Splošno

Sprejet rekordni proračun za leto 2020

 

Velenje, 11. december 2019 – Na včerajšnji seji so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje med drugim sprejeli tudi Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020. S proračunom za leto 2020 so prihodki in prejemki načrtovani v rekordni višini 52.407.864 evrov. Odhodki in izdatki so načrtovani v višini 57.013.115 evrov, od tega za investicijske odhodke 24.884.473 evrov oziroma kar 43,6 % proračuna. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2020 je načrtovano v višini 195.357 evrov. Leto 2020 bodo zaznamovale investicije po programu mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v skupni višini 15,065 mio evrov.

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je predstavil Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020. V predlogu odloka je predvideno povečanje sredstev za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Velenje in Mestnega stadiona Velenje. Podžupan je poudaril, da znesek dohodnine, ki pripada Mestni občini Velenje, ne pokriva vseh stroškov, ki predstavljajo zakonske obveznosti lokalne skupnosti. Primanjkljaja je za skoraj 5 mio evrov. Podžupan je opozoril, da napovedan Zakon o razbremenjevanju stroškov občin, ki bi se začel uporabljati v letu 2020, žal še ni sprejet.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 52.407.864 evrov, največ je načrtovanih prihodkov iz naslova dohodnine (33,9 %), sofinanciranja projektov mehanizma celostnih teritorialnih naložb (18,7 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (15 %) in najemnine za komunalno infrastrukturo (9,2 %).

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 57.013.115 evrov; največ sredstev je načrtovanih za druge programe v kulturi (13,4 %), delovanje in vzdrževanje vrtcev (10 %) ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (9,7 %).

Za financiranje projektov v letu 2020 načrtujemo 11,689 mio evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, javnih skladov in donacij. Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 2,8 mio evrov, odplačilo dolga 2,33 mio evrov, tako bo neto zadolževanje znašalo dobrih 470 tisoč evrov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700

11. 12. 2019

Avtor

Administrator