Gospodarstvo

Nov razpis z ugodnimi brezobrestnimi krediti za podjetja

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Gre za neposredne kredite s strani SPS-a v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjejte, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Cilj javnega razpisa  je MSP-jem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

a) nižje zavarovalne zahteve,

b) ročnost kredita do 60 mesecev,

c) možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,

d) kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 EUR,

e) brez stroškov odobravanja in vodenja.

Na razpis se lahko prijavijo:

a) mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge od 5 do vključno 49 zaposlenih, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,

 

b) ki imajo glavno dejavnost po SKD:

· I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

· I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

· I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov;

· I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač;

· N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

· N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

· R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

· N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Več informacij: LINK.

 

PR:

GZS

6. 8. 2020

Avtor

Administrator