Splošno

Občinski svet sprejel proračun za leto 2020, reorganizirana bo tudi izolska občinska uprava

Foto: OI

Izola, 20.  december 2020 – Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 4. izredni seji sprejel proračun za leto 2020, v drugi obravnavi pa potrdil predlog spremenjenega in dopolnjenega odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.

 

V prvem delu seje je občinski svet sprejel predlog proračuna za leto 2020, ki predvideva 25,8 milijona prihodkov in 26,7 milijona odhodkov. Kar 10,3 milijona evrov oz. skoraj 40 odstotkov proračuna je namenjenih investicijam. Med prioritetnimi projekti v predlogu proračuna za leto 2020 je dokončanje opremljanja vzhodnega območja industrijske cone v Izoli, komunalno opremljanje Šareda, gradnja novih in ureditev obstoječih kolesarskih stez, ureditev kolesarske poti in javne razsvetljave na nekdanji obalni cesti, nadaljevanje izgradnje Južne ceste, izgradnja ribiške infrastrukture, umestitev štirih novih zadrževalnikov vode, nadaljevanje obnove palače Besenghi degli Ughi, v zaledju pa bo zgrajena garaža za potrebe gasilskega doma v Kortah.

 

Del prostih proračunskih sredstev bo po principu participatornosti v letu 2020 dodeljen tudi projektom, ki jih bodo predlagali občanke in občani prek svetov krajevnih skupnosti, kar se bo v občini Izola zgodilo prvič. Participatorni del proračuna za leto 2020 je razdeljen na dva dela, za zaledje in mesto, saj imata zelo različne potrebe. Za izvedbo teh projektov je namenjenih po 40.000 evrov za vsako območje. Večina proračunskih sredstev za leto 2020 je sicer še vedno namenjena pokrivanju obveznosti, ki jih občinam nalaga zakonodaja, pri investicijah pa je med glavnimi prioritetami izvedba projektov, ki zagotavljajo kakovostnejše življenje in bivanje občank in občanov ter potencialno prinašajo nova delovna mesta. V proračunu 2020 ni predvideno novo kratkoročno ali dolgoročno zadolževanje, pa čeprav ima občina po tem letu uspešnega poslovanja ter reprogramiranja kreditov možnost, da za morebitne večje investicije najame dolgoročni kredit v višini 4,5 milijona evrov.

 

V drugem branju so svetniki sprejeli tudi spremenjen in dopolnjen odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Z reorganizacijo se smiselno pripojijo službe z enim ali dvema zaposlenima k obstoječim uradom, s čimer bodo urejena nadomeščanja ob odsotnosti zaposlenih znotraj številčnejših uradov in služb. Večji poudarek je z reorganizacijo namenjen ribištvu, kmetijstvu, turizmu in podjetništvu, zato se bo ustanovil nov urad, v katerem bodo pokrita navedena področja dela. Ukinjena je služba notranje revizije, v kateri že dalj časa ni bilo zaposlenih, v teku pa so pogovori vseh štirih istrskih občin, da bi nekatera področja dela občinskih uprav izvajali v okviru medobčinske uprave.

 

Občinski svet Občine Izola je obravnaval in sprejel še Letni program športa v občini Izola za leto 2020. Gre za dokument, s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva. S programom lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Za letni program športa je zagotovljenih 1,2 milijona evrov proračunskih sredstev.

 

Občina Izola je kandidaturni partner Občine Piran za naslov Evropske prestolnice kulture (EPK) v letu 2025. V nadaljevanju je Občinski svet soglasno pooblastili župana za podpis izjave za vzpostavitev strateškega okvira za kulturo v občinah  Piran, Izola, Koper in Ankaran, ki se bo izvajala ne glede na uspešnost kandidature za EPK ter potrdil kandidaturno knjigo Piran-Pirano 4 Istria 2025. Izjava in kandidaturna knjiga sta eden izmed pogojev za uspešno prijavo kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

 

Občinski svet je potrdil tudi pravni posel, ki bo sklenjen med Občino kot kupcem ter solastnikoma nepremičnine, po kateri v naravi poteka dostopna pot do lokalne čistilne naprave v Kortah in zaradi česar obstaja javna korist. Nadalje je Občinski svet potrdil pravni posel, ki bo sklenjen med Občino kot prodajalcem nepremičnine oz. zemljišča ob objektu v Kortah, katerega solastnik je kupec.

 

V prvi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod in posredovan v 15-dnevno obravnavo članom občinskega sveta. Občina Izola ima v veljavi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod in se je zaradi spremenjene področne zakonodaje in pridobljenih drugih virov financiranja za izvedbo opremljanja, odločila za izdelavo nove strokovne podlage – Elaborata in Odloka. V predlogu Elaborata in Programa opremljanja so skupni stroški opremljanja predmetnega območja s komunalno opremo zmanjšani zaradi drugih virov financiranja, in sicer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 620.723 evrov, prispevek iz državnega proračuna pa znaša dobrih 266.024 tisoč evrov. Skupni stroški opremljanja se bodo tako zmanjšali za 886.747 evrov.

 

Kabinet župana – Gabinetto del Sindaco

 

Martina Miklavčič Šumanski

 

tel: +386 5 66 00 138

gsm: +386 41 288 703

e-mail: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

20. 12. 2019

Avtor

Administrator