Splošno

Z 10. seje občinskega sveta

Radovljica, 29. januar 2020 – Radovljiški občinski svet je na današnji seji po hitrem postopku sprejel odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni za program splošne ambulante v občini Radovljica. Sedanji koncesionar splošne ambulante je namreč zaradi upokojitve odpovedal koncesijsko razmerje. Na podlagi odloka bo objavljen javni razpis za podelitev koncesije.

Svetniki so sprejeli tudi osnutek odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica; iz občinskega proračuna se krajevnim skupnostim financira redno delovanje, investicije ter vzdrževanje kulturnih domov in otroških igrišč. Nadomestil bo odlok, ki je bil sprejet v letu 2006, pri opredelitvi novih kriterijev in meril pa so upoštevani pretekle organizacijske spremembe v krajevnih skupnostih, zmanjšan obseg pristojnosti oz. prenos upravljanja s površinami v javni rabi na občinsko upravo, spremembe krajevne cestne infrastrukture in dejansko stanje otroških igrišč in kulturnih domov. Po uveljavitvi odloka bo v proračunu za leto 2020 za vseh 12 krajevnih skupnosti treba zagotoviti skupaj 400 tisoč evrov, kar je približno 46 tisoč evrov ali 13 odstotkov več kot doslej.

Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem (DN UO, št. 123/10) je občinski svet razveljavil, ker ni usklajen z naknadno sprejeto zakonodajo, ki določa pogoje in načine izvedbe postopka oddaje občinskih zemljišč v najem. Ker državni predpisi te pogoje in postopke natančno določajo, pa občinski pravilnik ni več potreben. Ob tem pa so svetniki sprejeli nov Cenik najema zemljišč v lasti Občine Radovljica. Dopolnjen je s postavko za najem vrtičkov z uporabo vode, zaradi vse večjega obsega prireditev je novost tudi izenačitev cene najema za gostinsko dejavnost na Linhartovem trgu in v Kropi z ostalimi območji v Radovljici, ostale cene najema pa ostajajo nespremenjene. Cene najema zemljišč so primerljive z drugimi občinami, izjema je le nižja cena za najem površin za vrtičke, s čimer občina želi spodbujati čim večjo lastno pridelavo občanov, ki nimajo svojih vrtov.

Sprejeti sklep o načinu financiranja političnih strank za leto 2020 določa, da bo sedem političnih strank, od katerih jih je pet zastopanih v občinskem svetu, tudi v tem letu iz občinskega proračuna prejelo skupaj 9.700 evrov. Višina sredstev je sorazmerna številu glasov, ki so jih politične stranke prejele na lokalnih volitvah.

Svetniki so izdali še soglasje k novemu pravilniku o sistemizaciji delovnih mest in notranji organizaciji dela v Muzejih radovljiške občine ter sprejeli poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2019.

Za predstavnico občine v Svetu Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica so imenovali Bredo Poličar. v Svetu zavoda Gorenjske lekarne pa Evo Pogačar.

Manca Šetina Miklič, T: 04 537 23 23, M: 041 695 041, E:manca.setina-miklic@radovljica.si

30. 1. 2020

Avtor

Administrator