKTA: 1.798.274,20 evrov

Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 333.775 evrov, od tega 85 % sofinancira EU iz programa Srednja Evropa, 15 % pa Mestna občina Velenje.

Projekt se osredotoča na vrednotenje kulturne dediščine, natančneje grajskih parkov za oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij. Pilotna investicija na lokaciji  Velenjskega gradu se prične izvajati letos in bo predvidoma zaključena do konca meseca novembra. Ob pripravi koncepta revitalizacije za grajski hrib so se raziskala in upoštevala zgodovinska dejstva in iskale nove rešitve. Eden od glavnih poudarkov pri pripravi koncepta je bilo zagotavljanje koncepta »dostopnost za vse«.

Z namenom ohranjanja naravno-kulturnih in zgodovinskih vrednot tega območja želimo s ponovno vzpostavitvijo parka na območju, kjer se sedaj nahaja parkirišče, ponuditi v uporabo javni prostor, kjer bodo lahko ljudje kvalitetno preživljali prosti čas in se odmaknili od urbanega stresa.

Prenova parka bo vključevala manjša gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev v preteklosti obstoječega okolja. Uredili bomo sprehajalne poti s pripadajočo opremo ter na novo posadili različne rastline, drevesa.

Do konca projekta bo izdelan lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih razvoja in upravljanja s kulturno dediščino (poudarek na lokacijah Grad Velenje, Graščina Gorica in grad Šalek). V okviru projekta se bo izdelala tudi transnacionalna strategija, ki bo naslavljala temo vrednotenja kulturne dediščine in pomenu le te v Evropskem prostoru.

Projekt se je pričel izvajati 1. 6. 2017 in bo trajal do konca maja 2020. Vodilni partner projekta je Mestna občina Velenje. Projektni konzorcij sestavlja še devet partnerjev iz štirih držav (Slovenija, Italija, Hrvaška in Poljska).

 

Energetsko učinkoviti javni objekti v Centralni Evropi (e-Central)

VREDNOST PROJEKTA: 2.676.235,61 evra. Vrednost projekta za MO Velenje znaša 194.161,90 evra, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

Projekt se osredotoča na energetsko učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje njihove učinkovitosti. Cilj projekta je pokazati, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov v skladu s smernicami nZEB (skoraj nič-energijskih stavb) optimalna in stroškovno učinkovita dolgoročna rešitev.

V okviru projekta bomo izvedli različne analize in razvili orodja, ki bodo prispevala k boljšemu vpogledu v stanje stavbnih in investicijskih potencialov. V treh pilotnih regijah se bodo testirale inovativne sheme financiranja, kot so pogodbeno zagotavljanje energetske učinkovitosti, javno-zasebno partnerstvo in množično financiranje za prenovo javnih stavb; izvedle se bodo tudi energetske sanacije javnih objektov v Velenju, Sveti Nedelji (Hrvaška) in Budimpešti (Madžarska). V Velenju bomo v okviru pilotne aktivnosti pristopili k energetski sanaciji Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje. Sredstva za sanacijo bomo zagotavljali iz treh virov – sredstva projekta eCentral, občinska sredstva in sredstva, zbrana s pomočjo množičnega financiranja. Slednje bomo, po naših informacijah, izvedli testno kot prva občina v Sloveniji.

Projekt eCentral je financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg Srednja Evropa.

 

 

 

 

VELENJE V ZNAMENJU PRAZNOVANJA

Velenje je mesto, ki ima srce. Mesto, ki je znano po solidarnosti, prostovoljcih in številnih ukrepih, s katerimi želimo življenje narediti bolj prijazno za vse občanke in občane. In to si bomo prizadevali tudi v prihodnje. Da bo Velenje ostalo srčno mesto s srčnimi ljudmi.

 

Za Velenje je letos posebno leto. Mineva namreč 60 let, odkar smo 20. septembra 1959 odprli novo mestno središče in na ta dan v Mestni občini Velenje praznujemo občinski praznik. Letošnji september je tako še bolj bogat, poln sprejemov, koncertov in drugih dogodkov.

