Gospodarstvo

Skupina Triglav ostaja finančno stabilna in kapitalsko čvrsta

Poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2019

 

Ob koncu leta 2019 je kapitalska ustreznost Skupine Triglav znašala 223 odstotka (leta 2018 216 odstotkov) in se tako nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala Skupine Triglav.

Profil tveganj Skupine ob koncu leta 2019 izkazuje, da je Skupina tudi lani znižala svojo izpostavljenost tržnim tveganjem (za 3 odstotnetočke na 32 odstotka) ter disciplinirano prevzemala in povečevala zavarovalna tveganja, ki so v profilu predstavljala že 49-odstotni delež. V okviru relativno konservativne naložbene politike in aktivnega upravljanja s kapitalom je Skupina v naložbenem portfelju izboljševala kreditno kakovost obvezniških naložb (povečanje visoko kakovostnih državnih obveznic in zmanjšanje podjetniških obveznic) in podaljševala trajanje naložbenega portfelja z namenom, da ga čim bolj približa trajanju svojih obveznosti. S tovrstnim upravljanjem je znižala tveganja spremembe obrestnih mer in tveganja razpona, ki so mu izpostavljena le sredstva, saj so obveznosti vrednotene po krivulji netveganih obrestnih mer.

V okviru rednega procesa lastne ocene tveganj in solventnosti (proces ORSA) je Skupina v 2019 izvedla stresne scenarije oziroma teste občutljivosti ter njihove izsledke upoštevala pri določitvi obstoječih in bodočih potreb po kapitalu. S stresnimi testi je bila preverjena občutljivost kapitalske ustreznosti na ekstremne spremembe določenih parametrov, med drugim tudi na razmere na finančnih trgih. Rezultati kažejo, da bi Skupina tudi po stresnih dogodkih ostala ustrezno kapitalizirana.

V trenutnih razmerah skupina celovito upravlja povečana tveganja, ki iz njih izhajajo. Zaradi številnih neznank še ni možno celovito oceniti posledic pandemije. Kljub vsemu pa Skupina ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooči s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz razmer pandemije COVID-19 ter stanja finančnih trgov.

Podrobnejše informacije o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in matične družbe za leto 2019 po metodologiji Solventnost II najdete tukaj, letno poročilo v slovenskem in angleškem jeziku pa je dostopno na spletnih mestih https://letnoporocilo.triglav.eu/2019inhttps://annualreport.triglav.eu/2019.

 

PR: ZT

1. 4. 2020

Avtor

Administrator