Splošno

9. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

 

Velenje, 10. marec 2020 – Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 9. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodil podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Uvodoma je predsedujoči predlagal minuto molka v spomin na preminulega člana Sveta Mestne občine Velenje Mihaela Letonje.

Svetnice in svetniki so na klop dobili poročilo o ukrepih Zdravstvenega doma Velenje za preprečitev širitve novega koronavirusa, ki ga tudi pripenjamo.

Pod prvo točko so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 8. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje (imenovani Gašper Koprivnikar, Tjaša Oderlap, Dimitrij Amon, Veronika Juvan, Marija Antonija Kovačič), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (imenovana Janja Rednjak) in Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu sveta (zaradi smrti preneha mandat Mihaelu Letonji). Svetnice in svetniki so predloga sklepov podprli.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila predloge sklepov o izvzemu nepremičnine v k. o.  Kavče, Hrastovec, Paka, Lipje in Podkraj iz javnega dobra. Predloge sklepov so svetnice in svetniki podprli.

 

Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti, je predstavil Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje. Predlog pravilnika so svetnice in svetniki podprli.

Svetnice in svetniki so Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje, ki ga je predstavila vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik, prekvalificirali v predlog in ga sprejeli.

Svetnice in svetniki so se seznanili s številnimi poročili, ki so objavljena med gradivom za 9. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

O vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

10. 3. 2020

Avtor

Administrator