Splošno

SZJ – 9. redna seja Občinskega sveta Občine Izola, četrtek, dne 13. februarja 2020, ob 16. uri, v sejni dvorani Občinskega sveta, v Izoli, na Trgu Etbina Kristana, št. 1

SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovane novinarke in novinarji,
obveščamo vas, da bo 9. redna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, dne 13. februarja 2020, ob 16. uri, v sejni dvorani Občinskega sveta, v Izoli, na Trgu Etbina Kristana, št. 1 z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnikov:
 1. a) redne seje Občinskega sveta z dne 21. 11. 2019,
 2. b) izredne seje Občinskega sveta z dne 19. 12. 2019;

 1. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod, druga obravnava;

 1. Poslovni načrt javnega podjetja Komunala Izola d. o. o. za leto 2020;

 1. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola;

 1. Predlog sklepa o prenehanju statusa javnega dobra na parc. št. 113/1 k. o. 2628 Malija;

 1. Odločanje o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola:
a)       prodaja nepremičnine z ID znakom parcela 2626 2510/55,

b)      prodaja nepremičnine z ID znakom parcela 2626 308/2,

c)       prodaja nepremičnine z ID znakom  del stavbe 2626-94-4,

d)      prodaja z nepremičnin z ID znakoma parcela 2715 3002/8 in parcela z ID znakom 2715 3002/9;

  

 1. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 1. a)razrešitev člana in imenovanje nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo in finance,
 2. b)predlog imenovanja članov sveta Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območna izpostava Izola;
 1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov ter odgovori nanje.

Na seji bosta sodelovala:

–       pri obravnavi 2. točke dnevnega reda: Klemen Strmšnik, univ. dipl. geog., namestnik vodje projekta priprave odloka in elaborata,

–       pri obravnavi 3. in 4. točke dnevnega reda: Denis Bele, direktor JP Komunala Izola d. o. o.

Gradivo za obravnavo je dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva: http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Lep konec tedna vam želim,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

7. 2. 2020

Avtor

Administrator