Splošno

Sprejet program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli

Foto: Občina Izolaizola

 

 

Izola, 14. februar 2020 – Na 9. redni seji Občinskega sveta občine Izola so svetniki med drugim sprejeli program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli ter poslovni načrt izolskega komunalnega podjetja za leto 2020.

 

Občinski svet je sprejel predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli. V prvi obravnavi je bil predlog omenjenega Odloka sprejet na 4. izredni seji decembra lani in posredovan v 15-dnevno obravnavo članom občinskega sveta. Občinska uprava v času obravnave ni prejela nobene pripombe na predlog Odloka. Občina Izola ima že v veljavi omenjeni Odlok, vendar se je zaradi spremenjene področne zakonodaje in pridobljenih drugih virov financiranja za izvedbo opremljanja, odločila za izdelavo nove strokovne podlage – Elaborata in Odloka.

Občina zagotavlja gradnjo komunalne opreme v območju opremljanja cone mestne industrije na vzhodu, ki se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih sredstev občine in drugih virov. V predlogu Elaborata in Programa opremljanja so skupni stroški opremljanja predmetnega območja s komunalno opremo zmanjšani zaradi drugih virov financiranja, in sicer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 620.723 evrov, prispevek iz državnega proračuna pa znaša dobrih 266.024 tisoč evrov. Skupni stroški opremljanja se bodo tako zmanjšali za 886.747 evrov, posledično bo območje bolj zanimivo za investitorje, saj bodo plačali nižji komunalni prispevek.

V nadaljevanju so občinski svetniki obravnavali in sprejeli predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala Izola za leto 2020, na katerega je nadzorni svet podjetja že podal pozitivno mnenje. Direktor podjetja Denis Bele je na seji predstavil ključne projekte v letošnjem letu. V kolikor bodo pridobljena nepovratna sredstva in vsa potrebna dovoljenja, bo Občina skupaj s komunalnim podjetjem izvedla rekonstrukcija mandrača in dela promenade na Sončnem nabrežju ter delno prenovila ribiški pomol. Kot upravljavec poslovno-stanovanjskega fonda občine Izola bodo nadaljevali bodo tudi z urejanjem in izgradnjo neprofitnih stanovanj. Poudaril je še, da dokončno zaprtje deponije ne vpliva na delovanje zbirnega centra, ki bo uporabnikom na razpolago še naprej.

Svetniki so sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter sklep o prenehanju javnega dobra na manjšem zemljišču na Maliji. Zemljišče je nekoč predstavljajo dostopno pot do objekta Dobrava 10, vendar te funkcije nima več, prav tako ne izpolnjuje več pogojev, da bi se na njem lahko odvijal javni promet, zaradi česar je bilo smiselno status javnega dobra ukiniti.

V nadaljevanju so svetniki potrdili več pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola, katerih cilj je predvsem zagotavljanje gospodarne rabe nepremičnega premoženja z optimalnimi ekonomskimi učinki. Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnin bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Izola. Med drugim je bila potrjena prodaja zemljišča ob izolski vpadnici, tik ob krožišču in bencinskem servisu Petrol na vzhodu mesta Izola. Območje, v katerega sodi obravnavana parcela, se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli in je razdeljeno na prostorske enote. Predmetna nepremičnina predstavlja gradbeno parcelo A1, ki je namenjena gradnji nestanovanjskih objektov za trgovske, servisne, poslovne, storitvene in skladiščne dejavnosti. Pravni posel prodaje predmetne nepremičnine je že bil potrjen na seji občinskega sveta septembra lani, vendar glede na predvidevanja, da ne bo realiziran do marca 2020, je na podlagi zakona potrebna ponovna potrditev. Nepremičnina bo prodana z metodo javne dražbe.

Potrjena sta bila tudi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V Odbor za gospodarstvo in finance je bil namesto Igorja Franca imenovan nadomestni član Aleksander Krebelj. V svet Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območna izpostava Izola, pa so bili imenovani sledeči člani: Alan Deško, Maja Cetin, Vesna Pinter Stojnić in Dušan Kitić.

Lep pozdrav,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

14. 2. 2020

Avtor

Administrator