Gospodarstvo

Žirovska družba Poclain Hydraulics

Družbena odgovornost kot del poslovne strategije

V Žireh, 29. januar 2020:  Podjetje Poclain Hydraulics iz Žirov še posebej v zadnjem desetletju strateško  deluje v smeri trajnostnega razvoja, kar vključuje tudi odgovorno naravnanost do lokalnega okolja in do svojih zaposlenih. Skladno z uveljavljenimi standardi in pridobljenimi certifikati si prizadeva zadovoljevati potrebe svojih kupcev ter jih ves čas oskrbovati s kakovostnimi in varnimi izdelki, na katerih gradi svojo konkurenčno prednost. Ti izdelki seveda nastajajo v proizvodnih procesih, kjer posebno pozornost podjetje posveča varčevanju z energijo, skrbi za okolje in ter tudi sicer odgovornemu razpolaganju z viri. Ozaveščanje glede nujnosti trajnostnega ravnanja poteka v podjetju tudi pri preverjanju dobaviteljev ter na internem nivoju, s tako naravnano korporativno politiko pa se istoveti večina zaposlenih v podjetju.

Žirovski Poclain Hydraulics s svojo dolgoročno trajnostno okoljsko in tudi energijsko politiko, ki sta vpeti tako v poslovanje, snovanje in proizvodnjo kot tudi v distribucijo vrhunskih rešitev s področja hidrostatičnih pogonov, nenehno sledi zastavljenim smernicam mednarodne skupine Poclain. Tako ima žirovska družba vzpostavljene sisteme ravnanja z okoljem (ISO 14001:2015) in energijo (ISO 50001:2011), ti pa so skladni s korporativno družbeno odgovornostjo.

V podjetju tako ob upoštevanju lokalne in mednarodne zakonodaje redno preverjajo stanja morebitnih okoljskih tveganj ter uresničevanja vedno strožjih energetskih zahtev, za katere morajo predvideti tudi ustrezne ukrepe, posvečajo pa se tudi presojam in nenehnemu izboljševanju izdelkov ter procesov z vidika njihove učinkovitosti. Kot pojasnjuje vodja enote Razvoj in trženje mag. Primož Pangeršič, so pozorni zlasti na učinkovito rabo energije med samim obratovanjem, skrb pa namenjajo tudi zmanjševanju teže izdelkov. Na tem mestu velja izpostaviti posebno skrb, ki jo podjetje namenja izbiri nove strojne opreme, kjer imajo prednost energijsko bolj učinkoviti izdelki, ter že ustaljenemu preverjanju dobaviteljev izdelkov, polizdelkov ali surovin glede njihove okoljske zavezanosti.

O učinkih ustreznega ravnanja z okoljem in energijo Poclain Hydraulics obvešča svoje zaposlene in tudi druge  deležnike. Tako na primer uresničuje globalne zahteve kupcev, ki od svojih dobaviteljev pričakujejo učinkovito in smotrno rabo uporabljenih virov. Za rezultate na področju družbene odgovornosti se je skupina Poclain kot najboljša med vsemi dobavitelji že izkazala, saj je v letu 2017 za svoj način dela v tovarnah v skupini prejela tudi posebno priznanje.

Katarina Krulc, ki v družbi Poclain Hydraulics pokriva področje infrastrukture, varnosti in okolja, poudarja, da družbena odgovornost za trajnostni razvoj izdelkov in delovanje podjetja zahteva osveščene zaposlene na vseh ravneh: ”Zaposleni morajo biti visoko motivirani, kar dosegamo s kakovostnim delovnim okoljem in dobrimi delovnimi pogoji, z veliko komunikacije in z izobraževanji, pa tudi z organizacijo projektnih skupin na temo inovativnosti, dela na projektih in s podporo športnim dejavnostim. Skrbimo torej, da so naši zaposleni vključeni v vse segmente dela. Tako dvigamo pripadnost zaposlenih, povezanost med zaposlenimi in agilnost, ki je za razmere na trgu zelo pomembna.”

V mesečnih novicah, ki jih v žirovski družbi Poclain Hydraulics prejmejo vsi zaposleni, je okoljska in varnostna tematika pogosta. V njih delijo tudi praktične nasvete za varnejše opravljanje določenih delovnih nalog, ki se tičejo varovanja zdravja, ter obravnavajo posebne razmere ter nujne ukrepe za njihovo reševanje. Med obravnavanimi temami so na primer pravilno dvigovanje bremen, nasveti za varovanje in zaščito, nasveti glede preprečevanja hrupa ali potratne rabe pitne vode, pa tudi klimatiziranja in drugih načinov varčevanja z električno energijo v pisarnah, kjer zaposleni uporabljajo računalnike. V podjetju organizirano zmanjšujejo tudi nastajanje plastičnih in drugih odpadkov ter se s svojimi ravnanji obnašajo vedno bolj trajnostno.

Opis naslovne fotografije
V Poclain Hydraulicsu so ob novem letu 2020 zaposlenim razdelili trpežne kavne skodelice ter ukinili plastične lončke.

Foto: arhiv PH

MAGA REKLAMNA AGENCIJA, D.O.O.

30. 1. 2020

Avtor

Uredništvo