Splošno

Potrjen Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje

 

Velenje, 10. marec 2020 – Danes so člani Sveta Mestne občine Velenje potrdili Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje. Razlogi za spremembe in dopolnitve pravilnika so v 13. členu, kjer so navedeni kriteriji, število točk in potrebna dokazila pri vpisu otrok v Vrtec Velenje. S spremembami in dopolnitvami se pri vpisu otrok v Vrtec Velenje zagotavlja večja preglednost in prednost občanom Mestne občine Velenje v primeru, ko bi vpis presegal kapaciteto prostih mest.

 

V pravilniku smo spremenili kriterij prebivališča, že obstoječemu kriteriju, ko ima otrok skupaj s starši stalno prebivališče na območju Mestne občine Velenje in prejmejo zato 20 točk, smo dodali tudi kriterij za enostarševske družine, ko ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju Mestne občine Velenje in prejmejo v takšnem primeru 15 točk. Kriteriju prebivališče smo dodali tudi kriterij, ko ima otrok tujcev skupaj z enim od staršev, poleg do sedaj začasnega prebivališča, samo stalno prebivališče in spremenili število točk za tujce iz 20 na 5 točk. Pri kriteriju zaposlitve smo dodali, poleg že obstoječega kriterija, kjer sta zaposlena oba starša in prejmejo 10 točk, tudi možnost, kjer je zaposlen eden od staršev in za to prejmejo le 5 točk. Kriterij, ko družina nima stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, vendar je vsaj eden od staršev zaposlen v Mestni občini Velenje, smo črtali iz kriterija. Pri kriteriju zaposlitev smo dodali tudi ustrezna potrebna dokazila, ki niso starejša od 30 dni, saj so starši prinašala stara dokazila in v primeru samostojnega podjetništva odslej zahtevamo tudi izpis iz AJPES-a. Na novo smo dodali kriterij za starše, ki v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v Vrtec Velenje več hkrati rojenih otrok (dvojčki, trojčki itd.), v tem primeru prejme vsak otrok po 2 točki. Pri kriteriju prebivališče in zaposlitev staršev za enostarševske družine morajo vlagatelji priložiti tudi kopijo dokazila o preživnini, prejemanju pokojnine ali dokazila o vložitvi zahtevka o dodelitvi otroka in določitvi višine preživnine.

Mestna občina Velenje je do sedaj zagotavljala dovolj prostih mest v Vrtcu Velenje za vse otroke, katerih starši so izkazali interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje in si bo tudi v prihodnje prizadevala zagotavljati takšen nivo kapacitet in ostalih pogojev za kvalitetno izvajanje predšolske vzgoje v lokalni skupnosti. Leta 2009 je bilo vpisanih 1.170 otrok v 66 oddelkih, februarja 2020 pa je bilo vpisanih 1.435 otrok v 86 oddelkih. V kolikor pa Mestna občina Velenje v prihodnje, ob konstantnem naraščanju števila otrok v Vrtcu Velenje, ne bo uspela zagotoviti dovolj proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje in novogradnje vrtcev, ter po zakonsko določenih prostorskih normativih primernih in ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, si s to spremembo in dopolnitvijo kriterijev oziroma točkovanj pri vpisu otrok v Vrtec Velenje v pravilniku omogoča, da prvenstveno zagotavlja prosta mesta za otroke in njihove starše, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, kar je tudi njena primarna naloga.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnosti Mestne občine Velenje

10. 3. 2020

Avtor

Administrator