Splošno

Na seji potrjen predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje

Velenje, 4. februar 2020 – Na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki potrdili predlog o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (v nadaljevanju OPN MOV), ki podaja tako strateške kot izvedbene pogoje za posege v prostor. Izdelava OPN MOV je potekala od leta 2013 do 2019 po zakonsko predpisanem postopku. Na dopolnjen osnutek OPN MOV so bila pridobljena vsa predpisana pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.

V zadnjem členu Odloka o OPN MOV je predlagan spremenjen rok začetka veljavnosti iz 15 dni na 8 dni, zaradi želje številnih pobudnikov spremembe namenske rabe svojih zemljišč, da bi lahko čimprej sprovedli začetke postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj – predvsem za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov.

Javna razgrnitev osnutka OPN Mestne občine Velenje je potekala od 29. 8. 2019 do 28. 9. 2019 v prostorih Mestne občine Velenje. Na javni razgrnitvi osnutka odloka so lahko krajevne skupnosti, mestne četrti ter vsa zainteresirana javnost in stroka podala svoje pripombe in pobude, prav tako pa smo o postopkih izdelave OPN MOV posebej seznanjali pobudnike za spremembo namenske rabe njihovih zemljišč na organiziranih predstavitvah.

Podjetjem se je prisluhnilo v največji možni meri, saj jim z OPN MOV omogočamo nadaljevanje proizvodnje in širitev lokacij, če so za to izrazile željo, dana so prostorska izhodišča za nadaljnje izvajanje koncesije Premogovniku Velenje, spreminjanje namenske rabe iz kmetijskih v stavbna zemljišča je uravnoteženo z nadaljnjim zagotavljanjem kmetijskih površin za obdelavo in produkcijo, v OPN MOV je vrisan Državni prostorski načrt HC 3. RO Šentrupert–Velenje jug–Slovenj Gradec jug, prav tako OPN MOV daje prostorska izhodišča za usklajen razvoj turizma in za delovanje vseh drugih pomembnih področij družbe ter za ohranjanje okolja in narave.

Javna obravnava osnutka OPN MOV pa je bila izvedena 26. 9. 2018 v občinski sejni dvorani. Vse pobude in pripombe iz javne razgrnitve in javne obravnave so bile vključene v izdelavo dopolnjenega osnutka OPN MOV.

Osnutek OPN MOV je bil obravnavan in sprejet na 7. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 10. 12. 2019.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

T: 03 8961 546

5. 2. 2020

Avtor

Administrator