Splošno

ZAOSTRENI POGOJI ZA PRIDOBITEV PREVOZNIŠKE LICENCE

Novosti pri pridobivanju licence za prevoze in roki za uskladitev podjetij

Članek v reviji Glas gospodasrtva, september 2020

Nove zahteve v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu  (Uradni list RS, št. 67/19) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 102/20) se nanašajo na licenco Skupnosti. Na pogoje za pridobitev nacionalne licence za prevoz blaga in potnikov v notranjem cestnem prometu in avto-taksi prevoze ne vplivajo.

Za nove licence Skupnosti se od 23.11.2019 glede upravljavca prevozov uporabljajo naslednje določbe: Če je upravljavec prevozov več kot 50 % lastnik podjetja, nima omejitev glede števila podjetij in vozil. Če je upravljavec prevozov zaposlen za polni delovni  čas ima omejitev eno podjetje. Če je pogodbeni upravljavec prevozov na podlagi pogodbe s pooblastilom za izvajanje nalog upravljavca prevozov v imenu podjetja, je lahko samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil.

Za nove licence Skupnosti se od  06. 08. 2020 glede zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih ter glede sedeža podjetja uporabljajo naslednje določbe: Podjetje,  ki ima nad 5 vozil mora imeti do 01.06.2021 minimalno enega zaposlenega voznika in nad 20 vozil minimalno enega ostalega zaposlenega. Od 02.06.2021 bo število zaposlenih voznikov in število ostalih zaposlenih odvisno od števila vozil.

V času, izdajatelju priglašenih, uradnih ur podjetja mora biti v prostorih podjetja na sedežu podjetja ali podružnice ali poslovne enote, vpisane v poslovni register AJPES, prisotna najmanj ena zaposlena oseba. Uradne ure podjetja se določijo v delovnih dneh med 7. in 17. uro v trajanju najmanj 6 ur dnevno. Če podjetje ne razpolaga z več kot 5 vozili, morata biti upravljavec prevozov ali direktor v času uradnih ur telefonsko dosegljiva. Podjetje objavi uradne ure na vidnem mestu pri vhodu v prostore oziroma na svoj poštni nabiralnik, če ima sedež podjetja v večstanovanjskem objektu.

 

Podjetje mora imeti v Republiki Sloveniji na sedežu podjetja ali podružnice v lasti ali najemu najmanj en prostor ustrezne velikosti glede na število vozil.

K vlogi za pridobitev licence Skupnosti se priloži:

– izjava z navedbo velikosti in lokacije prostora, ki se bo uporabljal za izvajanje dejavnosti podjetja;

– identifikacijski podatki o objektu (parcelna številka, katastrska občina),

– če vlagatelj ni lastnik prostorov, tudi pogodbo o pravici razpolaganja s tem prostorom, pri čemer se isti prostor za izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence lahko uporablja oziroma uveljavlja samo za eno podjetje.

– izjava, da ni nobene druge pravne ali dejanske ovire, ki bi vlagatelju preprečevala, da bi navedene prostore lahko uporabljal ves čas veljavnosti licence Skupnosti.

 

Podjetje mora imeti v prostorih v lasti ali najemu najmanj internetni priključek in telefon, osebni računalnik oziroma delovno postajo in pisarniško pohištvo za vsakega zaposlenega.

K vlogi za pridobitev licence Skupnosti se priloži seznam komunikacijske in pisarniške opreme in izjavo, da podjetje dejansko razpolaga s to opremo.

 

Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo zakona (23.11.2019) in pravilnika (6. 8. 2020), se uskladijo z novimi zahtevami najkasneje do 23. 11. 2020. GZS poziva podjetja, da čimprej pošljejo izdajatelju nova dokazila.

Eva Bajec, Javne listine GZS

 

 

 

PR:

GZS

25. 9. 2020

Avtor

Administrator