Splošno

V proračunu 2020 investicijam namenjenih dobrih 10 milijonov evrovŽupan Danilo Markočič zadovoljen z opravljenim delom v prvem letu mandata

 

Izola, 17. december 2019 – Župan Občine Izola Danilo Markočič je na današnjem srečanju z novinarji predstavil rezultate dela v prvem letu županovanja ter jih seznanil s ključnimi projekti in investicijami v okviru predloga proračuna za leto 2020, o katerem bodo občinski svetniki odločali na seji ta četrtek.

 

»Mineva leto dni od začetka mojega županovanja in vesel sem, da smo vse pomembne načrtovane aktivnosti v letošnjem letu kljub težkemu bremenu – izgubljeni odškodninski tožbi v višini 1,8 milijona evrov, ki sem jo podedoval – tudi izvedli. To je predvsem plod profesionalnega in korektnega sodelovanja z občinsko upravo in občinskimi svetniki. Način dela in sodelovanja, ki smo ju gojili v tem letu, sta prinesla tudi spremembo razpoloženja med občankami in občani. Posebej me veselijo številne spodbudne in optimistične besede ljudi, ki jih vsakodnevno srečujem,« je uvodoma povedal župan.

 

»Kot sem poudarjal že v predvolilni kampanji, večjih kadrovskih zamenjav ni bilo in lahko povem, da sem z delom občinske uprave zadovoljen ob zavedanju, da je bil tempo dela letos res intenziven,« je še dodal župan. Da bomo v prihodnje še uspešnejši je v teku tudi reorganizacija občinske uprave, katere cilj je večja fleksibilnost, ureditev nadomeščanja in ustanovitev novega urada za področja, ki do sedaj niso bila dovolj dobro pokrita v okviru obstoječe strukture občinske uprave. Tako bo na decembrski seji občinski svet v drugem branju obravnaval tudi predlog spremembe organizacije občinske uprave, katere osnovni cilj je racionalizacija strukture občinske uprave.

V nadaljevanju srečanja z novinarji je župan predstavil predlog proračuna za leto 2020, ki predvideva 25,8 milijona prihodkov in 26,7 milijona odhodkov. Kar 10,3 milijona evrov oz. skoraj 40 odstotkov proračuna je namenjenih investicijam. Del prostih proračunskih sredstev bo po principu participatornosti v letu 2020 dodeljen tudi projektom, ki jih bodo predlagali občanke in občani prek svetov krajevnih skupnosti, kar se bo v občini Izola zgodilo prvič. Participatorni del proračuna za leto 2020 je razdeljen na dva dela, za zaledje in mesto, saj imata zelo različne potrebe. Za izvedbo teh projektov je namenjenih po 40.000 evrov za vsako območje. Večina proračunskih sredstev za leto 2020 je sicer še vedno namenjena pokrivanju obveznosti, ki jih občinam nalaga zakonodaja. Pri investicijah pa je med glavnimi prioritetami izvedba projektov, ki zagotavljajo kakovostnejše življenje in bivanje občank in občanov ter potencialno prinašajo nova delovna mesta. V proračunu 2020 ni predvideno novo kratkoročno ali dolgoročno zadolževanje, pa čeprav ima občina po tem letu uspešnega poslovanja ter reprogramiranja kreditov možnost, da za morebitne večje investicije najame dolgoročni kredit v višini 4,5 milijona evrov.

»V tem letu smo začrtali tudi strategijo razvoja za prihodnje leto in do konca mandata. Dolgoročni strateški cilj je gotovo izgradnja novega kulturnega centra, veliko pozornosti pa bomo še naprej namenjali dobremu gospodarjenju z nepremičninami. Pospešili bomo aktivnosti na področju sanacije obstoječega stanovanjskega fonda in izgradnje novih stanovanj za občane in občanke Izole. Občina je na letošnjih javnih dražbah s prodajo dotrajanih stanovanj, potrebnih dragih obnov zaslužila več kot 4 milijone evrov in iztržila 217.000 evrov več od izklicnih cen, zato ocenjujem, da so bile javne dražbe uspešne in da je ekipa iz občinske uprave tudi na tem področju dobro opravila svoje delo. Sredstva od prodaje smo namenili za investicije, med katerimi so tudi dodatna neprofitna stanovanja,« je poudaril župan. 

Med prioritetnimi projekti v predlogu proračuna za leto 2020 je dokončanje opremljanja vzhodnega območja industrijske cone v Izoli, komunalno opremljanje Šareda, gradnja novih in ureditev obstoječih kolesarskih stez, ureditev kolesarske poti in javne razsvetljave na nekdanji obalni cesti, nadaljevanje izgradnje Južne ceste, izgradnja ribiške infrastrukture, načrtujemo umestitev štirih novih zadrževalnikov vode, nadaljevati nameravamo z obnovo palače Besenghi degli Ughi, v zaledju bo zgrajena garaža za potrebe gasilskega doma v Kortah. »Ravno te dni smo izvedeli, da je Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala odločitev o finančni podpori za projekt opremljanja cone mestne industrije na vzhodu,« je župan pojasnil novico o pridobljenih sredstvih za razvoj poslovne cone. S sredstvi bomo komunalno opremili območje. Za projekt v vrednosti 1,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 620.723 evrov, prispevek iz državnega proračuna pa znaša dobrih 266.000 tisoč evrov.

V letu 2020 župan pričakuje, da bo občinski svet sprejel Občinski prostorski načrt (OPN), ki je dokument strateškega pomena za razvoj občine. Prenovljeni in z zakonodajo usklajeni občinski prostorski načrt bo podlaga za vzpostavitev sodobnega sistema urejanja prostora, enovita baza podatkov pa bo bistveno zmanjšala pravno tveganje pri urejanju in posegih v prostor. Dejstvo je, da so obstoječi prostorski akti, ki jih ima Občina Izola, zastareli, zato je nujno potrebno čim prejšnje sprejetje krovnega dokumenta.

V času javne razgrnitve, ki je trajala kar trikrat dlje kot predvideva zakon, je občinska uprava prejela 265 pripomb in predlogov na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN, pravkar pa strokovnjaki pripravljajo stališča do predlogov občank in občanov, ki jih bo v sodelovanju s pristojnim delovnim telesom občinskega sveta obravnaval tudi župan. Sprejeta stališča bodo objavljena na občinski spletni strani. Na podlagi sprejetih stališč bo pripravljen dopolnjen osnutek predloga OPN, ki ga bo potrebno poslati v presojo državnim organom, nosilcem urejanja prostora. Po potrebi sledi še dopolnitev okoljskega poročila s postopkom celovite presoje vplivov na okolje. Dokončno dopolnjen predlog OPN bo občinski svet obravnaval prihodnje leto.

»Pod mojim prvim letom županovanja lahko tako potegnemo črto. Od danes zremo v prihodnje leto in nadaljnja leta do konca mandata, pri projektih kot je OPN pa še veliko dlje v prihodnost občine Izola. Tudi za naslednje leto vam lahko obljubim, da bo intenzivnost dela ostala visoka, prioriteta bodo še naprej projekti, ki prinašajo izboljšanje kakovosti življenja, kot do zdaj pa bomo ostali odprti in dostopni tudi za občanke in občane,« je še zaključil župan.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

17. 12. 2019

Avtor

Administrator