Šport

Apel državi za pomoč športu

Predlog interventnih ukrepov na področju športa za ublažitev posledic epidemije SARS-CoV-2
(COVID-19)

Spoštovani,

Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS – ZŠZ) podpiramo aktivnosti Vlade RS za
omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije. Z optimizmom nas navdaja
zaveza, da bo Vlada namenila toliko sredstev, kolikor bo treba, da se ohranijo delovna mesta, socialna stabilnost,
gospodarske zmogljivosti, javni servis in potenciale v družbi na splošno.

Družbena vloga športa temelji na znanstveno dokazanem vplivu na zdravje – tako telesno kot duševno in družbeno –
socializacijo in povezanost ljudi, promocijo Slovenije in gospodarstvo. Šport ima pomembno vlogo pri spodbujanju
solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, je eno od pomembnih področij prostovoljnega dela ter dejavne udeležbe v družbi,
krepi zavezanost pozitivnim vrednotam in narodni identifikaciji.

Ob navedenemu pozivamo Vlado Republike Slovenije, da v času sprejemanja ukrepov ne pozabi tudi na blaženje
finančnih posledic za športne organizacije, ki jih je in bo povzročila epidemija koronavirusa (SARS-CoV-2). Športne
organizacije dosledno upoštevamo ukrepe države za omejevanje širjenja SARS-CoV-2 in smo zato odpovedale svoje
osnovne aktivnosti in dogodke ter tako utrpele hude finančne posledice, ki pa ogrožajo tudi in predvsem naše prihodnje
delovanje. Brez interventnih ukrepov pomoči namenjenih športnim organizacijam in športnim delavcem bo ogroženo
kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju tudi po koncu epidemije.

Šport je eden izmed pomembnih družbenih podsistemov prinaša številne nezanemarljive pozitivne učinke za državo.
Zaradi svoje interdisciplinarnosti je prepleten z mnogimi družbenimi sistemi. Šport je tako pomembna sestavina
institucionalne vzgoje in izobraževanja, pospešuje razvoj (športne) industrije, trgovine, turizma in zmeraj bolj povečuje
možnosti zaposlovanja. Predvsem pa krepi nacionalno identiteto. Kot navaja aktualni Nacionalni program športa

Republike Slovenije je šport pomembno javno dobro in pa tudi ekonomska kategorija. V luči tega izpostavljamo, da je
ocenjeno, da slovenska športna industrija generira 609 milijonov EUR v celoten BDP in zaposluje 21.900 ljudi. Delež,
ki ga v BDP generira športna industrija predstavljal torej 1,96% slovenskega BDP, zaposlitve povezane s športom pa
predstavljajo kar 2,43% vseh zaposlenih v Sloveniji

. V želji po ohranitvi omenjenega statusa športa vas pozivamo, da
nemudoma sprejmete ukrepe, ki bodo ublažili trenutno stanje.

Na OKS – ZŠZ smo v zadnjih dneh opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu. Izmed preko
2000 registriranih športnih organizacij smo dobili odzive 334, od tega 34 športnih zvez ter 300 športnih društev in
zabeležili, da je vsled situacije ogroženih preko 470 redno zaposlenih v teh športnih organizacijah in preko 2270 stalnih
zunanjih sodelavcev, ki skrbijo za delovanje športnih aktivnosti. Iz navedenega so izvzeti vsi zaposleni športniki in
trenerji v javni upravi na ministrstvih in trenerji zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah. Samo med sodelujočimi
organizacijami v naši poizvedbi je predviden izpad prihodkov skoraj 16.000.000,00€. Podatke bomo zbirali še naprej in
z gotovostjo lahko trdimo, da se bo znesek izpada prihodkov še povečeval.

V želji po hitrem ukrepanju in podpori športnim organizacijam smo na OKS – ZŠZ pripravili predloge ukrepov, ki so nujni
za preživetje športnih organizacij in konkurenčnosti slovenskega športa na mednarodni ravni, ter jih razdelili v dva
sklopa:

1. Sklop: Reševanje krizne situacije v športu
– Posebna državna pomoč za športne organizacije v višini izpada prihodkov športnih organizacij zaradi odpovedi
aktivnosti;
– Sprejetje ukrepa povračila nadomestila plače in oprostitev plačevanje prispevkov za socialno varnost za
zaposlene v športnih organizacijah, zasebne športne delavce in poklicne športnike in
– Odpis najemnin športnim organizacijam pri najemu javnih športnih objektov.
2. Sklop: Ukrepi za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije
– Prihodki od sponzorstev se izključijo iz davčne osnove, kar pomeni, da sponzorstvo ni obdavčen prihodek
športnih organizacij;
– Za vsa sponzorstva povezana s športom se sponzorju prizna davčna olajšava v maksimalni višini;
– Znižanje davčne stopnje pri prodaji vstopnic za športne prireditve na 0% za obdobje 18 mesecev po končani
epidemiji;
– Znižanje davčne stopnje za nakup športne opreme in športnih rekvizitov za športne zveze in športna društva
za obdobje 18 mesecev po končani epidemiji;
– Ukinitev Zakona o davku od srečk z namenom zagotavljanja več sredstev Fundaciji za šport ali namenitev
dela proračunskih sredstev zbranih iz naslova davka od srečk neposredno za športne organizacije preko
razpisa Fundacije za šport;
– Kritje stroškov varovanja policije s strani države za športne prireditve v določenem obsegu;
– Kritje stroškov zdravstvene oskrbe s strani države za športne prireditve v določenem obvegu;
1 Study on the Economic Impact of Sport through Sport Satellite Accounts 2018, Evropska komisija
3
– Plačilo mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od 6 do 16 leta v višini 30 EUR v obdobju 18 mesecev
po končani epidemiji.

Nadalje Vlado RS, pristojno ministrstvo za šport in tudi poslanke in poslance pozivamo, da v interventne ukrepe
kot upravičene subjekte, pod enakimi pogoji kot podjetja, vključijo tudi športne organizacije, ki delujejo po Zakonu o
društvu ali Zakonu o zavodih in tako zagotovijo obstanek in nadaljnji razvoj organiziranega športa. Naj omenimo, da
interventne ukrepe za neposredno pomoč športu sprejemajo tudi druge evropske države.
“S športom in olimpizmom ustvarjamo boljšo Slovenijo.”

 

PR: OKS

25. 3. 2020

Avtor

Administrator