Gospodarstvo

Izšla je GZS ZGIGM pregledna statistična publikacija: Poslovanje gradbeništva in IGM v letu 2019

GZS ZGIGM je izdala panožno statistično publikacijo Poslovanje gradbeništva in industrije gradbenega materiala v letu 2020, redno letno panožno publikacijo. Vsi člani GZS ZGIGM boste v naslednjih dneh na sedež poslovnega subjekta prejeli en izvod strokovne publikacije. Dodatni izvodi publikacije so na voljo na sedežu GZS ZGIGM, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel.št. 01 5898 242, zgigm@gzs.si


IZ PUBLIKACIJE:

“V letu 2019 se je vrednost opravljenih gradbenih del (po SURS-u) v gradbeništvu že tretje zaporedno leto okrepila. V 2019 se je začelo naraščanje obsega gradbenih del, zlasti od poletja naprej, umirjati. V celotnem letu 2019 smo zabeležili 3,3-odstotno realno rast gradbenih del. Pri gradbeno-inženirskih objektih je bila vrednost gradbenih del višja za 3,2 %, pri stavbah za 3,4 %. Od tega je bila vrednost pri nestanovanjski gradnji višja za 0,7 %, pri gradnji stanovanjskih stavb pa za 12,7 %. Po bilančnih podatkih gradbenih podjetij (F – dejavnost SKD) so družbe beležile 5-odstotno povečanje čistih prihodkov iz prodaje, kar je nekoliko več od rasti gradbenih del, in sicer zaradi povprečne rasti cen gradbenih storitev (pretežno stroški dela), gradbenega materiala kot večjega obsega poslovanja v tujini. Določen del poslov v gradbeništvu opravljajo tudi podjetja izven dejavnosti in tuja podjetja, ki jih AJPES-ovi podatki ne obsegajo. Odstopanja so tudi posledica različnih metod zajemanja podatkov pri AJPES-u (računovodsko) in pri SURS-u (vzorčno).

Letna poročila za leto 2019 je AJPES-u predložilo 7.283 gradbenih družb, kar je bilo 77 družb več kot v letu 2018. Čisti prihodki od prodaje so se povečali za 24,1,8 mio EUR oz. za 5 %, na 5.036 mio EUR. Na domačem trgu so se povečali za 138,7 mio EUR oz. za 3,4 % na 4.201 mio EUR. Na tujih trgih so se povečali za 103,1 mio EUR oz. za 14,1 % na 835 mio EUR. Delež prodaje na tujem trgu se je povečal za 1,3 odstotne točke na 16,6 %. Dodana vrednost se je povečala za 166,9 mio EUR oz. za kar 12,9 % (na 1.461 mio EUR), saj so se stroški blaga, materiala in storitev, ki predstavljajo 72 % prodaje, povečali le za 2,8 % oz. za 97,4 mio EUR. Dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 1,5 % na 32.054 EUR, saj se je zaposlovanje precej povečalo ter je s tem omejilo rast kazalnika produktivnosti dela. Število zaposlenih je bilo višje za 11,2 % (4.583) in se je povečalo na 45.594 (merjeno po delovnih urah). EBITDA se je povečala za 23,9 mio EUR oz. za 6,3 % na 401,8 mio EUR. EBITDA marža se je povečala le za 0,1 odstotne točke na 8,0 %, saj so stroški dela (znižujejo EBITDA in ne vplivajo na dodano vrednost) porasli za 15,6 % oz. za 143,4 mio EUR. Tako so stroški dela v dodani vrednosti narasli za 1,7 odstotne točke na 72,7 %. Družbe v dejavnosti gradbeništva so povečale neto čisti dobiček za 11,7 mio EUR oz. za 7,5 % na 168,7 mio EUR. Družbe so leta 2019 tretje leto zapored poslovale z neto čistim dobičkom. Pri tem so družbe v oddelku 41-Gradnja stavb poslovale z neto čistim dobičkom v vrednosti 58,5 mio EUR. Družbe v oddelku 42-Gradnja inženirskih objektov so ustvarile 33,9 mio EUR neto čistega dobička, družbe v oddelku 43-Specializirana gradbena dela 76,3 mio EUR.

Analizirali smo poslovanje največjih 30 gradbenih družb po višini prihodkov, ki so skupaj ustvarile četrtino letne prodaje v dejavnosti  Njihovi rezultati poslovanja so bili v letu 2019 slabši kot v letu 2018. Čisti prihodki od prodaje so se znižali za 3,9 %, ustvarjena dodana vrednost se je kljub temu povečala za 5 %. EBITDA se je skrčila za 3 %. Število zaposlenih v teh družbah se je povečalo za 6 %, kar je vplivalo na padec dodane vrednosti na zaposlenega (-1 %), ki je znašala 45.645 EUR. Neto čisti dobiček se je skrčil za 10 %.

Število vseh družb v dejavnosti gradbeništva se je povečalo za 77. Dejavnost zaznamuje velika fluktuacija (nastanek novih in prenehanja delovanja družb, kakor tudi prehodi v druge dejavnosti), in sicer predvsem pri mikro podjetjih. Pri tem se je zmanjšalo število velikih družb za 1 družbo, kar je bilo povezano z reorganizacijo in prehodom gradbene družbe v drugo dejavnost. Število srednjih družb je naraslo za 49 družb, število malih družb za 127 družb, medtem ko se je število mikro družb zmanjšalo za 58 družb….”

3. 8. 2020

Avtor

Administrator