Finance

SID banka uspešno črpala drugo tranšo kohezijskih sredstev, s katerimi v okviru Sklada skladov nudi financiranje podjetij in občin

 

SID banka z drugim črpanjem kohezijskih in strukturnih skladov v višini 63,25 milijonov evrov, skupaj s finančnimi posredniki, že letos omogoča nova sredstva za financiranje končnih prejemnikov.

 

SID banka je z uspešnim plasiranjem sredstev prve tranše končnim prejemnikom preko izvajalcev finančnih instrumentov Sklad skladov izpolnila pogoje za drugo črpanje v višini 63,25 mio EUR sredstev. S tem bo podjetjem ter občinam omogočila nadaljnji dostop do novih sredstev, ki jih lahko pridobijo pri izvajalcih finančnih instrumentov (izbranih bankah, SPSu ter SID banki). Na podlagi prvega črpanja kohezijskih sredstev, prav tako v višini 63,25 milijonov evrov, so izvajalci finančnih instrumentov do konca julija 2019 končnim prejemnikom posredovali za skupaj dobrih 64 milijonov evrov sredstev, sklenjenih pogodb pa je bilo še več. Konec oktobra letos je bilo tako že 1.888 sklenjenih kreditnih pogodb v skupni vrednosti skoraj 78 milijonov evrov.

 

Sredstva drugega črpanja bodo podjetja in javni sektor lahko namenili financiranju naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva v zvezi z izvedenimi raziskavami, razvojem in inovacijami, urbani razvoj in energetsko učinkovitost javnih stavb ter financiranju tekočega poslovanja MSP. Start-up podjetja, samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja, velika podjetja, občine in zadruge bodo posojila lahko pridobila pri finančnih posrednikih in sicer Sberbank, Gorenjski banki, Primorski hranilnici Vipava in Slovenskim podjetniškim skladom ter pri SID banki. Obstoječim instrumentom s črpanjem druge tranše dodajamo tudi nove, in sicer instrumente garancij (portfeljske garancije) za zavarovanje kreditov za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva v zvezi z raziskavami, razvojem in inovacijami ter MSP. Slednje bodo na voljo tudi za zavarovanje različnih vrst posojil za mala in srednje velika podjetja.