 

Izpostavljamo dogodke v tem tednu:

 

  • Predstavitev nove umetniške fotomonografije Velenja, v torek, 17. 9., ob 17. uri v Podjetniškem centru Standard.

 

  • Osrednja slovesnost ob prazniku Mestne občine Velenje, v četrtek, 19. 9., ob 18. uri v Domu kulture Velenje.

PREJEMNIKI PLAKET MESTNE OBČINE VELENJE

KARATE KLUB VELENJE za uspešno 50-letno delovanje kluba, promocijo Velenja in izjemen prispevek na področju spodbujanja športa med mladimi

 

SMUČARSKI KLUB VELENJE za uspešno 50-letno delovanje kluba, promocijo Velenja in izjemen prispevek na področju spodbujanja športa med mladimi

 

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE za uspešno 50-letno delovanje na področju taborništva in izjemen prispevek na področju vzgoje mladih tabornikov v duhu taborniških vrednot in ohranjanja neokrnjene narave

 

PREJEMNIKI GRBOV MESTNE OBČINE VELENJE

CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE za požrtvovalno delo in izjemen prispevek na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

 

TURISTIČNO DRUŠTVO VELENJE za uspešno 60-letno delovanje društva, izjemen prispevek k prepoznavnosti Velenja in razvoju turizma

 

PIHALNI ORKESTER PREMOGOVNIKA VELENJE za izjemno uspešno 100-letno glasbeno ustvarjanje in delovanje, pomembne dosežke na področju glasbe in ohranjanje rudarske tradicije v Šaleški dolini

 

  • Županov sprejem za občanke in občane, rojene na dan občinskega praznika, v petek, 20. 9., ob 16. uri v Galeriji Velenje.

 

  • Koncert ob prazniku Mestne občine Velenje – 100 let Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje z velenjskimi glasbenimi gosti, v petek, 20. 9., ob 17. uri na Titovem trgu. Koncert je darilo velenjskih glasbenikov mestu. Na ta dan se bodo občanke in občani na trgu lahko posladkali tudi s torto Velenje.

 

  • Velenje se predstavi in Tek očkov, v soboto, 21. 9., od 9. do 12. ure na Titovem trgu. Obiskovalci bodo lahko okusili praznično čokolado.

 

  • Koncert ob prazniku Mestne občine Velenje – Ines Erbus in Željko Joksimović, ki ga pripravljamo v soboto, 21. 9., ob 20. uri na Titovem trgu. Koncert pripravljamo skupaj z donatorji 3M MAJ, d. o. o., Andrejc, d. o. o., APS, d. o. o., Boris Ocepek, s. p., DBSS, d. o. o., Elektro Jezernik, d. o. o., ENERGOTERM SI, d. o. o., Esotech, d. d., GP FAJDIGA, d. o. o., HSE, d. o. o., Javna razsvetljava, d. d., Mljač Samo, s. p., Nivig, d. o. o., Nomago, d. o. o., Ragrad, d. o. o., SCR, d. o. o., SGP KOGRAD IGEM ZOD, d. o. o., SIMBIO, d. o. o., Slatin, d. o. o., Sovič Franc, s. p., STRIP, d. o. o., Velcom, d. o. o., in Viljem Rošer, s. p. Ob tej priložnosti nam bodo dijaki Šolskega centra Velenje na pročelju Doma kulture Velenje predstavili avtorsko intermedijsko projekcijo. Ta večer bomo med obiskovalce razdelili 1000 porcij kuhane krače s prilogo ter pijačo.

 

 

Prijazno vabljeni na praznovanje. O dogodkih bomo obveščali preko sporočil za javnost, zato spremljajte naše objave na spletni strani www.velenje.si ter na Facebook in Twitter profilu Mestne občine Velenje.

Praznujmo skupaj!

 

 

 

 

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

17. 9. 2019

Avtor

Administrator