Predsednik uprave, mag. Sibil Svilan pravi: »Z zadovoljstvom sporočamo, da je z uspešnim plasiranjem prvega črpanja kohezijskih sredstev, SID banka v vlogi upravljavca Sklada skladov po sporazumu z MGRT, podjetjem omogočila nova povratna sredstva, oziroma nadaljnjo uporabo finančnih sredstev kohezijske politike. Tako lahko za razvoj podjetjem in občinam z drugim črpanjem ponovno zagotovimo financiranje iz kohezijskih sredstev, kjer bo končnim prejemnikom na voljo novih 100 milijonov evrov povratnih sredstev, s katerimi bodo lahko hitreje in bolj učinkovito dosegala zastavljene cilje. Poleg že znanih produktov bodo v okviru novega črpanja na voljo tudi portfeljske garancije, ki so za podjetja brezplačne in jim bodo olajšale dostop do posojil pri poslovnih bankah. Finančni instrumenti Sklada skladov torej zelo uspešno naslavljajo v analizi organa upravljanja ugotovljene tržne vrzeli, ki pri nekaterih finančnih produktih presegajo trenutno razpoložljivo kvoto sredstev, ki je na voljo v okviru Sklada skladov. Verjamemo, da se bo slednje odrazilo v še večji vlogi SID banke pri posredovanju kohezijskih sredstev morda že v tej, vsekakor pa v naslednji finančni perspektivi, saj se je model povratnih oblik financiranja, poleg nepovratnih, izkazal za uspešnega. SID banka, kot upravljavka Sklada skladov, s tem novim črpanjem kohezijskih sredstev uresničuje svoj mandat in še naprej deluje v smeri trajnostnega razvoja Slovenije, ki ga lahko dosežemo le z inovativnimi podjetji, ki zmorejo rasti in tako konkurirati na svetovnih trgih.«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek je izjavil: »Prva tranša evropskih kohezijskih sredstev v višini 63,25 milijonov evrov je bila v sodelovanju s  SID banko uspešno izplačana konec leta 2017. Pomenila je dober pričetek izvajanja finančnih instrumentov v novi finančni perspektivi. Gospodarstvu so bila na voljo dana povratna sredstva v skupni vrednosti nekaj več kot 90 milijonov evrov iz naslova evropskih in nacionalnih sredstev. Končnim prejemnikom je bilo do konca septembra skupaj odobrenih dobrih 72 milijonov evrov in s tem podprtih 1878 projektov. Med njimi je bilo največ, kar 1840, projektov podprtih z mikroposojili za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni višini več kot 45,5 milijonov evrov. Več kot 24,2 milijonov evrov posojil je bilo odobrenih 36 projektom s področja raziskav in razvoja, en projekt s področja urbanega razvoja je prejel sredstva v višini 2,7 milijona evrov in en projekt s področja energetske učinkovitosti v višini 200.000 evrov.
S tem zneskom je bil že presežen pogoj za izstavitev zahtevka za izplačilo druge tranše v višini 63,25 milijonov evrov. Ta je bila izplačana konec novembra 2019, z njo pa je gospodarstvu znova na voljo dobrih 90 milijonov evrov povratnih sredstev pod pogoji, ki so ugodnejši od tržnih. Do sedaj so končni prejemniki ponujene finančne instrumente dobro sprejeli in pričakujemo, da bo tudi druga tranša porabljena v zelo kratkem času.«

# # #

 

O Skladu skladov:

Sklad skladov je namenjen financiranju trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada skladov je bil storjen pomemben korak v smeri večje vloge povratnih sredstev z uporabo finančnih instrumentov. Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na področju raziskav, razvoja in inovacij, krepitve konkurenčnosti gospodarstva, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja.

Preko finančnih instrumentov iz naslova Sklada skladov, v okviru katerega je predvidenih 253 milijonov evrov, skupaj s finančnim vzvodom in upoštevaje ponovno uporabo vrnjenih sredstev evropske kohezijske politike, bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom do konca leta 2023 na voljo več kot 370 milijonov evrov.

Na področju mikroposojil bodo zagonskim oz. start-up podjetjem, s.p., mikro, malim in srednje velikim podjetjem preko Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipava zopet na voljo posojila v vrednosti do 25.000 evrov in ročnostjo do 5 let, brez ali z nižjimi pogoji zavarovanja, ter daljšim, do 2½ letnim moratorijem. Na področju raziskav, razvoja in inovacij pa bodo podjetjem vseh velikosti (zagonska oz. start-up podjetja, samostojni podjetniki, MSP, socialna podjetja, velika podjetja ter zadruge) preko Sberbank, Gorenjske banke ter tudi direktno preko SID banke na voljo posojila za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva v vrednosti do 10 milijonov evrov in ročnostjo do 9 let ter daljšim, do 3 letnim moratorijem, brez ali z nižjimi pogoji zavarovanj. ESCO podjetjem in občinam so na voljo tudi posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb preko SID banke. Posojila za urbani razvoj v mestnih občinah pa lahko pridobijo mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi, stanovanjske kooperative ter morebitni drugi subjekti tudi preko SID banke. V okviru Sklada skladov je že na voljo tudi instrument lastniškega in kvazi lastniškega financiranja podjetij, ki je na voljo pri Slovenskem podjetniškem skladu.

 

Dodatne informacije

Saša Podpeskar

Direktorica oddelka za marketing in odnose z javnostmi

Telefon: 01/ 2007 264

E-mail: sasa.podpeskar@sid.si

9. 12. 2019

Avtor

Administrator